Collegewerkprogramma 2022 – 2026 Samen aan de Slag!

Heeft u moeite met het lezen van PDF-bestanden? Hier vindt u het collegewerkprogramma, verdeeld in verschillende webpagina's. Onder het voorwoord staan de verschillende programma's die u kunt bekijken.

Beste gemeenteraadsleden en inwoners van Halderberge,

Voor u ligt het collegewerkprogramma 2022- 2026 “Samen aan de slag”. Dit werkprogramma is gebaseerd op het gelijknamige bestuursakkoord. Dat akkoord is tot stand gekomen met medewerking van alle politieke partijen die deel uitmaken van onze gemeenteraad. Het gezamenlijk opstellen van het bestuursakkoord vormde gelijk de start van een nieuwe manier van samenwerken tussen de bestuursorganen. Het patroon van coalitie-oppositie wordt ingeruild voor een meer dualistische rolvervulling van het college als dagelijks bestuur en de gemeenteraad als hoogste orgaan van de gemeente.

Samen aan de slag

De nieuwe bestuursperiode is naast de uitvoering van alle normale werkzaamheden voor onze inwoners en bedrijven, vooral gericht op het (verder) uitvoeren van de grote projecten in onze gemeente. Denk hierbij aan het Religieus Erfgoed in Oudenbosch, de nieuwe dorpshuizen in Hoeven, Stampersgat en Bosschenhoofd, de vernieuwbouw van het Markland College en de reconstructie van het centrum van Oud Gastel.  

Voor zowel het gewone werk als voor de projecten geldt dat wij hierbij graag willen samenwerken met onze inwoners en ondernemers. Sterker nog, wij willen onze inwoners en ondernemers meer dan ooit centraal stellen bij de uitvoering van onze taken en projecten. Dit doen we op allerlei manieren, maar vooral ook door goed te luisteren naar inbreng, hiermee aan de slag te gaan en dit ook duidelijk terug te koppelen. Meer dan vroeger leveren wij hiervoor ook maatwerk per doelgroep.  We maken het gemeentebestuur beter zichtbaar en aanspreekbaar met het gebruik van moderne communicatiemiddelen, zoals bijvoorbeeld sociale media.  Wij hopen met deze werkwijze ook het vertrouwen in de overheid en het gemeentebestuur in het bijzonder, te kunnen versterken.

Speerpunten

Uit het nieuwe collegewerkprogramma blijkt dat er voor een groot gedeelte sprake is van het voortzetten van huidig beleid. In de komende periode kunnen we profiteren van al het werk dat de afgelopen periode al verzet is. Dit gaat bijvoorbeeld om verbetering van werkprocessen, het uitvoeren van taken en projecten en diverse voorbereidende werkzaamheden.
Naast het voortzetten van bestaand beleid wordt nieuw beleid vooral ingezet binnen de thema’s woningbouw, verkeer, afval en dienstverlening.
Participatie en communicatie zijn daarbij een belangrijke rode draad  voor zowel het bestaand beleid als voor nieuw beleid. Een gezond financieel beleid met oog voor de vermogenspositie en het weerstandsvermogen van de gemeente blijft een belangrijke randvoorwaarde.

Alle ambities en speerpunten voor de komende bestuursperiode zijn in dit collegewerkprogramma overzichtelijk aangegeven per programma. De programma’s zijn : Bestuur en burgerzaken, Veiligheid, Openbare Ruimte, Ruimtelijke- en Economische ontwikkelingen, Zorg, Jeugd en Participatie, Onderwijs, Sport en Cultuur en Financiën.

Daarnaast is in de bijlage een onderdeel over de bedrijfsvoering opgenomen, waarin wordt aangegeven wat de aandachtspunten vanuit het collegewerkprogramma voor de gemeentelijke organisatie zijn.

Randvoorwaarden

Wij zijn ons ervan bewust dat de uitvoering van onze taken en plannen sterk beïnvloed  kunnen worden door externe factoren. Met name de coronapandemie en de vluchtelingenproblematiek hebben een enorme impact gehad tijdens de vorige bestuursperiode. Daarnaast is natuurlijk ook de beschikbaarheid van voldoende financiële middelen en capaciteit in de gemeentelijke organisatie een belangrijke randvoorwaarde voor de uitvoering van de werkzaamheden. Wij zijn daarom alert op externe factoren en blijven onze financiële positie goed monitoren om tijdig te kunnen bijsturen.

Uitnodiging

Dit zijn onze ambities en speerpunten voor de komende vier jaar. Wij zijn ervan overtuigd dat we met het uitvoeren van deze taken en projecten Halderberge verder versterken als woon- en werkgemeente. Wij willen ons hier heel graag voor gaan inzetten, samen met u als gemeenteraad, en vooral ook samen met onze inwoners en ondernemers. Wij nodigen u daarom van harte uit om “Samen aan de slag” te gaan!

Burgemeester Bernd Roks

Wethouder Thomas Melisse

Wethouder Hans Wierikx

Wethouder Joop Kouters

Wethouder Sharona Malfait

Gemeentesecretaris Caroline Jacobs

Programma 1 Bestuur- en burgerzaken – Overheids- en Burgerparticipatie

Programma 2 Veiligheid

Programma 3 Openbare ruimte

Programma 4 Ruimtelijke Ontwikkeling

Programma 5 Economische ontwikkelingen

Programma 6 Zorg, jeugd en participatie

Programma 7 Onderwijs, cultuur en sport

Programma 8 Financiën

Bijlage 1: Organisatie en bedrijfsvoering

Bijlage 2: Financiële vertaling Collegewerkprogramma 2022 – 2026