Vitaal Buitengebied

De gemeente Halderberge vindt een veilig, leefbaar en vitaal buitengebied belangrijk. Daarom is de bestuurlijke koers Vitaal buitengebied, die de gemeenteraad in 2019 heeft vastgesteld, verder uitgewerkt. De uitwerking bestaat uit drie pijlers: Vitale recreatieparken, toekomstbestendig gebruik agrarisch vastgoed en humaan verblijf voor arbeidsmigranten. Voor de eerste pijler is een gebiedsvisie opgesteld voor het recreatiecluster Hoeven. Voor de tweede pijler is een agrarische kennisbank gerealiseerd en is een gebiedsvisie opgesteld voor het gebied De Stoof (Oud Gastel) en omgeving. Voor de derde pijler is een toetsingskader opgesteld met aangepaste beleidskaders voor de huisvesting van arbeidsmigranten. De gemeenteraad heeft in februari 2021 een besluit genomen over de uitwerking van de drie pijlers.

Vitale recreatieparken

Recreatiecluster Hoeven is een belangrijk recreatiegebied voor Halderberge. De parken in dit cluster moeten elkaar versterken. Zo profiteert het gehele gebied, en ook inwoners van Halderberge, van een sterk toeristisch-recreatief cluster. Voor de arbeidsmigranten die nu op Villapark Panjevaart gehuisvest zijn, zal in de derde pijler een alternatief gevonden worden.

Toekomstbestendig gebruik agrarisch vastgoed

Halderberge wil leegstand van vrijkomende agrarische bedrijven in het buitengebied  voorkomen. Hierbij is leefbaarheid en veiligheid belangrijk. Door het mogelijk maken en stimuleren van innovaties, creativiteit en herstructurering zijn ondernemers en bewoners minder kwetsbaar voor (ondermijnende) criminaliteit, wordt verkrotting en verrommeling tegengegaan en blijft het buitengebied vitaal. Samen met inwoners en ondernemers is in 2019 en 2020 gewerkt aan een visie voor het pilotgebied ten oosten van Oud Gastel, De Stoof. Op basis van deze visie wordt gekeken welke mogelijkheden en wensen het gebied heeft om te innoveren en herstructureren als het gaat om vrijkomend agrarisch vastgoed. Dit doen we binnen de kaders van de Omgevingswet. Daarnaast is een agrarische kennisbank opgezet om agrarisch ondernemers te ondersteunen bij innovatie of bij het versterken van hun situatie.

Humaan verblijf voor arbeidsmigranten

De lokale economie is afhankelijk van arbeidsmigranten. De vraag naar arbeidsmigranten neemt toe waardoor de concurrentie onder werkgevers groot is. Huisvesting speelt bij arbeidsmigranten een rol bij hun keuze voor een werkgever. Vandaar dat kwalitatief goede huisvesting bijdraagt aan het verkrijgen van arbeidsmigranten, wat goed is voor de lokale economie.

Wilt u meer informatie over dit project ?

Bekijk het document Bestuurlijke koers Vitaal Buitengebied Halderberge 

De gemeenteraad wordt regelmatig met een brief op de hoogte gehouden van de voortgang van dit project.