Bomen

Waardevolle bomen

De 'waardevolle bomenlijst' is een inventarisatielijst van waardevolle bomen in de gemeente Halderberge. Er staan zowel gemeentelijke als particuliere bomen op. In 2011 heeft iedereen een brief gekregen die eigenaar is van een boom op de waardevolle bomenlijst.

Bent u een nieuwe bewoner of twijfelt u of uw boom wel of niet op de lijst staat? Neem dan contact op met de gemeente.

Bomen kappen

In de bomenverordening Halderberge 2011 en het bestemmingsplan staan regels/voorwaarden voor het kappen van de bomen in de gemeente Halderberge.

Welke bomen mogen worden gekapt zonder vergunning?

  • Bomen die niet staan vermeld op de Lijst waardevolle bomen Halderberge 2011
  • Bomen waarvoor geen regels zijn gesteld in het bestemmingsplan
  • Bomen die niet onder de Wet natuurbescherming vallen

Als u een boom wilt kappen die in de Lijst waardevolle bomen Halderberge 2011 staat vermeld, dan vraagt u een omgevingsvergunning aan via het omgevingsloket.

Kapmelding

De Wet natuurbescherming is van toepassing op beplantingen van bomen met een oppervlakte van meer dan 10 are en rijbeplantingen van meer dan 20 bomen, die gelegen zijn buiten de bebouwde kom.

Bij een voornemen tot kap moet een kapmelding worden gedaan bij de Omgevingsdienst Brabant Noord. Dit moet minimaal 1 maand en maximaal 1 jaar voor aanvang van de kapactiviteiten worden gedaan.

Voor regulier onderhoud van beplantingen is geen vergunning vereist. Het gaat dan bijvoorbeeld om dunning, of het verwijderen van dood hout of bospest. Als het aaneengesloten bladerdak echter wordt teruggebracht tot minder dan 60% is er sprake van kap en moet een kapmelding worden ingediend.

Flora & Fauna

De Wet natuurbescherming verbiedt het kappen van bomen met daarin nesten die in gebruik zijn. De kans op verstoring of vernieling is het grootst in de periode 15 maart tot 15 juli. Bepaalde vogels maken het hele jaar gebruik van hun nest of komen jaarlijks terug op hetzelfde nest. De nesten van deze vogels zijn het hele jaar beschermd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de meeste roofvogels en uilen. Op de website van Vogels en de wet is hierover meer informatie te vinden.

Onderhoud

Controle en onderhoud van bomen

De gemeente controleert jaarlijks alle bomen die eigendom van de gemeente zijn op veiligheid en conditie. Aan de hand van deze controleronde volgt onderhoud als dat nodig is.

2 keer per jaar wordt er een onderhoudsronde ingepland voor de bomen die eigendom zijn van de gemeente. 1 ronde in de late zomer ( augustus/september) en 1 ronde in de winter (december t/m april).

De meeste bomen worden eens per 3-5 jaar onderhouden. Elke boom is anders. Per boom wordt beoordeeld óf en wanneer de onderhoudsbeurt wordt uitgevoerd.

Gevaarlijke situaties worden tussentijds opgelost.

Hoe ver mag een boom van de erfgrens staan?

Op de website van bomenrecht vindt u de juiste informatie.

Uw Reactie
Uw Reactie