Riolering

De gemeente heeft de wettelijke zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater vanuit de Wet milieubeheer en de Waterwet. In het Verbreed Gemeentelijke Rioleringsplan (vGRP) staat beschreven hoe de gemeente deze zorgplicht invult en bekostigt.

Aansluiting

De gemeente is verantwoordelijk voor het afvoeren van afvalwater in Halderberge. Woningen of andere gebouwen in Halderberge moeten daarom een rioolaansluiting hebben. Deze rioolaansluitingen worden aangesloten op het gemeentelijk hoofdriool. De aansluiting van uw woning tot de erfgrens moet u als perceeleigenaar zelf realiseren. De rioolaansluiting van uw erfgrens tot aan het gemeentelijk hoofdriool wordt op kosten van de aanvrager door de gemeente gerealiseerd.

Rioolheffing

Voor onderhoud en vervanging van het riool betaalt ieder bedrijf en huishouden rioolbelasting: de rioolheffing.

Aanvragen

Een rioolaansluiting moet u aanvragen met een aanvraagformulier aansluiting op het gemeentelijk riool.  De gemeente beoordeelt uw aanvraag en bepaalt in overleg met u waar de aansluiting gemaakt kan worden. Wanneer de aansluiting kan worden gemaakt, ontvangt u een formulier met een akkoordbevestiging. De gemeente laat de aansluiting uitvoeren nadat de akkoordbevestiging is ondertekend door de aanvrager. Na de uitvoering wordt er een verrekening gemaakt aan de hand van de werkelijke kosten.

Lees voor het invullen van het aanvraagformulier de 'Algemene bepalingen rioolaansluiting' van de gemeente Halderberge.

Goed rioolgebruik

Om te voorkomen dat het riool verstopt raakt, de pompen vastlopen en/of het oppervlaktewater verontreinigd raakt, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat er alleen (af)waswater, urine, ontlasting en gewoon toiletpapier in het riool terecht komt. In onderstaand overzicht kunt u vinden hoe u het beste overig afval zoals olie, verfresten e.d. kunt afvoeren.

Kijk ook eens op www.riool.info

 
Afval Doen Niet doen Waarom
(vloeibaar) frituurvet, olie                                                                afgekoeld terug in de verpakking, laten stollen en in de afvalbak deponeren door gootsteen, put, kolk of toilet spoelen                      rioolverstopping, extra kosten zuivering                                                     
etensresten, zoals koffieprut, theeblaadjes, kippenbotjes e.d. scheiden en deponeren in de daarvoor bestemde afvalbak door gootsteen, put, kolk of toilet spoelen rioolverstopping, extra kosten zuivering
vast afval, zoals schoonmaakdoekjes, kattenbakkorrels e.d. scheiden en deponeren in de daarvoor bestemde afvalbak door toilet spoelen rioolverstopping, vastlopen pompen
maandverband, tampons, condooms, luiers scheiden en deponeren in de daarvoor bestemde afvalbak  door toilet spoelen rioolverstopping, vastlopen pompen
oude medicijnen inleveren bij apotheek of als chemisch afval door gootsteen of toilet spoelen verontreiniging oppervlaktewater, verstoring zuivering
verf (ook op waterbasis), spoelwater en gebruikte kwastreiniger van verfkwasten resten inleveren als chemisch afval door gootsteen, toilet, put of straatkolk spoelen ontploffingsgevaar, verontreiniging oppervlaktewater, verstoring zuivering
chemicaliën, zoals terpentine, lampolie, petroleum, insecticiden inleveren als chemisch afval door gootsteen, toilet, put of straatkolk spoelen ontploffingsgevaar, verontreiniging oppervlaktewater, verstoring zuivering
cement- en gipsresten laten drogen en gescheiden inleveren door gootsteen, put of straatkolk spoelen rioolverstopping, vervuiling grond en oppervlaktewater
autowaswater auto wassen op autowasplaats of wasserette olie, koelvloeistof in straatkolk, auto wassen met niet of slecht afbreekbare zeep vuil, vet, olie en moeilijk afbreekbare zeep verontreinigen de bodem en oppervlaktewater
vuurwerkresten opvegen en in de afvalbak deponeren vuurwerk bij een wadi, water of rietkragen aansteken en vuurwerkafval laten liggen vooral siervuurwerk bevat kruit en chemische stoffen die schadelijk zijn voor plant en dier
vuil van stoep en terras vegen, borstelen en in de afvalbak deponeren gebruik van agressieve middelen zoals chloor via droge reiniging wordt alle vuil afgevoerd, schoonmaakmiddelen en vuil komen in water en riool
onkruid in voegen met de hand verwijderen, wegbranden, borstelen of bestrijden met milieuvriendelijke middelen chemische bestrijding chemische bestrijdingsmiddelen verdwijnen in de bodem en zijn schadelijk voor mens, plant en dier
regenwater in de tuin terras en paden van waterdoorlatend grind, gravel, cacaodoppen e.d. paden en terras op riool aansluiten (tenzij noodzakelijk) regenwater zorgt voor vervuiling van oppervlaktewater en draagt bij aan wateroverlast

