Religieus Erfgoed Oudenbosch

De komende jaren wordt er door diverse partijen zoals Aannemersbedrijf Van Agtmaal BV, Woonkwartier en de gemeente Halderberge hard gewerkt om de gebouwen van Sint Anna, de kapel van Saint-Louis, de Mariabouw en het gebouw van Fidei et Arti te verbouwen. De provincie Noord-Brabant geeft een forse bijdrage aan deze ontwikkelingen. Sommige van de gebouwen krijgen een nieuwe bestemming. Ook de openbare ruimte rondom de gebouwen wordt opnieuw ingericht. Wij praten u graag bij over een aantal projecten waarbij stappen zijn gezet in de afgelopen maanden.

Wat vooraf ging

In april 2021 heeft de gemeenteraad besloten om een deel van St. Anna te verkopen voor woningbouw en de Mariaschool te verkopen aan twee ontwikkelaars. Eerder werd al besloten om geen nieuw cultuurcluster in de Mariabouw te gaan realiseren en in plaats daarvan Fidei et Arti te behouden en in de kapel van Saint Louis en de kapel van Sint Anna sociaal(culturele) functies te geven.

De afgelopen maanden is verder gewerkt aan het vervolg hiervan. Er is onder andere in kaart gebracht wat er nodig is om Fidei et Arti te behouden, de functies in de beide kapellen goed tot zijn recht te laten komen en om de buitenruimte in te kunnen richten. Deze inventarisatie is nu gereed. 

Ook zijn inmiddels, door de gemeenteraad, de kaders vastgesteld voor het oprichten van een nieuwe stichting voor het beheer en exploitatie van het aankomende cultuurcluster. Daarnaast is extra budget beschikbaar gesteld voor de verbouwing van de kapel van Sint Anna, verbouwing kapel Saint Louis en verbouwing van Fidei et Arti. Dat geldt ook voor de inrichting van de openbare ruimte. De gemeenteraad heeft hierover op woensdag 3 november 2021 een positief besluit genomen.

Gebouwen

Fidei et Arti en culturele functies

Eerder dit jaar werd bekend dat Fidei et Arti behouden zou blijven. Het huidige bestuur heeft een paar maanden geleden aangegeven per 1 oktober 2021 te stoppen. Er wordt nu een kwartiermaker ingeschakeld om te komen tot een nieuw bestuur. Deze kwartiermaker gaat ook verder aan de slag met de culturele functies die in de kapel van St. Anna en Saint Louis een plaats gaan krijgen. Dat betekent dat de functies van de beide kapellen en Fidei et Arti samengebracht gaan worden in één stichting voor het volledige cultuurcluster.

Kapel van Sint Anna

De kapel van Sint Anna blijft behouden en wordt verbouwd. De architect is de afgelopen periode bezig geweest met het ontwerp en heeft dit weer een stukje verder gebracht. De komende maanden wordt hier de laatste hand aan gelegd. Hierna worden de werkzaamheden aanbesteed en gaan ze uitgevoerd worden. Na de aanbesteding wordt de planning concreter en komt hier meer informatie over.

Het ontwerp bestemmingsplan Sint Anna heeft vanaf 22 september zes weken ter inzage gelegen. Dit ontwerp bestemmingsplan is nodig om de realisatie van woningen en appartementen in de bestaande gebouwen en als nieuwbouw in het gebied mogelijk te maken. Op 4 oktober 2022 heeft een
informatiebijeenkomst plaats gevonden in cultureel centrum Fidei et Arti. Tijdens deze bijeenkomst is een toelichting gegeven op het ontwerpbestemmingsplan. Daarnaast is uitleg gegeven over de herinrichting van de parkeerplaatsen rondom het gebied Sint Anna. De inrichting van de openbare ruimte wordt verder als aparte ontwikkeling opgepakt, lees meer hierover onder het kopje buitenruimte. Tijdens de bijeenkomst zijn reactieformulieren opgehaald en op het ontwerp bestemmingsplan zijn zienswijzen binnen gekomen.

De meeste reacties/zienswijzen gaan over parkeren, verkeersintensiteit, overlast en beperking van uitzicht. Alle reacties worden beantwoord in het verslag omgevingsdialoog en Nota Zienswijzen, die als bijlagen aan het bestemmingsplan worden toegevoegd. De planning is om het bestemmingsplan 16 februari 2023 door de raad te laten vaststellen. Na vaststelling in de raad wordt het bestemmingsplan gepubliceerd en komt het zes weken ter inzage te liggen.

Voor de beelden van de woningbouw verwijzen we u naar https://sintanna-oudenbosch.nl/home

Saint Louis

De kapel van Saint Louis gaat in de toekomst het toneel zijn van onder andere voorstellingen, huwelijken en concerten. Om de kapel hiervoor geschikt te maken, zijn aanvullende werkzaamheden nodig. Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit het repareren van het stucwerk, brandveiligheid, vloerconstructie, verlichting en inrichting. De architect is bezig deze zaken verder uit te werken en te ontwerpen en dit is deels afgerond. De aanbestedingsprocedure voor de verbetering van de vloerconstructie loopt op dit moment. Voor de andere zaken wordt het ontwerp momenteel afgerond en starten binnenkort de aanbestedingsprocedures. Als deze procedures slagen wordt er meer concreet over de planning van de werkzaamheden.

