Nieuwe verzoeken woningbouw

U heeft een initiatief voor woningbouw en wil graag weten of dit mogelijk is.

U kunt nagaan of het omgevingsplan dit toelaat. Een omgevingsplan bestaat uit één of meerdere kaarten, regels en een toelichting. Iedereen moet zich aan een omgevingsplan houden: inwoners, bedrijven en instellingen, en ook de gemeente zelf.

Als uw plan door huidige regelgeving niet mogelijk is, kunt u toch uw initiatief met ons delen. Dit kan voor nieuwe woningen, maar ook voor andere initiatieven als bedrijfsbebouwing of het opheffen van een agrarisch bedrijf etc.

Op de pagina ruimtelijke en/of maatschappelijke initiatieven leggen wij u uit hoe u het initiatief met ons kunt delen.

Mogelijk vervolg:

  • Als het college besluit om uw verzoek op te nemen in het woningbouwprogramma, kan daarna (na het indienen van de benodigde documenten) door het college besloten worden over principemedewerking aan eventueel de ruimtelijke ordeningsprocedure (omgevingsplan/ wijzigingsplan/ planafwijkingsbesluit).  
  • Bij een positief besluit start de ruimtelijke ordeningsprocedure.
  • De kosten voor de ruimtelijke ordeningsprocedure zijn geheel voor uw rekening. Kosten zijn afhankelijk van het plan. Denk aan legeskosten (ruimtelijke ordeningsprocedure en omgevingsvergunning), bijdrage bovenwijkse voorzieningen, opstellen omgevingsplan/wijzigingsplan/ruimtelijke onderbouwing met bijbehorende onderzoeken, alle adviezen/onderzoeken, kosten kwaliteitsverbetering landschap en de kosten voor planschade.
  • Let op: Besef dat bovenstaande toetsing een globale toetsing is. Tijdens het vervolg kunnen belemmeringen ontstaan waardoor uw verzoek alsnog niet uitvoerbaar is.
  • Na positieve afronding van de ruimtelijke ordeningsprocedure kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd.