Welzijnssubsidie

Organiseert u activiteiten in de gemeente Halderberge? Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor subsidie. De gemeente Halderberge heeft namelijk subsidieregelingen om bij te dragen aan de doelen in het sociaal domein. Die doelen gaan over geestelijke en lichamelijke gezondheid, sociale netwerken en meedoen in de samenleving, financiële gezondheid, en het opvoeden en opgroeien van jeugd.

De gemeente heeft verschillende subsidieregelingen. In de subsidieregeling is opgenomen voor welke activiteiten subsidie kan worden aangevraagd en aan welke voorwaarden uw organisatie moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen. De subsidieregelingen zijn gebaseerd op de subsidieverordening. Er zijn drie soorten subsidieregelingen:

  • Basissubsidies voor vrijwilligersorganisaties
  • Budgetsubsidies voor specifieke activiteiten waarvoor de gemeente budget beschikbaar heeft gesteld
  • Incidentele subsidies voor incidentele activiteiten en evenementen, en voor de opleiding van vrijwilligers  

 

basissubsidies

Basissubsidies zijn er voor vrijwilligersorganisaties. De gemeente Halderberge kent een rijk en actief verenigingsleven, dat gedragen wordt door vrijwilligers. Die vrijwilligers waardeert en ondersteunt de gemeente jaarlijks met een financiële bijdrage. Dit is een vast bedrag, gebaseerd op het type vereniging/stichting, het aantal leden en/of het dorp waar de activiteiten plaatsvinden.

Er zijn een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. Bijvoorbeeld: de activiteiten van de vereniging/stichting moeten passen binnen de subsidieregeling en een vereniging moet minstens 10 Halderbergse leden hebben. De subsidie moet uiterlijk 1 juni van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar worden aangevraagd. Over de subsidie hoeft meestal geen verantwoording te worden afgelegd. 

Regeling


Ontwerp-overzicht te verlenen subsidies 2021

Het ontwerp-overzicht te verlenen subsidies 2021 ligt ter inzage van 8 oktober 2020 tot en met 19 november 2020. In dit overzicht staat hoe burgemeester en wethouders het welzijnssubsidiebeleid 2021 willen uitvoeren. In deze periode is het mogelijk is een zienswijze in te dienen.

De gemeenteraad stelt de subsidieplafonds voor de subsidieregelingen vast. Zij neemt geen besluit over de afzonderlijke subsidiebedragen voor verenigingen. De subsidieplafonds worden opgenomen in de begroting 2021 die volgens planning wordt vastgesteld op 12 november 2020. Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat de gemeenteraad de financiële haalbaarheid gaat beoordelen. Dit kan leiden tot het bijstellen van subsidieplafonds zoals deze in het overzicht zijn opgenomen. Na vaststelling van de begroting door de gemeenteraad ontvangen de instellingen die een subsidieverzoek hebben gedaan, een subsidiebeschikking.

pdf ontwerp-overzicht te verlenen subsidies 2021 - basissubsidies (PDF, 55.68 KB)

Subsidieregeling

pdf subsidieregeling vrijwilligersorganisaties (PDF, 49.67 KB) - niet ondertekend pdf subsidieregeling vrijwilligersorganisaties - getekende versie (PDF, 4.23 MB)

Aanvragen

Aanvragen van subsidie gaat digitaal, met eHerkenning. Vanaf het subsidiejaar 2022 wordt de eHerkenning niveau 2+ verplicht. Een aanvraag doen is mogelijk tot 1 juni. 


Verantwoording 

Heeft u in 2019 subsidie van ons ontvangen? Vul dan het verantwoordingsformulier in. Dat is mogelijk tot 1 juni.

budgetsubsidies

De budgetsubsidies zijn er voor organisaties die belangrijke maatschappelijke taken uitvoeren die bijdragen aan de gemeentelijke doelen in het sociaal domein. Denk bijvoorbeeld aan bibliotheekwerk, dorpshuizen en welzijnswerk. Er verschillende soorten budgetsubsidies voor verschillende soorten activiteiten.

Iedere regeling heeft een subsidieplafond, dat is het bedrag dat er jaarlijks maximaal aan die regeling uitgegeven mag worden. Budgetsubsidies moeten uiterlijk 1 juni van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar worden aangevraagd. Sommige budgetsubsidies worden voor een periode van twee jaar aangevraagd. Als u een budgetsubsidie krijgt, overlegt u meerdere keren per jaar met de gemeente over uw activiteiten en legt u aan het einde van het jaar verantwoording af.

