Nieuwe verzoeken woningbouw

Heeft u een nieuwe ontwikkeling voor woningbouw, maar past dit niet binnen het geldende bestemmingsplan? Hieronder kunt u lezen welke documenten en informatie u moet aanleveren en op welke manier uw verzoek in behandeling wordt genomen.

Na het indienen van een principeverzoek woningbouw toetst het college uw verzoek. 

Alle verzoeken worden op de volgende punten getoetst

 • Realiteitsgehalte: U toont aan dat de gronden in uw eigendom zijn. Of u toont aan (schriftelijk) dat door de eigenaar toestemming is gegeven om een verzoek in te dienen. Ook toont u aan dat er een realistische afzetmarkt is voor de woningen.
 • Globale toetsing rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid: Globaal bekijken we of het verzoek past binnen het beleid. Er kunnen vanuit gemeentelijk of provinciaal beleid belemmeringen zijn voor de realisatie van uw verzoek. Uw verzoek is bijvoorbeeld in strijd met de provinciale Verordening Ruimte of het gemeentelijk detailhandelsbeleid. Ook toetsen we uw verzoek aan de Structuurvisie Halderberge 2025. Hierin is het ruimtelijk ontwikkelingskader voor de komende jaren vastgelegd door middel van strategieën. Toets eerst zelf uw verzoek, voordat u het indient. U kunt een inschatting maken van de haalbaarheid.
 • Toegevoegde volkshuisvestelijke waarde: Uw verzoek moet aansluiten op de marktvraag (woningtypologieën, prijsklassen, planning enz.). Hiervoor levert u een onderbouwing aan, bijvoorbeeld door het uitvoeren van een woningbehoefteonderzoek of een marktverkenning. Daarnaast bekijken we of uw verzoek de woningmarkt kan stimuleren of een bijzondere kwaliteit toevoegt aan de woningvoorraad.
  Ook bekijken we hoe uw verzoek in verhouding staat tot projecten die al in het woningbouwprogramma zijn opgenomen.
 • Goede ruimtelijke inpassing: U onderbouwt dat er sprake is van een goede stedenbouwkundige inpassing van het plan.
 • Leefbaarheid: Levert uw verzoek een bijdrage aan de leefbaarheid, geef dit dan aan. Denk aan het verbeteren van een verpauperde situatie of het opheffen van langdurige leegstand.
 • Parkeertoets: Bij iedere woning die wordt gebouwd, moet rekening worden gehouden met parkeren. In de Kadernota parkeren 2017-2021 is opgenomen dat bij nieuwe ontwikkelingen parkeerplaatsen op eigen terrein worden gerealiseerd. Dit moet in de overweging worden meegenomen. U moet zelf een parkeertoets uitvoeren.  

Er is beperkte flexibele ruimte in het woningbouwprogramma. Deze moet op de juiste wijze ingevuld worden. Het college heeft bepaald dat uw verzoek een meerwaarde moet bieden. Enkele voorbeelden van meerwaarde: een bijdrage aan de doelstellingen die vastgelegd zijn in de structuurvisie, het bijdragen aan de vermindering van milieubelemmeringen, het oplossen van langdurige leegstand of bijzondere (woon)concepten.

Mogelijk vervolg

 • Als het college besluit om uw verzoek op te nemen in het woningbouwprogramma, kan daarna (na het indienen van de benodigde documenten) door het college besloten worden over principemedewerking aan eventueel de ruimtelijke ordeningsprocedure (bestemmingsplan/ wijzigingsplan/ planafwijkingsbesluit).  
 • Bij een positief besluit start de ruimtelijke ordenings procedure.
 • De kosten voor de ruimtelijke ordeningsprocedure zijn geheel voor uw rekening. Kosten zijn afhankelijk van het plan. Denk aan legeskosten (ruimtelijke ordeningsprocedure en omgevingsvergunning), bijdrage bovenwijkse voorzieningen, opstellen bestemmingsplan/wijzigingsplan/ruimtelijke onderbouwing met bijbehorende onderzoeken, alle adviezen/onderzoeken, kosten kwaliteitsverbetering landschap en de kosten voor planschade.
 • Let op: Besef u dat bovenstaande toetsing een globale toetsing betreft. Tijdens het vervolg kunnen belemmeringen ontstaan waardoor uw verzoek alsnog niet uitvoerbaar is.
 • Na positieve afronding van de ruimtelijke ordeningsprocedure kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd.
 • Houd rekening met proceduretermijnen