Privacyverklaring

De gemeente Halderberge verklaart...

…dat zij zorgvuldig en op veilige wijze omgaat met persoonsgegevens en dat zij de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen respecteert.

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie
…dat zij persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Grondslag en doelbinding
…dat zij ervoor zorgt dat persoonsgegevens alleen voor vooraf bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen verzameld en verwerkt.
…dat zij persoonsgegevens alleen met een rechtmatige grondslag verwerkt.

Bijzondere persoonsgegevens
…dat zij extra zorgvuldig omgaat met gevoelige gegevens, zoals gegevens over de gezondheid, gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Privacy-by-design
… dat zij, wanneer zij plannen maakt voor nieuwe verwerkingen van persoonlijke informatie, voor de aanschaf van nieuwe informatiesystemen die persoonlijke informatie verwerken, en bij ingrijpende wijzigingen in verwerkingen of aan persoonlijke informatie verwerkende systemen, nadenkt over de gevolgen, die er kunnen zijn voor de persoonlijke levenssfeer, en maatregelen zal nemen ter beheersing van eventuele privacyrisico’s.
…dat de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer niet onevenredig groot mag zijn in verhouding tot het doel dat met het gebruik van de informatie wordt gediend.

Transparantie
…dat zij open zal zijn over wat hoe en waarvoor zij persoonlijke informatie gebruikt en met wie deze wordt gedeeld.

Rechten van betrokkenen
…dat zij het de mensen waarop de informatie betrekking heeft makkelijk maakt om inzage te krijgen in de informatie die de gemeente van hen heeft, en om deze, indien nodig, te corrigeren.

Dataminimalisatie Bewaartermijn
…dat zij alleen de persoonlijke informatie verzameld en gebruikt die noodzakelijk is voor het vooraf bepaalde doel en dat zij deze informatie niet langer zal bewaren dan nodig is.

Integriteit en vertrouwelijkheid
…dat zij adequate waarborgen zal treffen om persoonlijke informatie te beschermen tegen kennisneming door onbevoegden.
…dat zij ook in het geval dat zij externe partijen inschakelt haar verantwoordelijkheid neemt voor de beveiliging, eisen stelt aan de ingeschakelde partij(en) en toeziet op naleving van de gemaakte afspraken.

Privacybewustzijn
…dat zij het privacybewustzijn bij alle medewerkers die voor de gemeente werken actueel houdt door middel van training, intervisie, coaching en (juridische) advisering.

Voldoende aandacht, middelen en commitment
…dat zij adequate financiële middelen en capaciteit in zal zetten voor de zorg en aandacht voor privacy- en gegevensbescherming om ook te kunnen doen wat ze zegt.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van gemeente Halderberge op 30 mei 2018.