Privacyverklaring

De gemeente Halderberge gebruikt persoonlijke informatie over burgers, medewerkers en (keten)partners voor de uitvoering van haar taken. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale overheid bieden kansen, waar ook de gemeente Halderberge en de dienstverlening aan de burgers van kunnen profiteren, maar stellen ook andere eisen aan de bescherming van privacy en persoonsgegevens. De gemeente is zich hiervan bewust en doet haar best om ervoor te zorgen dat de privacy gewaarborgd blijft. De gemeente Halderberge erkent de waarde van de persoonlijke informatie van haar burgers, medewerkers en (keten)partners en zorgt ervoor dat zij het vertrouwen dat zij hiervoor geniet niet zal beschamen.

Middels deze privacyverklaring en het daarbij behorende privacy beleid geeft de gemeente Halderberge een duidelijke richting aan privacy- en gegevensbescherming. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van de gemeente. Het is in lijn met het algemene beleid van de gemeente en de relevante lokale, regionale, nationale en Europese wet- en regelgeving. 

Wetgeving

De gemeente is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het privacy beleid. Hiervoor gelden de volgende wetten:

  • Algemene Verordening Gegevensbescherming 
  • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming
  • Wet politiegegevens 

Wat zijn persoonsgegevens en politiegegevens?

Een persoonsgegevens is alle informatie over een persoon (betrokkene) zoals een naam, adres en geslacht. Ook gegevens die op een indirecte manier iets zeggen over een persoon zijn persoonsgegevens. Meer informatie over persoonsgegevens kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Politiegegevens zijn alle persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de politietaak. Dan is er sprake van opsporing en vervolging van strafbare feiten door de buitengewoon opsporingsambtenaar, oftewel boa.  

Hoe gaat gemeente Halderberge om met privacy?

Gemeente Halderberge verklaart dat zij zorgvuldig en op veilige wijze omgaat met persoonsgegevens en dat zij de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen respecteert.

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie 

Gemeente Halderberge verklaart dat zij persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Gemeente Halderberge verklaart ook dat zij open zal zijn over wat, hoe en waarvoor zij persoonlijke informatie gebruikt en met wie deze wordt gedeeld.

Grondslag en doelbinding 

Gemeente Halderberge verklaart dat zij ervoor zorgt dat persoonsgegevens alleen voor vooraf bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen verzameld en verwerkt en dat zij persoonsgegevens alleen met een rechtmatige grondslag verwerkt.

Bijzondere persoonsgegevens

Gemeente Halderberge verklaart dat zij extra zorgvuldig omgaat met gevoelige gegevens, zoals gegevens over de gezondheid, gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Privacy-by-design

Gemeente Halderberge verklaart dat zij, wanneer zij plannen maakt voor nieuwe verwerkingen van persoonlijke informatie, voor de aanschaf van nieuwe informatiesystemen die persoonlijke informatie verwerken, en bij ingrijpende wijzigingen in verwerkingen of aan persoonlijke informatie verwerkende systemen, nadenkt over de gevolgen, die er kunnen zijn voor de persoonlijke levenssfeer, en maatregelen zal nemen ter beheersing van eventuele privacy risico’s.

Proportionaliteit

Gemeente Halderberge verklaart dat de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer niet onevenredig groot mag zijn in verhouding tot het doel dat met het gebruik van de informatie wordt gediend. 

Rechten van betrokkenen

Gemeente Halderberge verklaart dat zij het de mensen waarop de informatie betrekking heeft makkelijk maakt om inzage te krijgen in de informatie die de gemeente van hen heeft, en om deze, indien nodig, te corrigeren.

Dataminimalisatie Bewaartermijn

De gemeente Halderberge verklaart dat zij alleen de persoonlijke informatie verzamelt en gebruikt die noodzakelijk is voor het vooraf bepaalde doel en dat zij deze informatie niet langer zal bewaren dan nodig is. 

Integriteit en vertrouwelijkheid 

Gemeente Halderberge verklaart dat zij adequate waarborgen zal treffen om persoonlijke informatie te beschermen tegen kennisneming door onbevoegden. Gemeente Halderberge verklaart ook dat zij in het geval dat zij externe partijen inschakelt haar verantwoordelijkheid neemt voor de beveiliging, eisen stelt aan de ingeschakelde partij(en) en toeziet op naleving van de gemaakte afspraken.

Privacybewustzijn

Gemeente Halderberge verklaart dat zij het privacy-bewustzijn bij alle medewerkers die voor de gemeente werken actueel houdt door middel van training, intervisie, coaching en (juridische) advisering.

Voldoende aandacht, middelen en commitment

Gemeente Halderberge verklaart dat zij adequate financiële middelen en capaciteit in zal zetten voor de zorg en aandacht voor privacy- en gegevensbescherming om ook te kunnen doen wat ze zegt.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van gemeente Halderberge op 12 september 2023.

burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge,

de secretaris,   de burgemeester, 

 

mevrouw mr. C.G. Jacobs        de heer drs. B.J.A Roks