Nieuwe verzoeken woningbouw

U heeft een initiatief voor woningbouw en wil graag weten of dit mogelijk is.

Allereerst kunt u dit nagaan of het bestemmingsplan dit toelaat. Een bestemmingsplan bestaat uit één of meerdere kaarten, regels en een toelichting. Iedereen moet zich aan een bestemmingsplan houden: inwoners, bedrijven en instellingen, en ook de gemeente zelf.

Als uw plan door huidige regelgeving niet mogelijk is, kunt u toch uw initatief met ons delen. Dit kan voor nieuwe woningen, maar ook voor andere initatieven als bedrijfsbebouwing of het opheffen van een agrarisch bedrijf etc.

Op de pagina ruimtelijke en/of maatschappelijke initatieven leggen wij u uit hoe u het initatief met ons kunt delen.

Welke toets vindt er plaats?

Op basis van onderstaande punten wordt uw initatief beoordeeld. Het is daarom belangrijk dat u deze punten in een uitgebreide motivatie benoemt.

Mogelijk vervolg:

  • Als het college besluit om uw verzoek op te nemen in het woningbouwprogramma, kan daarna (na het indienen van de benodigde documenten) door het college besloten worden over principemedewerking aan eventueel de ruimtelijke ordeningsprocedure (bestemmingsplan/ wijzigingsplan/ planafwijkingsbesluit).  
  • Bij een positief besluit start de ruimtelijke ordeningsprocedure.
  • De kosten voor de ruimtelijke ordeningsprocedure zijn geheel voor uw rekening. Kosten zijn afhankelijk van het plan. Denk aan legeskosten (ruimtelijke ordeningsprocedure en omgevingsvergunning), bijdrage bovenwijkse voorzieningen, opstellen bestemmingsplan/wijzigingsplan/ruimtelijke onderbouwing met bijbehorende onderzoeken, alle adviezen/onderzoeken, kosten kwaliteitsverbetering landschap en de kosten voor planschade.
  • Let op: Besef dat bovenstaande toetsing een globale toetsing is. Tijdens het vervolg kunnen belemmeringen ontstaan waardoor uw verzoek alsnog niet uitvoerbaar is.
  • Na positieve afronding van de ruimtelijke ordeningsprocedure kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd.