Welzijnssubsidie

Algemeen

Organiseert u activiteiten in de gemeente Halderberge? Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor subsidie. De gemeente Halderberge heeft namelijk subsidieregelingen om bij te dragen aan de doelen in het sociaal domein. Die doelen gaan over geestelijke en lichamelijke gezondheid, sociale netwerken en meedoen in de samenleving, financiële gezondheid, en het opvoeden en opgroeien van jeugd.

De gemeente heeft verschillende subsidieregelingen. In de subsidieregeling is opgenomen voor welke activiteiten subsidie kan worden aangevraagd en aan welke voorwaarden uw organisatie moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen. De subsidieregelingen zijn gebaseerd op de subsidieverordening.

basissubsidies

Basissubsidies zijn er voor vrijwilligersorganisaties. De gemeente Halderberge kent een rijk en actief verenigingsleven, dat gedragen wordt door vrijwilligers. Die vrijwilligers waardeert en ondersteunt de gemeente jaarlijks met een financiële bijdrage. Dit is een vast bedrag, gebaseerd op het type vereniging/stichting, het aantal leden en/of het dorp waar de activiteiten plaatsvinden.

Er zijn een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. Bijvoorbeeld: de activiteiten van de vereniging/stichting moeten passen binnen de subsidieregeling en een vereniging moet minstens 10 Halderbergse jeugdleden hebben. De subsidie moet uiterlijk 1 juni van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar worden aangevraagd. Over de subsidie hoeft meestal geen verantwoording te worden afgelegd. 

Regeling

Ontwerp-overzicht basissubsidies 2023

Het ontwerp-overzicht basissubsidies 2023 lag ter inzage van 13 oktober tot en met 23 november 2022.

Aanvragen

Het aanvragen van een basissubsidie is op dit moment niet mogelijk. Het aanvraagformulier vindt u in het voorjaar van 2023 op onze website. 

 

budgetsubsidies

De budgetsubsidies zijn er voor organisaties die belangrijke maatschappelijke taken uitvoeren die bijdragen aan de gemeentelijke doelen in het sociaal domein. Denk bijvoorbeeld aan bibliotheekwerk, dorpshuizen en welzijnswerk. Er zijn verschillende soorten budgetsubsidies voor verschillende soorten activiteiten.

Iedere regeling heeft een subsidieplafond, dat is het bedrag dat er jaarlijks maximaal aan die regeling uitgegeven mag worden. Budgetsubsidies moeten uiterlijk 1 juni van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar worden aangevraagd. Sommige budgetsubsidies worden voor een periode van twee jaar aangevraagd. Als u een budgetsubsidie krijgt, overlegt u meerdere keren per jaar met de gemeente over uw activiteiten en legt u aan het einde van het jaar verantwoording af.

Regelingen

Ontwerp-overzicht budgetsubsidies 2023

Het ontwerp-overzicht basissubsidies 2023 lag ter inzage van 13 oktober tot en met 23 november 2022.

Aanvragen

Het aanvragen van een budgetsubsidie is op dit moment niet mogelijk. Het aanvraagformulier vindt u in het voorjaar van 2023 op onze website. 

 

incidentele subsidies

Ten slotte zijn er subsidies voor incidentele activiteiten en evenementen. En voor de opleiding van vrijwilligers. De subsidies zijn niet voor commerciële activiteiten.

Er zijn drie subsidieregelingen:

Alle regelingen hebben een subsdieplafond, dus als dat bedrag bereikt is kunnen er geen subsidies meer worden toegekend.

Als u een incidentele subsidie krijgt, legt u na afloop van de activiteit verantwoording af.

Regelingen

Aanvragen

Aanvragen incidentele subsidie

Aanvragen subsidie deskundigheidsbevordering

Aanvragen subsidie cultuurinitiatief