Cultuurhistorie

Vanuit de wetgeving zijn archeologie en cultuurhistorie een verplicht onderdeel in de Ruimtelijke Ordening.

Project 'jonge bouwkunst' / gemeentelijke monumentenlijst

Toelichting op het project

De gemeente Halderberge is vele gemeentelijke- en rijksmonumenten rijk. De afgelopen jaren is een herijking uitgevoerd van de huidige lijst met gemeentelijke monumenten. Deze ‘herijking’ is eind 2017 helemaal afgerond. De bouwkunst uit de periode 1940-1970, ook wel genoemd het naoorlogs erfgoed of de ‘jonge bouwkunst’, is nog niet eerder in beeld gebracht. Daarom is opdracht verstrekt aan Monumentenhuis Brabant om een inventarisatie uit te voeren en de waarden van deze panden/objecten in beeld te brengen. De waardevolle panden worden opgenomen op de gemeentelijke monumentenlijst.

Het is belangrijk dit deel van de geschiedenis een plaats te geven, omdat het een deel van onze historie is. Veel inwoners zullen nog herinneringen hebben aan en verhalen kennen uit deze tijd.

Hoe gaat dit in z’n werk?

Door het bureau worden de komende periode diverse panden vanaf de openbare weg geschouwd en foto’s gemaakt. Ook wordt er uitgebreid archiefonderzoek gedaan en wordt met de Heemkundekringen overlegd. In een later stadium is de inbreng en mening van de eigenaren belangrijk. Die hebben wij, samen met de verzamelde gegevens, nodig om een besluit te nemen. Voor nu is het voor u belangrijk om te weten, dat gestart wordt met het uitvoeren van een inventarisatie van panden/objecten en dat deze door mevrouw M. van de Looi van het Monumentenhuis Brabant wordt uitgevoerd.

Contactpersoon

Mocht u hier nog vragen over hebben, dan kunt u deze stellen aan mevrouw C. Voet-Nuiten (bereikbaar op ma-di-do) en/of mevrouw M. van de Looi (bereikbaar op dinsdag) via het telefoonnummer 140165 of via het mailadres c.voet@halderberge.nl.


Cultuurhistoriekaart

De Cultuurhistoriekaart vormt een basisinstrument dat ertoe kan dienen dat de waarden op het gebied van cultuurhistorie in de vroegste fase van ruimtelijke planvorming kunnen worden ingebracht en meegewogen. De kaart inclusief de legenda is gebaseerd op en sluit aan bij de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Noord-Brabant. De Halderbergse kaart is toegespitst op het gemeentelijk grondgebied en is daardoor meer gedetailleerd en bruikbaar voor de gemeentelijke praktijk.

pdf Cultuurhistoriekaart Halderberge (PDF, 1.2 MB)
pdf Toelichting cultuurhistoriekaart Halderberge (PDF, 7.15 MB)


Beleidsnota Cultureel Erfgoed

Op 22 september 2011 heeft de gemeenteraad de beleidsnota cultureel erfgoed Halderberge “Inspirerend verleden” vastgesteld. Cultuurhistorie is een belangrijke drager van de identiteit van Halderberge en maakt integraal onderdeel uit van de ruimtelijke ontwikkeling van Halderberge, waardoor ontmoetingen van heden en verleden gelden als uitdaging en inspiratiebron voor de toekomst.

pdf Beleidsnota Cultureel erfgoed (PDF, 5.55 MB)