Omgevingsvergunning: Van initiatief naar uitvoering

Wilt u gaan (ver)bouwen of heeft u plannen met uw perceel? Dit kan een eigen of een gezamenlijk initiatief zijn. Misschien mag u vergunningsvrij bouwen. Of moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Bekijk het stappenplan om te zien wat u moet doen.

Ik heb een initiatief

 • Een initiatief is een kans om de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren te versterken.
 • Dit kan een eigen of een gezamenlijk initiatief zijn.
 • Het kan een ruimtelijk en/of maatschappelijk initiatief zijn.
 • Initiatief kan divers zijn: bouwen, kappen, slopen, uitritten, ander gebruik, nieuwe woningbouw, het herinrichten van een openbaar gebied of bijvoorbeeld een vraag over een kunstwerk.

Heeft u een idee om iets nieuws te realiseren? Dan geven we u de mogelijkheid om dit met ons te delen en hierover in gesprek te gaan. 
Een goede voorbereiding is het halve werk.

Voordelen om, voordat u een definitieve aanvraag indient bij de gemeente, eerst uw initiatief te bespreken/ toetsen: 

 • u bespaart (onnodige) investeringen aan de voorkant.
 • u weet eerder of uw initiatief wenselijk en vervolgens ook haalbaar is (en wat er eventueel  nog aangepast/gedaan moet worden), voordat u een geheel uitgewerkte aanvraag indient.
 • bij de formele aanvraag is de kans van slagen groter en verloopt deze procedure sneller.

Hoe gaat u aan de slag?

Lees hieronder ons stappenplan 'Van initiatief naar uitvoering'. 

U doorloopt de volgende fases:

Stap 1: Check of u een vergunning nodig heeft

Heeft u een initiatief dat een beperkte invloed heeft op de omgeving dan kan het zijn dat uw initiatief vergunningsvrij is. Of u een vergunning nodig heeft kunt u checken via https://omgevingswet.overheid.nl/home

Als voor uw initiatief een vergunning nodig is, dan is het omgevingsplan en mogelijk ook de omgevingsvisie van de gemeente voor u belangrijk.

Stap 2: Heb ik de Omgevingsvisie nodig bij het realiseren van mijn initiatief?

De omgevingsvisie kan gebruikt worden als een soort toetsingskader waarin u kunt zien welke initiatieven we toejuichen en op welke vlakken we inwoners, ondernemers en organisaties in Halderberge willen uitnodigen om samen met ons te werken aan de toekomst.

Stap 2a: Betrek de waarden van het gebied bij de uitwerking van uw initiatief.

We vinden het belangrijk dat initiatieven passen bij de waarden van een gebied of zelfs waarden versterken. De waarden geven veel mogelijkheden om uw initiatief beter te maken. Bekijk dit op https://www.omgevingsvisiehalderberge.nl/omgevingsvisie-halderberge-stack/dit-is-halderberge

Stap 2b. Draagt uw initiatief bij aan wat wij willen?

In de omgevingsvisie staan een aantal opgaven/speerpunten. Dat zijn belangrijke doelen van de gemeente. Het zijn punten die voor iedereen van belang zijn om ook in de toekomst fijn en veilig te kunnen blijven wonen, leven en ondernemen in onze gemeente. 
Kijk of uw initiatief aan kan sluiten bij één of meerdere opgaven/speerpunten: https://www.omgevingsvisiehalderberge.nl/omgevingsvisie-halderberge-stack/waar-willen-we-aan-werken. Dat maakt uw initiatief steviger en meer toekomstgericht.

Stap 3. Praat met uw omgeving over uw initiatief

Praat met uw buren, de mensen in de straat, kern of anderen over uw initiatief. Uw initiatief kan ook voor hen iets betekenen. Vertel ze wat u wilt en waarom. Vraag wat ze ervan vinden. Kijk of het mogelijk is om hun wensen en belangen mee te nemen bij de uitwerking van uw initiatief. 

U kunt andere partijen bij uw initiatief betrekken zodat het voor hen ook een positief effect heeft. Een initiatief met meerdere doelen kan vaak rekenen op meer steun. Bovendien kan het zelfs zo zijn dat u de kosten kunt delen. Hoe je het gesprek met belanghebbenden goed doet leest u hier

Bij de grotere, complexere initiatieven adviseren wij eerst de wenselijkheid bij de gemeente te checken (lees hierover meer in de fase 'Behandeling initiatief door de gemeente'), voordat u het gesprek aan gaat met de omgeving. Dit voorkomt onnodige onrust, mocht het initiatief niet wenselijk worden bevonden of het nog aangepast/uitgewerkt moet worden. 