Fidei et Arti

De grote zaal van Fidei et Arti kan op dit moment niet gebruikt worden. Bij een controle van de elektrische installatie bleek deze niet op orde te zijn. In overleg met het bestuur van Fidei et Arti is ervoor gekozen om de verbouwing van de grote zaal te combineren met de werkzaamheden aan de elektrische installatie. Tijdens het uitwerken van het plan is gebleken dat de draagconstructie van het plafond niet sterk genoeg is voor het dragen van de draagbalken met spotverlichting. De constructie moet dus worden verstevigd. Ook het luchtverdeelsysteem moet vervangen worden. Verder wordt het platte dak vervangen en geïsoleerd. De gemeenteraad heeft op 15 december besloten om het budget wat nodig is voor de werkzaamheden beschikbaar te stellen. De werkzaamheden kunnen begin 2023 starten. Dan kan de verbouwde grote zaal halverwege 2023 weer open. De verbouwing van de
overige zalen volgt later. Op die manier kan het gebouw tijdens de verbouwing zoveel als mogelijk open en operationeel blijven.

Mariabouw en Mariaschool

Op dit moment voert een gespecialiseerd bureau een uitgebreid Flora en Fauna onderzoek uit. Dit onderzoek loopt tot het voorjaar van 2023. In de tussentijd bereidt Woonkwartier de complete transformatie van het gebouw verder voor. Op de planning staan onder andere het herstellen van het metselwerk buitenzijde gevel, het vervangen van de raamkozijnen en terugbrengen naar het originele formaat, het instaleren van nieuwe installaties en het plaatsen en isoleren van binnenmuren. Een precieze startdatum voor de uitvoering van deze werkzaamheden is nog steeds niet bekend. Direct omwonenden worden door Woonkwartier hierover op de hoogte gehouden.

Openbare ruimte

De herinrichting van de openbare ruimte rondom de religieuze gebouwen bestaat uit verschillende deelgebieden. De voorlopige ontwerpen voor de eerste twee deelgebieden, het Jan Gielenplein en het Aloysiushof, zijn gereed. Tijdens een informatiebijeenkomst op 18 oktober 2022 is met omwonenden en andere belanghebbenden van gedachten gewisseld over deze inrichtingsschetsen en verschillende thema’s over de openbare ruimte. Deze gedachten worden nu verwerkt in een voorlopig ontwerp voor het Jan Gielenplein en het Aloysiushof.

In januari 2023 zijn er voor deze twee deelgebieden informatiebijeenkomsten voor omwonenden en andere belanghebbenden. Hierin krijgen zij informatie over wat er gedaan is met de opgehaalde ideeën en hoe het ontwerp eruit ziet. Zij krijgen hier een uitnodiging voor. 

In het eerste kwartaal van 2023 worden er overleggen georganiseerd voor genodigden over de andere deelgebieden binnen het religieus erfgoed. Deze bijeenkomsten gaan over de schetsontwerpen van de openbare ruimte rondom de Basiliek, Sint Anna en Lollestraat en de openbare ruimte rondom Ankerstraat, Parklaan, Gonzagaplein en Collegestraatje. Omwonenden en andere belanghebbenden van deze deelgebieden krijgen een uitnodiging voor het overleg of de bijeenkomst die over dat deelgebied gaat.

Verder wordt er een bijeenkomst georganiseerd over het totale gebied. Het gaat hierbij over de schetsontwerpen van deze deelgebieden en voor het voorlopig ontwerp van het Jan Gielenplein en het Aloysiushof. Hier wordt u geïnformeerd over de laatste stand van zaken rondom alle deelgebieden. Deze bijeenkomst over het totale gebied is op maandag 6 februari 2023. Wilt u meer informatie over deze bijeenkomst? Hou de Halderbergse Bode en deze website goed in de gaten.
Vooruitlopend op de werkzaamheden worden er in de maand december een paar bomen van het Jan Gielenplein en Sint Annaplein verplaatst naar andere locaties, zoals de Markt en de Ringstraat/Ankerstraat. Omdat het nu het (ver)plantseizoen is en we na het afronden van de ontwerpen op korte termijn aan de slag willen, wordt de verplaatsing ook nu al gedaan.

In de bijlagen ziet u welke straten betrokken zijn bij de buitenruimte van religieus erfgoed. 

Boomplanting Jan Gielenplein 

In november 2022 vond een boomplanting plaats op het Jan Gielenplein in Oudenbosch. Deze boom was de vijfde en laatste boom die geplant werd in het kader van het 25-jarig bestaan van de gemeente Halderberge. De boom is door burgemeester Bernd Roks, pastoor Maickel Prasing en oudwethouder
Jan Mollen geplant aan de rand van het Jan Gielenplein bij de Pastoor Hellemonsstraat. Gekozen is voor het Jan Gielenplein, zodat de boom een mooie centrale plek krijgt in het centrum van Oudenbosch. De boom wordt hiermee opgenomen in het nieuwe ontwerp van het Jan Gielenplein en
daarmee in de gehele buitenruimte van het religieus erfgoed.

Houd mij op de hoogte

Wilt u op de hoogte gehouden worden van dit project? Denk aan: het ontvangen van een nieuwsbrief of een uitnodiging voor een informatieavond. Geef dan uw e-mailadres aan ons door. 

Ja, ik wil informatie ontvangen over dit project

Meer informatie

  • Projectwethouders: dhr. H. Wierikx
  • Projectleider gebouwen: dhr. R. Verstraten
  • Projectleider openbare ruimte: mw. E. Stuijts
  • Projectassistente: mw. J. Brinkman