Collegewerkprogramma 2022-2026

Het collegewerkprogramma bevat de ambities en uitdagingen van het college voor de komende vier jaar. Basis voor het collegewerkprogramma is het bestuursakkoord 2022 – 2026 ‘Samen aan de slag'.

Uit het nieuwe collegewerkprogramma blijkt dat er voor een groot gedeelte sprake is van het voortzetten van huidig beleid. In de komende periode kunnen we profiteren van al het werk dat de afgelopen periode al verzet is. Dit gaat bijvoorbeeld om verbetering van werkprocessen, het uitvoeren van taken en projecten en diverse voorbereidende werkzaamheden. Naast het voortzetten van bestaand beleid wordt nieuw beleid vooral ingezet binnen de thema’s woningbouw, verkeer, afval en dienstverlening. Participatie en communicatie zijn daarbij een belangrijke rode draad voor zowel het bestaand beleid als voor nieuw beleid. Een gezond financieel beleid met oog voor de vermogenspositie en het weerstandsvermogen van de gemeente blijft een belangrijke randvoorwaarde.

Alle ambities en speerpunten voor de komende bestuursperiode zijn in dit collegewerkprogramma overzichtelijk aangegeven per programma. De programma’s zijn: Bestuur en burgerzaken, Veiligheid, Openbare Ruimte, Ruimtelijke- en Economische ontwikkelingen, Zorg, Jeugd en Participatie, Onderwijs, Sport en Cultuur en Financiën.

Daarnaast is in de bijlage een onderdeel over de bedrijfsvoering opgenomen, waarin wordt aangegeven wat de aandachtspunten vanuit het collegewerkprogramma voor de gemeentelijke organisatie zijn. 

Heeft u moeite met het lezen van PDF-bestanden? We hebben het programma ook opgenomen als webpagina. U leest de digitaal toegankelijke versie van het collegewerkprogramma hier. 

Infographic bij Collegewerkprogramma 2022-2026