Vitaal Buitengebied

Binnen het project Vitaal Buitengebied werkt de Gemeente Halderberge aan het versterken van de economische en recreatieve potentie van het buitengebied. We zorgen zo voor een prettige woonomgeving met aandacht voor de leefbaarheid en de veiligheid.

Het project bestaat uit de volgende drie pijlers:

  • Vitale recreatieparken

De gemeente stelt samen met betrokken partijen een gebiedsvisie op voor het recreatieve gebied tussen Bosschenhoofd en Hoeven. Dit heeft als doel de recreatieve functie te versterken. We bekijken ook per park wat nodig is om deze visie te realiseren.

  • Toekomstbestendig gebruik agrarisch vastgoed

Binnen deze pijler is samen met inwoners en ondernemers gewerkt aan een visie voor het pilotgebied ten oosten van Oud-Gastel. Op basis van deze visie wordt gekeken welke mogelijkheden en wensen het gebied heeft om te innoveren en herstructureren als het gaat om agrarisch vastgoed. Dit binnen de kaders van de Omgevingswet. Het doel is om leegstand van agrarisch vastgoed zo veel mogelijk te voorkomen. Daarnaast is een agrarische kennisbank opgezet om agrarisch ondernemers te ondersteunen bij innovatie of versterken van hun situatie. 

  • Humaan verblijf arbeidsmigranten

Samen met betrokken partijen (inwoners, werkgevers en huisvesters) stelt de gemeente een toetsingskader op voor locaties om arbeidsmigranten humaan te huisvesten. Dit is de basis om te kijken waar en op welke manier voldoende humane huisvesting kan worden geboden aan de arbeidsmigranten voor de (boven)lokale economie.