! Hulpstap: Neem contact op met de ambassadeurs

Heeft u een goed idee, maar weet u niet goed hoe u daarmee verder kunt komen? Neem contact op met de ambassadeurs van uw kern. Ze luisteren graag naar u! Ambassadeurs vormen de schakel tussen u als inwoner of ondernemer en de gemeente. Zij nemen uw idee niet over, maar helpen om mensen bij elkaar te brengen of geven tips over een aanvliegroute voor uw initiatief. Deze hulpstap kan u helpen om uw idee ook concreet en gemotiveerd op papier te krijgen.  Samen met u kijken we graag naar de mogelijkheden en verwijzen we u verder.

Heeft u de stappen in de eerste fase ('Voorbereiding op uw initiatief') doorlopen, dan kunt u uw initiatief indienen bij de gemeente. 

Stap 4: Dien uw initiatief in via het loket R&MI

Via de link https://www.halderberge.nl/ruimtelijk-enof-maatschappelijk-initiatief kunt u uw initiatief indienen.

 • Het indienen van een initiatief is bedoeld om de wenselijkheid en vervolgens ook de haalbaarheid van uw initiatief te toetsen. Let op: het gaat hier dus niet om de formele aanvraag voor een vergunning).
 • Om uw initiatief in te dienen zijn er indieningsvereisten nodig. 

Wat moet ik indienen?

Wij vragen u tijdens het invullen van het formulier om een aantal documenten toe te voegen. Zorg ervoor dat u deze ook digitaal beschikbaar heeft. Het gaat om:

 • Gevelaanzichten bestaande en nieuwe situatie (schaal 1:100). Dit geldt alleen voor bouwplannen
 • Plattegronden bestaande en nieuwe situatie (schaal 1:100)
 • Kadastrale situatietekening (schaal 1:1.000)
 • Uitgebreide schriftelijke motivatie

Stap 5: Uw initiatief wordt door de gemeente behandeld 

Indien voldaan wordt aan de indieningsvereisten, wordt u initiatief in behandeling genomen. Zo niet, dan ontvang u een bericht hier alsnog aan te voldoen.

Stap 5a: Loket R&MI: beoordeling indieningsvereiste en omgevingsplan

De gemeente zal eerst checken of het initiatief rechtstreeks via het omgevingsplan mogelijk is of niet. Zo ja, dan kan er een aanvraag voor vergunning worden ingediend. Zo niet, dan gaat het initiatief door naar stap 5b. Ook wanneer het initiatief mogelijk impact heeft voor de gemeente/de omgeving, gaat het initiatief door naar stap 5b.

Stap 5b: Beoordeling wenselijkheid initiatief

De gemeente gaat in deze stap na of het initiatief, ondanks de strijdigheid met het omgevingsplan, wel wenselijk is voor de gemeente/omgeving. Deze beoordeling vindt plaats aan de gemeentelijke intaketafel, waarbij getoetst wordt aan de omgevingsvisie en andere relevante beleidsvisies/plannen. 
Uw wordt als initiatiefnemer op de hoogte gesteld van deze beoordeling en vervolgstappen. 

Stap 5c: Beoordeling haalbaarheid initiatief

Als het initiatief wenselijk is, dan wordt nagegaan of het initiatief ook realiseerbaar (haalbaar) is en wat nog nodig is om uw initiatief uit te voeren. Dit doen we in samenwerking met u als initiatiefnemer en zo nodig ook met de betrokken (keten)partners. Voor de complexere initiatieven met meerdere partners aan tafel, gebruiken we hiervoor de zogenoemde Omgevingstafel. Aan de hand van een gezamenlijk advies zal worden nagegaan of en hoe het initiatief eventueel nog moet worden bijgesteld/aangescherpt en/of er nog nader onderzoek/advies nodig is. Hier zal ook gevraagd worden in gesprek te gaan met uw omgeving 

Het is mogelijk dat een initiatief wel wenselijk is, maar uiteindelijk niet haalbaar/realiseerbaar is te maken. Blijkt het initiatief wel haalbaar te zijn, dan zal dit tot een plan verder uitgewerkt kunnen worden. Vervolgens kan een aanvraag voor vergunning door u worden ingediend.

Als de uitkomst van het voorproces positief is, dan kunt u via het Omgevingsloket een vergunning indienen.

Bekijk de video over de vergunningencheck en het doen van de vergunningaanvraag.

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Er waren voorheen heel veel afzonderlijke wetten en regels die betrekking hebben op onze fysieke leefomgeving. Met de komst van de Omgevingswet zijn deze wetten en regels samengevoegd in één wet. Dit moet ervoor zorgen dat bijvoorbeeld bouwplannen integraler en efficiënter gemaakt kunnen worden. Meer weten over de Omgevingswet