Omgevingswet

Op 1 januari is de Omgevingswet ingegaan. De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Op dit moment zijn er heel veel afzonderlijke wetten en regels die betrekking hebben op onze fysieke leefomgeving. Met de komst van de Omgevingswet zijn deze wetten en regels samengevoegd in één wet. Dit moet ervoor zorgen dat bijvoorbeeld bouwplannen integraler en efficiënter gemaakt kunnen worden.

Met deze wet krijgen inwoners meer invloed op hun omgeving. In het nieuwe digitale omgevingsloket ziet u op één plek welke regels er gelden in uw buurt. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt sneller behandeld en in één keer bij alle betrokken overheden getoetst.  

Deze nieuwe wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels voor veel van wat u buiten ziet, ruikt en hoort.  

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen, een evenement te organiseren of als u als ondernemer een loods wilt plaatsen naast uw bedrijfspand. U bent dan initiatiefnemer en moet uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Doe de vergunningcheck. Bekijk ook welke regels gelden. Dit kunt u doen via het Omgevingsloket. Bekijk de video over Regels op de Kaart.

U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt een kantoor wil vergroten. U bent dan mogelijk belanghebbende en u kunt meepraten. Dit noemen we participatie. Bekijk de video over participatie.

Van initiatief naar uitvoering

U heeft het idee om iets nieuws te realiseren? Dit kan een eigen of een gezamenlijk initiatief zijn. Wij geven u de mogelijkheid dit initiatief met ons te delen en hierover met ons in gesprek te gaan. U kunt al uw initiatieven delen: voor bouwen, kappen, uitritten, ander gebruik, nieuwe woningbouw en wijzigingen omgevingsplan etc. Maar ook initiatieven voor het herinrichten van een openbaar gebied of bijvoorbeeld een vraag over een kunstwerk kunt u indienen. Bekijk eerst ons stappenplan om te zien wat u moet doen.

Ambassadeurs | Ik heb een initiatief

Heeft u een goed idee maar weet u niet goed hoe u daarmee verder kunt komen? Neem contact op met de ambassadeurs van uw kern. Ambassadeurs vormen de schakel tussen u als inwoner of ondernemer en de gemeente. Zij nemen uw idee niet over, maar helpen om mensen bij elkaar te brengen of geven tips over een aanvliegroute voor uw initiatief. Kleine moeite voor ons, en een heel groot plezier en extra motivatie voor degenen die verder kunnen met de uitwerking van uw idee. Samen met u kijken we graag naar de mogelijkheden en verwijzen we u verder.

Omgevingsvisie | Kijk in de omgevingsvisie

Het is belangrijk dat uw initiatief duidelijk is. Om uw initiatief duidelijk te maken, kunt u de omgevingsvisie gebruiken. In deze visie staan opgaven en waarden. Opgaven zijn speerpunten uit beleid waar we de komende jaren aan willen werken. Denk hierbij aan de energietransitie, de vraag naar meer woningen en het behoud van een aantrekkelijk buitengebied. De waarden geven aan wat uniek of kenmerkend is voor een bepaald gebied. Als gemeente nodigen we iedereen uit met goede plannen te komen die bijdragen aan de waarden en opgaven uit deze omgevingsvisie. De omgevingsvisie is te vinden op www.omgevingsvisiehalderberge.nl

Voorproces Ruimtelijk en Maatschappelijke Initiatieven

Het indienen van een initiatief is bedoeld om de wenselijkheid en haalbaarheid van uw initiatief te toetsen. Hierbij moet u rekening houden met een gemiddelde doorlooptijd van 12 weken. U kunt het indienen bij het digitale loket Ruimtelijk en Maatschappelijke Initiatieven. Om dit te kunnen doen, zijn er zogenaamde indieningsvereisten. Hieraan moet u voldoen, anders kunnen we uw initiatief niet in behandeling nemen. Bij het indienen geeft u ons kort en bondig aan waar het over gaat. Ook zorgt u ervoor dat de volgende zaken worden bijgevoegd:

  • Gevelaanzichten bestaande en nieuwe situatie (schaal 1:100). Dit geldt alleen voor bouwplannen.
  • Plattegronden bestaande en nieuwe situatie (schaal 1:100)
  • Kadastrale situatietekening (schaal 1:1.000)
  • Uitgebreide schriftelijke motivatie

Wanneer uw initiatief bij ons is geregistreerd, wordt gekeken of uw initiatief vergunningsvrij is, of rechtstreeks in het omgevingsplan past, en of het niet bestuurlijk en/of maatschappelijk gevoelig is. Als uw initiatief op één van deze punten niet voldoet, komt uw initiatief terecht bij de intaketafel. Een aantal mensen van de gemeente kijkt op hoofdlijnen of uw initiatief wenselijk/kansrijk is.

Is het wenselijk, dan zal vervolgens worden bekeken of het initiatief ook haalbaar/realiseerbaar is en wat er mogelijk nog dient te worden aangeleverd, aangepast of aangescherpt. U wordt hier als initiatiefnemer ook bij betrokken. Bij complexere initiatieven zal hiervoor een omgevingstafel worden georganiseerd. Dit is een overleg waar meerdere adviseurs (van de gemeente en externe ketenpartners) en eventuele andere betrokkenen gezamenlijk naar de haalbaarheid van het initiatief kijken.

Omgevingsdialoog

Bij alle plannen die u heeft, is het netjes om met uw omgeving in gesprek te gaan. Ook als u geen toestemming van de gemeente nodig hebt. Want stel, uw buren willen een aanbouw aan hun huis bouwen of hun bedrijf uitbreiden. Dan vindt u het toch ook fijn om dit vooraf te weten?! Op welke manier u deze dialoog aan gaat en met wie, hangt af van uw plan en de invloed die dit plan heeft op de omgeving. Er zijn verschillende mogelijkheden om de dialoog met de omgeving te voeren: u kunt dit schriftelijk doen (met een brief, mail of flyer) of mondeling door een gesprek (langs de deuren) of een informatiebijeenkomst. Welke stappen u hiervoor kunt doorlopen, kunt u terugvinden in de Nota overheids- en burgerparticipatie.

Houdt u de omgevingsdialoog niet (tijdig), dan weet het college/de raad niet wat er speelt en kunnen er bezwaren komen. Dit zorgt voor (onnodige) vertraging die u voor kunt zijn door een omgevingsdialoog te voeren.

Aanvraag omgevingsvergunning

Als u plannen heeft om te (ver)bouwen, heeft u misschien een vergunning nodig, of u moet daar melding van doen. Vanaf 1 januari 2024 kunt u een aanvraag doen voor een omgevingsvergunning bij een positief advies op uw Ruimtelijke en/of Maatschappelijk Initiatief in het voorproces. De raad en/of het college neemt uiteindelijk een besluit over uw vergunningaanvraag. Zij kijken naar de regels, maar ook naar alle belangen. Als deze voor de gemeente helder zijn, kan er een afgewogen besluit worden genomen. Hoe duidelijker en completer uw aanvraag is, hoe beter het bestuur kan besluiten. Als er al een voorproces met een positief resultaat is doorlopen, versnelt dit de doorlooptijd.