Omgevingsdialoog

Een omgevingsdialoog is een gesprek tussen verschillende belanghebbenden zoals bewoners, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties over de toekomst van de fysieke leefomgeving. Dit gesprek kan gaan over allerlei onderwerpen, zoals nieuwe bouwprojecten, veranderingen in de buurt, of plannen voor openbare ruimtes.

Het doel is dat iedereen wordt gehoord en en dat de beslissingen over de buurt of stad samen met de mensen die er wonen en werken worden genomen. Het maakt de besluitvorming meer inclusief en zorgt voor een buurt die echt aansluit bij de behoeften van de gemeenschap.

Als initiatiefnemer moet u kennis genomen hebben van eventuele bezwaren, wensen en belangen van omwonenden. De omgeving is daarbij geen vastomlijnd begrip. Dit is sterk afhankelijk van de gewenste ontwikkeling en de effecten op de omgeving die daarmee gepaard gaan.

Het is de bedoeling dat u bijvoorbeeld in een bijeenkomst of een gesprek aangeeft wat uw wensen en plannen zijn. Daarnaast wordt gevraagd te inventariseren of er sprake is van knelpunten in de huidige situatie en wat de omwonenden vinden van de plannen. Het is de bedoeling dat de uitkomsten worden vastgelegd in een verslag en door alle partijen wordt ondertekend. Dit verslag dient vervolgens onderdeel uit te maken van uw aanvraag. Het verslag vormt voor de gemeente input voor de beoordeling van het verzoek. Het is overigens niet zo dat partijen het altijd met elkaar eens moeten worden. Het gaat er om dat inzicht bestaat in de wensen van de omgeving in relatie tot de plannen van de initiatiefnemer.

Zie hieronder welke stappen u moet doorlopen:

Stappenplan voor initiatiefnemers

Omgeving bepalen:

In elk geval de aangrenzende percelen en verder afhankelijk van de invloed op de verdere omgeving.

Omgeving informeren:

De initiatiefnemer informeert zelf de omgeving over zijn voornemen en nodigt hen uit voor de dialoog.

Dialoog voeren:

Een dialoog is een open gesprek tussen meerdere partijen.
Aan de inhoud van de dialoog worden de volgende eisen gesteld:

 • De aanvrager legt uit wat zijn plannen zijn
 • Omwonenden wordt de gelegenheid geboden om hierop te reageren
 • De aanvrager gaat in op de reacties
 • Hij geeft aan of hij wel of niet iets met de opmerkingen doet of kan doen
 • Hij geeft aan waarom hij dit wel of niet doet of kan doen
 • De omwonenden wordt de gelegenheid geboden aan te geven of zij hier wel of niet tevreden mee eens zijn
 • Initiatiefnemer kan na het gesprek ook schriftelijke informatie aan de partijen versturen

Verslag maken:

Van de gesprekken wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het maken van een verslag. Daarin staat in ieder geval vermeld:

 • Wanneer de dialoog heeft plaatsgevonden
 • Met wie de dialoog is gevoerd (eigenaar/gebruiker van welk object)
 • Een samenvatting van wat door initiatiefnemer en wat door omwonenden gezegd is en wat de uiteindelijke uitkomst van het gesprek was
 • Het verslag ondertekenen door alle betrokkenen
 • Het verslag van de initiatiefnemer wordt tezamen met de eventuele reacties van de omgeving aangeleverd bij het aanvragen van de vergunning