Klachten

Bent u niet tevreden over de manier waarop een medewerker of bestuurder van de gemeente zich in een bepaalde aangelegenheid heeft gedragen? Dan kunt u een klacht indienen.

Een klacht indienen

Dat kan op verschillende manieren:

Stuur uw brief naar:

Gemeente Halderberge
T.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 5
4730 AA Oudenbosch

De gemeente behandelt geen anonieme klachten. U moet uw naam en adres dus vermelden.

Wat gebeurt er met uw klacht?

  • De klachtencoördinator zorgt dat uw klacht op de juiste plek belandt.
  • Vaak kunnen wij een klacht snel verhelpen; soms is daar een wat uitgebreider onderzoek voor nodig. Als meer onderzoek nodig is, dan neemt de klachtbehandelaar contact met u op. U kunt dan uw klacht toelichten als u daaraan behoefte heeft.
  • Als u vragen heeft, kunt u altijd bellen met de klachtencoördinator van de gemeente, Jorinda Bons, via telefoonnummer 0165 - 390 500.

Nationale Ombudsman

Mocht u ontevreden zijn over de manier waarop uw klacht door de gemeente is behandeld, dan kunt u dit voorleggen aan de Nationale Ombudsman. De ombudsman is pas bevoegd om uw klacht in behandeling te nemen als de klacht eerst binnen de gemeente is behandeld. Meer informatie kunt u vinden op www.nationaleombudsman.nl.

Klachtenregistratie 2023

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet de gemeente de schriftelijk ontvangen klachten registreren. In 2023 zijn in totaal 23 schriftelijke klachten ontvangen Deze registratie wordt ter inzage gelegd en gepubliceerd.

Wat is een klacht?

Een klacht kan gaan over de manier waarop de gemeente haar taken uitvoert, maar ook over hoe mensen zijn behandeld door een medewerker van de gemeente. Een klacht is dus iets anders dan het indienen van een bezwaar of een beroep.

Van de in 2023 ontvangen klachten hebben twee van deze klachten tot een formeel oordeel van het college van burgemeester en wethouders geleid. De overige klachten zijn op een andere wijze afgehandeld.

De registratie van ontvangen klachten over het jaar 2023 ligt ter inzage op het gemeentehuis te Oudenbosch. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de gemeentelijke klachtencoördinator, mevrouw Jorinda Bons (tel. nummer 0165 - 390 500).