Regionale samenwerking

De gemeente Halderberge werkt samen met andere gemeenten en organisaties om een deel van haar taken en werkzaamheden uit te voeren. In deze samenwerkingsverbanden heeft de gemeente een financieel en bestuurlijk belang. We noemen deze samenwerkingsverbanden ‘verbonden partijen’.

Sommige samenwerkingsverbanden worden door de landelijke overheid verplicht gesteld.

Gemeenschappelijke Regelingen: 2023 Wat zijn het en wat kost het? (de infographic uitgeschreven, en zonder afbeeldingen)

Gemeenschappelijke regelingen 2023: wat zijn het en wat kost het

In de nota verbonden partijen staan spelregels hoe de deelnemende gemeenten omgaan met de verbonden partijen. De gemeente Halderberge werkt met veel anderen samen in diverse regelingen. Per regeling kan het aantal deelnemers anders zijn. De ene keer met 6 deelnemers, dan weer met 9 en soms zelfs met 26. Het is dus best lastig om het krijgen van meer invloed in de praktijk te brengen.

Hieronder staan korte beschrijvingen van de verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen, vennootschappen, stichtingen en verenigingen) van de gemeente Halderberge:

GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) West-Brabant

De GGD West-Brabant werkt voor 18 West Brabantse gemeenten aan een betere openbare gezondheidszorg. De GGD zet zich in voor het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van alle inwoners van West-Brabant.

Regio West-Brabant

De gemeenschappelijke regeling 'Regio West-Brabant' heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen, primair ten behoeve van de economisch ruimtelijke structuurversterking van West‐Brabant.

West-Brabants Archief

Het West-Brabants Archief bewaart de archieven van 9 gemeenten in West-Brabant. Deze archieven en verzamelingen zijn voor een breed publiek beschikbaar. Het West-Brabants Archief zet zich in om papieren en digitale documenten van waarde toegankelijk te houden.

Regionale Ambulancevoorziening

De RAV (Regionale Ambulancevoorziening) verzorgt de ambulancezorg in de regio. De RAV doet dat door inbreng van professionele kennis en vaardigheden en hoogwaardige middelen.

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (Veiligheidsregio MWB) is een samenwerkingsverband tussen gemeenten en hulpdiensten. 26 gemeenten, de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen), de brandweer en de politie bundelen de krachten om de veiligheid in de regio Midden- en West-Brabant te vergroten en beter voorbereid te zijn op rampen en crises. Er wordt intensief samengewerkt op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening bij rampen. 

Werkvoorzieningsschap West-Brabant

WVS-groep (WerkVoorzieningsSchap) biedt mensen met een (grote) achterstand op de arbeidsmarkt kansen zichzelf te ontwikkelen door arbeid. Doel is het vinden van vast werk in een (meer) beschutte omgeving. WVS-groep voert haar taken uit op basis van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) voor de deelnemende gemeenten.

Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant

De Stichting vormt het bestuur van de openbare basisscholen in de gemeenten Moerdijk, Halderberge, Roosendaal, Rucphen en Drimmelen. De Stichting biedt openbaar onderwijs voor leerlingen van 4 tot 12 jaar.

In de gemeenschappelijke regeling Raad van Toezicht Openbaar Basisonderwijs West-Brabant, is het toezicht geregeld van de betreffende gemeenten op het bestuur van de Stichting.

Schoolverzuim en Voortijdig School Verlaten (VSV) Regio West-Brabant

Dit samenwerkingsverband verzorgt de uitvoering van de Leerplichtwet en de wetgeving Regionale Meld en Coördinatie punten (RMC). Op die manier beperkt de VSV het schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten in de regio. 

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De BNG biedt financiële diensten op maat, zoals kredietverlening, betalingsverkeer, advisering en elektronisch bankieren.

