Opvang vluchtelingen

Algemeen

Er is een enorme stroom vluchtelingen op gang. Zowel uit Oekraïne als uit andere delen van de wereld. Dat zorgt voor een toenemende vraag vanuit het Rijk om opvang te bieden aan vluchtelingen, voor korte en voor langere duur. Dat is een vraag aan alle gemeenten in Nederland. Het wordt daarmee ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle gemeenten. Om gemeenten in de toekomst te dwingen hun aandeel in de opvang te leveren, werkt het Rijk aan de zogenaamde ‘Spreidingswet’. Dat betekent dat ook Halderberge gedwongen kan worden een aandeel in de opvang te leveren. Voor Halderberge zou dit een opgave betekenen voor de opvang van circa 100 vluchtelingen vanaf 1 januari 2024.

Regioplan opvang vluchtelingen

Halderberge kijkt samen met gemeenten in district de Markiezaten naar hoe om te gaan met noodopvang, reguliere opvang van vluchtelingen en huisvesting van statushouders zodat we gezamenlijk aan de provinciale opgave kunnen voldoen. Als dat niet lukt kunnen gemeenten via de Spreidingswet Asiel worden verplicht bij te dragen aan de asielopgave. Vanuit de Provinciale RegieTafel (PRT) is een verdeelsleutel gedeeld waarbij alle gemeenten een taakstelling voor opvang krijgen. 

Combinatie huisvesting arbeidsmigranten en opvang vluchtelingen

Op dit moment is er een particuliere initiatiefnemer die bezig is met een initiatief voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Op verzoek van de gemeente wordt onderzocht of er een combinatie kan worden gemaakt voor de huisvesting van arbeidsmigranten en de opvang van vluchtelingen omdat de gemeente de locatie hier geschikt voor vindt. Het gaat hierbij om een locatie buiten de kernen. Halderberge beoordeelt deze plannen momenteel.

Opvang Oekraïense vluchtelingen

Vanaf april 2022 vangt Halderberge vluchtelingen uit Oekraïne op. Zij worden opgevangen in Maria ter Engelen in Oudenbosch. In het begin werden er rond de 100 vluchtelingen opgevangen. Een jaar later is dat aantal opgelopen tot 170. Hoelang de opvang duurt, is op dit moment niet bekend. Dit is uiteraard afhankelijk van hoe de situatie zich ontwikkelt in hun thuisland.

Heeft u vragen over de situatie rondom Oekraïne?

Kijk dan op de website van de Rijksoverheid voor de laatste landelijke updates. Ook voor vragen over asielbeleid kunt u hier terecht: Vraag en antwoord over asielbeleid

Kijk op de website van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant voor updates uit onze (veiligheids)regio

Heeft u vragen over het aanbieden van particuliere opvang? 

Dan kunt u terecht bij:

Vluchtelingenwerk Nederland

Take care BnB

Tussenvoorziening ’t Sluiske

Om aan de taakstelling voor de huisvesting van statushouders te kunnen voldoen realiseert de gemeente Halderberge in samenwerking met Woonkwartier vanaf halverwege 2023 een tijdelijke tussenvoorziening voor twee jaar. Hiervoor worden maximaal zeventien studio’s in ’t Sluiske in Oud Gastel ingezet (’t Sluiske 2 t/m 36 in Oud Gastel).

Tijdelijke huisvesting eenpersoonshuishouden

’T Sluiske heeft studio’s die geschikt zijn voor één persoon. De statushouders die hier tijdelijk komen te wonen, verblijven hier tussen de vier maanden tot maximaal een jaar. Daarna kunnen ze doorstromen naar een permanente woonruimte. Naast de studio’s komt er ook een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte met daarin een facilitaire ruimte.

Begeleiding

Statushouders hebben een asielprocedure doorlopen en hebben een verblijfsvergunning. Zij maken deel uit van de Nederlandse samenleving. Zij worden voor hun inburgering begeleid door Vluchtelingenwerk en het Werkplein Hart van West-Brabant. 

Toezicht en nazorg in de wijk

Om mogelijke zorgen voor de omwonenden weg te nemen, hebben de gemeente en Woonkwartier afspraken gemaakt over de nazorg in de wijk en het toezicht in en om het complex. De gemeente zorgt voor extra toezicht in de wijk en in de omgeving van ’t Sluiske. Woonkwartier houdt toezicht in en om het gebouw.

Nieuwsberichten opvang vluchtelingen

Mogelijke locatie huisvesting arbeidsmigranten en opvang vluchtelingen

2023-07 district Markiezaten aantallen opvangplekken asielzoekers

230622 Bovendonk niet meer in beeld als opvanglocatie

230511 bijdrage Halderberge regionale opvang vluchtelingen

230131 tussenvoorziening statushouders Oud Gastel