Welzijnssubsidie

Organiseert u een activiteit in de gemeente Halderberge? Dan kunt u een subsidie aanvragen. Subsidies kunnen verleend worden voor activiteiten op het gebied van participatie, gezondheid, opvoed-, opgroei- en leerklimaat, samenwerking en gemeentelijke aantrekkelijkheid.

Aanvragen

De gemeenteraad heeft op 19 maart jl. ingestemd met de nieuwe subsidieverordening en de nieuwe subsidieregelingen. Hierdoor wordt de aanvraagprocedure voor alle verenigingen / stichtingen aangepast. Voor alle verenigingen / stichtingen geldt dat de subsidieaanvraag voor 2021 ingediend moet worden voor 1 juni 2020. U ontvangt bericht zodra de aanvraag ingediend kan worden.

Voor het indienen van de subsidieverantwoording 2019 wordt ook een digitaal formulier ontwikkeld.

Zodra dit formulier gereed is en op de website staat, krijgt u hierover bericht van ons. Dit is naar verwachting in april van dit jaar, één en ander onder voorbehoud van de huidige situatie.


Heeft u nog vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met het team Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0165 of gemeente@halderberge.nl.

Maatschappelijk effect

Als u subsidie aanvraagt, dan gebruikt u deze bijdrage om een maatschappelijk effect te behalen. De gemeente heeft 5 maatschappelijke effecten genoemd. Hieraan wordt uw aanvraag getoetst.

  • Participatie

Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen aan de samenleving. In eerste instantie gaan we uit van ieders eigen kracht en verantwoordelijkheid. Voor wie dit een stap te ver is, is er maatschappelijke ondersteuning door de omgeving of de gemeente.

  • Gezondheid

De gezondheid van de Halderbergse inwoners is zo optimaal mogelijk beschermd, bewaakt en bevorderd. Bewegingsactiviteiten dragen hieraan onder andere bij, terwijl deze ook zorgen voor discipline, leren omgaan met verlies, het elkaar helpen en bijvoorbeeld vandalisme helpen te voorkomen.

  • Opvoed-, opgroei- en leerklimaat

In Halderberge is er een positief opvoed-, opgroei- en leerklimaat met kwalitatief goede basisvoorzieningen. Cultuurbeoefening draagt hier wezenlijk aan bij. (Taal)achterstanden bij kinderen worden zo veel mogelijk voorkomen of tegengegaan. Kinderen groeien op in een veilige thuissituatie.

  • Samenwerking

We willen instellingen en verenigingen aansporen om bij het realiseren van hun activiteiten actief de samenwerking te zoeken met elkaar en met de gemeente. Niet alleen om kosten te besparen, maar ook om samen tot nieuwe creatieve oplossingen te komen.

  • Gemeentelijke aantrekkelijkheid

Met het activiteitenaanbod bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de gemeente Halderberge.

Uw Reactie
Uw Reactie