 

Problemen met riolering

Stankoverlast 

U heeft last van rioollucht zonder dat het riool bubbelt of uw riool verstopt is? Dit is mogelijk als een zogenaamd stankslot (bijvoorbeeld een zwanenhals onder een gootsteen) niet meer functioneert. Het kan zijn dat al het water verdampt is. Bijvoorbeeld vanwege beperkt gebruik of na een lange vakantie. In zo’n geval staat het riool in open verbinding met de lucht in huis. U lost het op door wat water in de betreffende gootsteen, wasbak of putje te gieten of door te spoelen.

Als u rioollucht ruikt bij uw dakraam of dakkapel, dan is de kans groot de onluchtingspijp/standleiding niet op de juiste plaats staat. Als u in een ouder huis woont, kan die lucht ook uit de regenpijp komen (met name als het regent).

U kunt door aanpassingen aan het openbare riool ook problemen krijgen. Hebt u stankproblemen sinds bij u in de buurt aan het riool is gewerkt? Overleg dan met uw gemeente om een oplossing te vinden.


Rioolverstopping

Als het afvalwater niet meer goed wegloopt, kan er sprake zijn van een rioolverstopping. Bent u eigenaar/gebruiker van een pand, dan moet u de verstopping in de huisriolering zelf (laten) verhelpen. Een verstopping op grond van de gemeente wordt door de gemeente verholpen.

Verstopping op eigen grond of op gemeentegrond

Om vast te stellen waar de verstopping zit, moet de eigenaar/gebruiker het ontstoppingsstuk vrijgraven. Het ontstoppingsstuk is de laatste put in de huisaansluiting. De put wordt gebruikt voor het controleren en eventueel reinigen en inspecteren van de huisaansluiting.

De ontstoppingsput ligt nabij de perceelgrens. Als u niet weet waar de ontstoppingsput ligt, dan kunt u de tekening opvragen bij de gemeente. De gemeente heeft echter niet van alle woningen een tekening beschikbaar en is daartoe ook niet verplicht.

Als u huurder bent, neemt u contact op met de huiseigenaar of uw woningbouwvereniging. Deze is namelijk verantwoordelijk voor de aansluiting van de woning op de gemeentelijke riolering.
Als huiseigenaar bent u verantwoordelijk voor de riolering binnen de perceelsgrens. Alles wat daarbuiten ligt is de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Als de opgegraven put vol staat met afvalwater, zit de verstopping op gemeenteterrein. De gemeente zal deze verstopping verhelpen. U kunt hiervoor een melding maken via telefoonnummer 14-0165. Buiten de reguliere openingstijden kunt u het storingsnummer van de gemeente bellen, telefoonnummer 0165-312872.
Als de opgegraven put leeg staat, zit de verstopping op particulier terrein. U moet zelf zorgdragen voor het ontstoppen van het riool.

Kosten

  • Het ontstoppen van de riolering op gemeentegrond is gratis.
  • Het ontstoppen op particulier terrein is voor rekening van de eigenaar/gebruiker.
  • Heeft u zelf opdracht voor werkzaamheden gegeven, dan worden deze niet door gemeente vergoed, ook niet als de verstopping op gemeentegrond zit. Neemt u dus vooraf contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0165.

Storing IBA

Indien u in het bezit bent van een IBA dient u een storing zelf rechtstreeks te melden aan de storingsdienst van Copier via telefoonnummer 0800-4232233.


Storing drukriolering

Indien u in het buitengebied woont, bent u waarschijnlijk aangesloten op de drukriolering. Bij een storing van de pompkast (rode lamp brandt), kunt u direct contact opnemen met de gemeente via 14 0165.

Uw Reactie
Uw Reactie