Regelingen


Ontwerp-overzicht te verlenen subsidies 2021

Het ontwerp-overzicht te verlenen subsidies 2021 ligt ter inzage van 8 oktober 2020 tot en met 19 november 2020. In dit overzicht staat hoe burgemeester en wethouders het welzijnssubsidiebeleid 2021 willen uitvoeren. In deze periode is het mogelijk is een zienswijze in te dienen.
De gemeenteraad stelt de subsidieplafonds voor de subsidieregelingen vast. Zij neemt geen besluit over de afzonderlijke subsidiebedragen voor verenigingen. De subsidieplafonds worden opgenomen in de begroting 2021 die volgens planning wordt vastgesteld op 12 november 2020. Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat de gemeenteraad de financiële haalbaarheid gaat beoordelen. Dit kan leiden tot het bijstellen van subsidieplafonds zoals deze in het overzicht zijn opgenomen. Na vaststelling van de begroting door de gemeenteraad ontvangen de instellingen die een subsidieverzoek hebben gedaan, een subsidiebeschikking.
pdf ontwerp-overzicht te verlenen subsidies 2021 - budgetsubsidies en incidentele subsidies (PDF, 19.32 KB)

Aanvragen

Aanvragen van subsidie gaat digitaal, met eHerkenning. Vanaf het subsidiejaar 2022 wordt de eHerkenning niveau 2+ verplicht. Het aanvragen van subsidie voor 2021 is niet meer mogelijk. 


Verantwoording

Heeft u in 2019 subsidie van ons ontvangen? Vul dan het verantwoordingsformulier in. Dat is mogelijk tot 1 juni.

incidentele subsidies

Ten slotte zijn er subsidies voor incidentele activiteiten en evenementen. En voor de opleiding van vrijwilligers. De subsidies zijn niet voor commerciële activiteiten.

Er zijn drie subsidieregelingen:

  • incidentele subsidies (voor allerlei incidentele maatschappelijke activiteiten en evenementen, uiterlijk 3 maanden voor de activiteit aan te vragen)
  • cultuurinitiatieven (specifiek voor culturele activiteiten, uiterlijk aan te vragen op 1 april van het jaar uitvoering)
  • deskundigheidbevordering (voor het vergroten van de deskundigheid van vrijwilligers, uiterlijk 3 maanden voorafgaand aan de opleiding aan te vragen).

Alle regelingen hebben een subsdieplafond, dus als dat bedrag bereikt is kunnen er geen subsidies meer worden toegekend.

Als u een incidentele subsidie krijgt, legt u na afloop van de activiteit verantwoording af.

Regelingen


Ontwerp-overzicht te verlenen subsidies 2021

Het ontwerp-overzicht te verlenen subsidies 2021 ligt ter inzage van 8 oktober 2020 tot en met 19 november 2020. In dit overzicht staat hoe burgemeester en wethouders het welzijnssubsidiebeleid 2021 willen uitvoeren. In deze periode is het mogelijk is een zienswijze in te dienen.
De gemeenteraad stelt de subsidieplafonds voor de subsidieregelingen vast. Zij neemt geen besluit over de afzonderlijke subsidiebedragen voor verenigingen. De subsidieplafonds worden opgenomen in de begroting 2021 die volgens planning wordt vastgesteld op 12 november 2020. Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat de gemeenteraad de financiële haalbaarheid gaat beoordelen. Dit kan leiden tot het bijstellen van subsidieplafonds zoals deze in het overzicht zijn opgenomen. Na vaststelling van de begroting door de gemeenteraad ontvangen de instellingen die een subsidieverzoek hebben gedaan, een subsidiebeschikking.
pdf ontwerp-overzicht te verlenen subsidies 2021 - budgetsubsidies en incidentele subsidies (PDF, 19.32 KB)

Aanvragen

Deze subsidies kunnen nog niet worden aangevraagd voor 2021. Het aanvraagformulier zal in het najaar van 2020 hier gepubliceerd worden.
Wilt u in 2020 nog een incidentele subsidie aanvragen? Dan geldt de oude subsidieregeling

pdf Beleidsregels bij overzicht te verlenen subsidies 2020 (PDF, 679.15 KB)

Neem contact op met gemeente@halderberge.nl om uw aanvraag in te dienen.

Uw Reactie
Uw Reactie