Wonen in Halderberge

Wonen in Halderberge, hét groene hart van de regio West-Brabant. Halderberge is een woongemeente met een unieke diversiteit aan kernen, bijzonder cultuurhistorisch erfgoed en een recreatieve en toeristische trekpleister. Oudenbosch, Oud Gastel, Hoeven, Bosschenhoofd en Stampersgat zijn 5 dorpen met unieke kernkwaliteiten. Halderberge heeft veel te bieden: een woning of appartement in een gezellig dorp, een woning aan het water, nabij het bos of in het buitengebied. In Halderberge kan het allemaal!

Woonvisie

Woonvisie Halderberge 2021-2025

De Woonvisie Halderberge 2021-2025 is op 7 oktober 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. In deze woonvisie wordt ingegaan op de hedendaagse ontwikkelingen op het gebied van wonen. Daarbij ligt het accent op 4 zogenaamde woonwaarden; deze lopen als een rode draad door de woonvisie:

 • Goed wonen voor iedereen in een groen, veelzijdig en landelijk woonmilieu
 • De vijf dorpen met unieke kernkwaliteiten
 • Duurzame ontwikkeling in bouwen en wonen
 • Ruimte voor initiatief en samenwerking

In de komende jaren zetten we in op:

 • Leefbaarheid van de kernen
 • Verduurzaming van de woningmarkt
 • Betaalbaarheid en beschikbaarheid
 • Levensloopbestendig en toekomstgericht
 • Wonen en zorg

Documenten

Woonvisie 2021-2025

pdf Uitkomsten digipanel Halderberge_woonwensen (PDF, 2.07 MB) pdf Verslaglegging woontafels (PDF, 3.36 MB) pdf Nota beantwoording inspraakreacties woonvisie 2021-2025 (PDF, 124.35 KB) pdf Infographic visie woonbeleid (PDF, 1.65 MB)

Regionale prestatieafspraken met woningcorporatie Woonkwartier

Gemeente Halderberge, gemeente Moerdijk, Woningcorporatie Woonkwartier en Huurdervertegenwoordiging Fijn Wonen leggen meerjarige kaderafspraken vast. De kaderafspraken leggen op hoofdlijnen de opgaven op het gebied van wonen vast. De verdere uitwerking van de kaderafspraken vindt jaarlijks plaats in de zogenaamde jaarschijfafspraken.

In de Kaderafspraken 2021-2024 komen achtereenvolgens de volgende thema’s aan bod:

 • Samenwerking en organisatie
 • Betaalbaarheid van de woningvoorraad
 • Beschikbaarheid en de gewenste ontwikkeling van de woningvoorraad
 • Sociaal maatschappelijke opgaven en zorg
 • Kwaliteit en duurzaamheid van de woningvoorraad
 • Inzet in kernen, wijken en buurten

In onderstaand document kunt u lezen waar gemeenten, woningcorporatie en huurdervertegenwoordiging onderling afspraken over hebben gemaakt.

pdf Regionale prestatieafspraken Woonkwartier en gemeenten Halderberge en Moerdijk (PDF, 15.85 MB)

Wonen en zorg

Iedereen wil het liefst gezond oud worden en zo lang mogelijk thuis wonen. Voor ouderen is dit vaak het huis waar hun kinderen zijn opgegroeid. Het is de buurt waar mensen hun sociale netwerk hebben en hun voorzieningen kennen. Wat heeft u nodig om (zo lang mogelijk) thuis te kunnen wonen? Kunt u in uw woning veilig en comfortabel blijven wonen? Wilt u hierover meer informatie of wat mogelijk is binnen de gemeente Halderberge? Informeer dan eens bij uw wijkteam.

Kopen of huren

Kopen

U vindt lokale makelaars op de website inHalderberge. Neem contact op met hen als u een bestaande woning wilt kopen in Halderberge.

Woningbouw in Halderberge

Op 14 december 2017 heeft de gemeenteraad het woningbouwprogramma 2018-2028 vastgesteld. Hierin zijn de woningbouwplannen opgenomen die voor de komende jaren op het programma staan. In het programma zijn zowel de projecten van de gemeente als van ontwikkelaars en de woningcorporatie opgenomen. U vindt hier een overzicht van alle woningprojecten in Halderberge.

