Bomen

Waardevolle bomen

Dit betreft een inventarisatielijst van waardevolle bomen in de gemeente Halderberge. Zowel gemeentelijke als particuliere bomen zijn hierin opgenomen. Alle eigenaren van bomen die vermeld zijn in de gemeentelijke waardevolle bomenlijst zijn hierover in 2011 schriftelijk geïnformeerd. Bent u een nieuwe bewoner of twijfelt u of uw boom wel of niet op de lijst staat? Neem dan contact op met de gemeente.

Bomen kappen

In de bomenverordening Halderberge 2011 en het bestemmingsplan staan regels/voorwaarden voor het kappen van de bomen in de gemeente Halderberge.
Bomen die niet staan vermeld op de Lijst waardevolle bomen Halderberge 2011, waarvoor geen regels zijn gesteld in het bestemmingsplan en die niet onder de Wet natuurbescherming vallen, mogen zonder vergunning worden gekapt.

Als u een boom wilt kappen die in de Lijst waardevolle bomen Halderberge 2011 staat vermeld, dan dient u een omgevingsvergunning aan te vragen via het omgevingsloket.

Kapmelding

De Wet natuurbescherming is van toepassing op beplantingen van bomen met een oppervlakte van meer dan 10 are en rijbeplantingen van meer dan 20 bomen, die gelegen zijn buiten de bebouwde kom. Bij een voornemen tot kap moet een kapmelding worden gedaan bij de Omgevingsdienst Brabant Noord. Dit moet minimaal 1 maand en maximaal 1 jaar voor aanvang van de kapactiviteiten worden gedaan.

Voor regulier onderhoud van beplantingen, bijvoorbeeld dunning, het verwijderen van dood hout of bospest, is geen vergunning vereist. Als het aaneengesloten bladerdak echter wordt teruggebracht tot minder dan 60% is er sprake van kap en moet een kapmelding worden ingediend.

Flora & Fauna

De Wet natuurbescherming verbiedt het kappen van bomen met daarin in gebruik zijnde nesten. De kans op verstoring of vernieling is het grootst in de periode 15 maart tot 15 juli. Bepaalde vogels maken het hele jaar gebruik van hun nest of komen jaarlijks terug op hetzelfde nest. De nesten van deze vogels zijn het hele jaar beschermd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de meeste roofvogels en uilen. Op de website van Vogels en de wet is hierover meer informatie te vinden.

Onderhoud

Onderhoud van bomen

De gemeente controleert jaarlijks alle bomen die eigendom van de gemeente zijn op veiligheid en conditie. Aan de hand van deze controleronde volgt, indien nodig, onderhoud.

2 keer per jaar wordt er een onderhoudsronde ingepland voor de bomen die eigendom zijn van de gemeente.

1 ronde in de late zomer ( augustus/september)  en 1 ronde in de winter (december t/m april).

In de regel worden bomen indien nodig eens per 3-5 jaar onderhouden. Elke boom is anders. Per boom wordt beoordeeld óf en wanneer de onderhoudsbeurt wordt uitgevoerd.

De bovenzijde van bomen wordt niet gesnoeid. Dit heeft er mee te maken dat , daar waar gesnoeid wordt, er juist weer nieuwe scheuten ontstaan. De boom krijgt daar meer volume en wordt topzwaar.

Gevaarlijke situaties worden tussentijds opgelost.

Wilt u weten waar wij snoeien?

Hoe ver mag een boom van de erfgrens staan?

Op de website van bomenrecht vindt u de juiste informatie.

Uw Reactie
Uw Reactie