Brabant Water NV

Brabant Water voorziet de inwoners en het bedrijfsleven in heel Noord-Brabant van drink- en industriewater. De gemeente participeert in Brabant Water NV om de streekbelangen (volksgezondheid, milieu en economische ontwikkeling) te behartigen.

NV Rewin West-Brabant

De regionale ontwikkelingsmaatschappij NV REWIN West-Brabant is een uitvoeringsorganisatie van 18 West Brabantse gemeenten. REWIN versterkt de regionaal economische ontwikkeling van West-Brabant. REWIN informeert bedrijven bij kantoor- en bedrijfsvestiging, begeleidt West Brabantse bedrijven bij groei en financiering en ontwikkelt regionale projecten voor versterking van de economische structuur. Ook levert REWIN op verzoek maatwerk aan West Brabantse gemeenten uit het landelijke gebied bij lokaal-economische problemen.

Stichting Inkoopbureau West-Brabant

De stichting voert het gezamenlijke inkoop- en aanbestedingsbeleid van de deelnemende gemeenten uit. Zo wil de stichting de organisaties professionaliseren en voordelen behalen op financieel, kwalitatief en procesmatig gebied voor de gemeenten.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

De VNG staat gemeenten bij, bij de vervulling van hun bestuurstaken. De vereniging is bovendien dé belangenbehartiger van alle gemeenten en dus een belangrijke gesprekspartner voor andere overheden en maatschappelijke organisaties.  

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

De omgevingsdienst Midden- en West-Brabant voert taken uit op het gebied van het omgevingsrecht. De omgevingsdienst levert als verlengstuk van het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage aan een leefbare en veilige werk- en leefomgeving in Midden- en West-Brabant.

Belastingsamenwerking West-Brabant

De Belastingsamenwerking West-Brabant  verzorgt de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet WOZ (Waardering Onroerende Zaken) voor een groot aantal gemeenten.

Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant

Het Werkplein Hart van West-Brabant voert namens Roosendaal, Etten-Leur, Moerdijk, Halderberge, Rucphen en Zundert de Participatiewet uit. Het Werkplein Hart van West-Brabant is er daarom ook voor alle inwoners van deze gemeenten, die ondersteuning zoeken bij het vinden van werk en/of aanspraak willen maken op een bijstandsuitkering. Het Werkplein biedt informatie en advies over werk, inkomensondersteuning, advies en ondersteuning op maat om 'naar vermogen' te participeren en te werken of om uit schulden, armoede of sociaal isolement te komen en te blijven.

Bedrijvenpark Borchwerf II CV

De  gemeenten Halderberge en Roosendaal en Heijmans als marktpartij vormen samen de Publiek-Private Samenwerking (PPS) Borchwerf II. Het bedrijvenpark ligt voor 80% binnen de gemeentegrens van Halderberge op een zicht locatie aan de Rijksweg A17 en beschikt over directe aansluitingen op internationale goederenstromen via de Mainports Rotterdam en Antwerpen. Voor bedrijven uit verschillende sectoren zijn er nog kavels beschikbaar.
Vanaf 2005 vestigden zich al meer dan honderd bedrijven op Bedrijvenpark Borchwerf II. Het terrein is gecertificeerd met het Keurmerk Veilig Ondernemen – Bedrijventerreinen.

Saver

Saver is een afvalinzamelings- en reinigingsbedrijf. Ze voert diensten uit voor haar aandeelhoudende gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht. Daarnaast levert Saver ook diensten aan andere overheden, het bedrijfsleven en particulieren. Duurzaam hergebruik van afvalstromen is één van de speerpunten. Hierdoor wordt de hoeveelheid restafval gereduceerd wat weer een gunstig effect heeft op de CO2-uitstoot. Ook innovatie en duurzaamheid spelen een grote rol in de organisatie.

Veilig thuis West-Brabant

Veilig Thuis West-Brabant is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij Veilig Thuis kunnen mensen terecht die in dit kader hulp zoeken of zich zorgen maken over anderen.