Wilt u zelf een woning realiseren?

Heeft u het idee om één of meerdere woningen te realiseren, maar is dat niet mogelijk volgens het geldende bestemmingsplan? Dien dan een ruimtelijk en/of maatschappelijk initiatief in. Samen met u bekijken we dan de mogelijkheden. 

Aanvraag starterslening

Wilt u voor het eerst een woning kopen, maar zijn de woonlasten te hoog voor uw inkomen? Dan kunt u via ons een starterslening aanvragen. De starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van uw eerste huis en het bedrag dat u bij de bank kunt lenen.


Huren

Bent u op zoek naar een huurwoning in Halderberge? Kijk dan eens wat Woonkwartier en Klik voor wonen voor u kunnen betekenen.

Woonkwartier

Woningcorporatie Woonkwartier is één van de acht verhuurders die is aangesloten bij Stichting Klik voor Wonen. Woonkwartier is een West-Brabantse woningcorporatie, werkzaam in achttien (dorps)kernen in de gemeenten Halderberge, Moerdijk en Steenbergen. In gemeente Halderberge is Woonkwartier dé partij als het om sociale huurwoning gaat. Het woningbestand is opgebouwd uit diverse type woningen: gezinswoningen, seniorenwoningen, nultredenwoningen, appartementen in diverse prijsklassen. Naast het verhuren van woningen, heeft zij tal van andere (woon)activiteiten. Op de website vindt u onder andere informatie over het woningbezit en de dienstverlening. Ook staan er op de website tips die u kunnen helpen snel een woning te vinden. Wilt u meer weten, neem dan contact op met de woningcorporatie.

Bezoekadres: Kristallaan 1, 4761 ZC  Zevenbergen
Postadres: Postbus 10, 4760 AA  Zevenbergen
Telefoon: 0168 - 35 00 00
Website: www.woonkwartier.nl 

Klik voor Wonen

Stichting Klik voor Wonen is een samenwerkingsverband tussen acht verhuurders in de regio West-Brabant. Klik voor Wonen voorziet woningzoekenden in een betrouwbaar woonruimtebemiddelingssysteem, met voornamelijk aanbod van sociale huurwoningen.

Postadres: Postbus 1980, 4801 BZ Breda
Emailadres: info@klikvoorwonen.nl
Website: www.klikvoorwonen.nl

Onderzoek woningbehoefte

Monitor huur- en koopwoningmarkt

Wij vinden het belangrijk om inzicht te krijgen en de behouden in de ontwikkeling op de huur- en koopwoningmarkt in de gemeente Halderberge. Daarom vindt er jaarlijks een update plaats van de monitor huur- en koopwoningmarkt. De monitor gaat in op verschillende thema’s zoals zorg, duurzaamheid en toekomstbestendigheid van de woningvoorraad.

De informatie uit de monitor kan gebruikt worden voor signalering, toetsing en input van beleid en voor de uitvoering van onder andere prestatieafspraken met de woningcorporatie, gesprekken met externe partijen, uitvoering woonvisie en voor het woningbouwprogramma.

pdf huur- en koopwoningmarkt monitor (PDF, 839.81 KB)

Lokale woningbehoeftepeiling

Jaarlijks wordt er een lokale woningbehoeftepeiling uitgevoerd. Het doel van de woningbehoeftepeilingen is om inzicht te verkrijgen en te behouden in de actuele woningbehoefte en woonsituatie binnen Halderberge.

Lokale en regionale partijen zoals ontwikkelaars, makelaars, belangenorganisaties, financiële partijen, adviesraden, samenstichtingen, woningcorporatie en de huurderbelangenvereniging nemen deel aan de woningbehoeftepeiling. De resultaten van de peiling worden jaarlijks weergegeven in een rapport.

De uitkomsten kunnen samen met maatschappelijke ontwikkelingen, gewijzigde marktomstandigheden en veranderende demografische gegevens aanleiding zijn voor het bijstellen van de woning(bouw)opgaven. Daarnaast geven de behoeftepeilingen input voor de jaarplanning van de woonvisie en de actuele aandachtspunten die ook met andere partners besproken worden.

pdf Resultaten lokale woningbehoeftepeiling 2019 (PDF, 580.94 KB)
Uw Reactie
Uw Reactie