Algemene bepalingen rioolaansluiting

Algemene bepalingen behorende bij het aanvraagformulier voor aansluiting op de gemeentelijke riolering van de gemeente Halderberge

Artikel 1

Voor het aansluiten op de gemeentelijke riolering dient u een vergunning aan te vragen.

Artikel 2

De vergunning wordt verleend tot wederopzegging. B&W kunnen aan deze vergunning voorwaarden stellen.

Artikel 3

 • De werken of leveranties die nodig zijn voor het maken, veranderen, vervangen of herstellen van de aansluiting vanaf de hoofdriolering tot aan de perceelsgrens, gebeuren door of namens de gemeente.
 • De kosten van de aansluiting op het gemeenteriool zijn voor rekening van de aanvrager.
 • Nadat de aanvrager heeft ingestemd met de prijsopgave, wordt tot aansluiting over gegaan. Vervolgens worden de verschuldigde kosten in rekening gebracht.
 • Aansluiting gebeurt in overleg met de eigenaar en/of de gebruiker.
 • Het verzoek tot aansluiting dient 8 weken voor de aansluitdatum binnen te zijn.
 • Voor elk perceel wordt in principe een afzonderlijke aansluiting op het gemeenteriool aangebracht.
 • Op het perceel van de aanvrager moet zo dicht mogelijk bij de perceelsgrens een ontstoppingsstuk worden aangebracht. De ligging van het ontstoppingsstuk wordt in overleg bepaald. De put moet gemakkelijk bereikbaar zijn en blijven. De gemeente heeft het recht de put te allen tijde te inspecteren. De eigenaar kan op generlei wijze aanspraak maken op vergoeding in welke vorm dan ook van schade als gevolg van de bij inspectie noodzakelijk te verwijderen beplanting, verharding of andere belemmeringen.
 • Het op particulier terrein gelegen gedeelte van de riolering moet alvorens tot aansluiting wordt overgegaan zijn goedgekeurd. Controle dient door de aanvrager tijdig te worden aangevraagd bij Team Realisatie van de gemeente Halderberge.
 • Niet toegestaan is:
  - aansluiting van hemelwaterafvoeren, drainage- of koelwaterafvoeren op drukriolering of op
    vuilwaterriolering van gescheiden rioolstelsels
  - aansluiting van overlopen op septic-tanks. Deze dienen voorafgaande aan de
    totstandkoming van de aansluiting te worden verwijderd of afgesloten.

Artikel 4

 • Herstel van verstoppingen in de aansluitriolen is voor rekening van de eigenaar van het aangesloten perceel.
 • Verstoppingen in het aansluitriool dat gelegen is in de openbare weg mogen alleen door of namens de gemeente worden hersteld. De kosten hiervan komen eveneens ten laste van de eigenaar van het aangesloten perceel.