Bestuursakkoord 2022 – 2026 ‘Samen aan de slag’

Voorwoord

Voor u ligt het bestuursakkoord 2022 – 2026 met de titel ‘Samen aan de slag’. De komende bestuursperiode staat vooral in het teken van het uitvoeren van verschillende grote projecten. We gaan ‘aan de slag’ met het afronden van het project religieus erfgoed Oudenbosch en het openen van drie vernieuwde dorpshuizen. We breiden vier basisscholen uit en realiseren een prachtig vernieuwd Marklandcollege. En natuurlijk gaan we aan de slag met tal van andere (woningbouw-)projecten. Maar we willen vooral ook ‘samen’ aan de slag met de inwoners van Halderberge. Om inwoners nog centraler te stellen, beter naar ze te luisteren en zo het vertrouwen in de politiek te vergroten.

Deze ambitie vraagt om andere verhoudingen, zowel binnen de gemeenteraad als tussen gemeenteraad en college. Daarom is deze keer gekozen voor een andere opzet van het bestuursakkoord. In de eerste gesprekken is aan de zes partijen gevraagd hun vijf belangrijkste punten uit ieders programma te noemen. Hier is in een openbaar debat op 4 april 2022 verdere uitleg aan gegeven. Al deze punten zijn op één of andere manier verwerkt in dit bestuursakkoord. Daarmee steken de drie opstellers van dit akkoord uitdrukkelijk de hand uit naar alle partijen om ‘samen aan de slag’ te gaan voor Halderberge. In de vijf pagina’s met afspraken staan veel concrete zaken. Verwacht wordt dat het college deze zaken uitwerkt in een collegewerkprogramma, inclusief een financiële vertaling.

Uitgangspunt is dat voor de onderwerpen die niet benoemd zijn geldt dat bestaand beleid voortgezet wordt. Voorbeelden hiervan zijn het beleidsplan sociaal domein, de woonvisie, de economische visienota en regionale stukken zoals de Regionale Energie Strategie (RES) en regiovisie jeugd.

De kiezer heeft zich naar de mening van VVD, Lokaal Halderberge en de WOS ook nadrukkelijk uitgesproken vóór zoveel mogelijk continuering van het gevoerde beleid.

Deze opzet betekent tegelijkertijd dat er veel ruimte is en blijft voor de gemeenteraad om zelf met voorstellen te komen, onderwerpen op de agenda te zetten en zelfstandig aanvullende opdrachten voor het college te formuleren.

Wij stellen voor de aan te stellen commissievoorzitters de expliciete taak te geven om hier, samen met de griffie, meer werk van te maken. Dan krijgt de gemeenteraad een veel stevigere rol. Daardoor is er naar onze mening minder sprake van coalitie - oppositie, maar meer van een dualistische invulling van de rollen gemeenteraad - college.

Thomas Melisse                  Gisela van Beek- van Oosterhout                  Hans Wierikx

VVD Halderberge                Lokaal Halderberge                                       WOS Halderberge

 

Woningbouw

Tot en met 2028 bouwen we minimaal 1.000 woningen en zoeken naar mogelijkheden en kansen om dit aantal verder te verhogen. We sturen actief op betere spreiding van kwetsbare doelgroepen, zoals statushouders en arbeidsmigranten, bijvoorbeeld door extra in te zetten op zogenoemde doorstroomlocaties. We sturen op meer betaalbare (starters-) woningen bij projectmatige woningbouw én brengen doorstroming verder op gang door ook meer voor senioren te bouwen. In samenwerking met de wooncorporatie besteden we aandacht aan de verbetering van de leefbaarheid in de wijken.

Verdere afspraken:

 • Om schaarste op de (sociale) woningmarkt aan te tonen wordt in 2022 opnieuw een onderzoek uitgevoerd en worden de prognoses geactualiseerd.
 • De mogelijkheden die hieruit voortkomen om ‘inwoners uit onze gemeente’ voorrang te geven, worden maximaal benut.
 • Bij nieuwbouwprojecten is een zelfbewoningsplicht voortaan uitgangspunt. Bij ‘vrije huur’ eisen we dat de woningen eerst aan inwoners uit onze gemeente worden aangeboden. We werken met minimaal één lokale makelaar samen.
 • We verhogen het aankoopbedrag waar een starterslening voor aangevraagd kan worden en werken dit in de programmabegroting 2023 verder uit.
 • In Oud Gastel nodigen we inwoners uit om voor de voormalige Joannes/Linde locatie met initiatieven te komen voor het oprichten van CPO-vereniging (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). We hebben de intentie om in het geplande uitbreidingsgebied Hoeven-Zuid voor minimaal 30 woningen een stuk grond uit te geven voor een CPO-initiatief. Voor de andere kernen gaan we op zoek naar geschikte CPO-locaties.
 • We actualiseren met voorrang het beleid om ruimhartiger ruimte-voor-ruimte woningen mogelijk te maken, verspreid over alle kernen.

Verkeersveiligheid

Binnen de bebouwde kom richten we de komende periode nog meer 30km zones in. Samen met inwoners zoeken we naar oplossingen voor parkeerproblematiek. We geven extra aandacht aan voorlichting en het verbeteren van de verkeersveiligheid rond scholen en sportverenigingen. Zwaar vrachtverkeer zonder lokale bestemming en landbouwverkeer willen we weren uit de kernen. We zetten in op de veiligheid op het spoor, over de weg, op het water en door de lucht.

Verdere afspraken:

 • Binnen één jaar actualiseren we de mobiliteitsvisie met een realistisch investeringsprogramma voor het aanpakken van de meest verkeersonveilige plaatsen in Halderberge.
 • Er wordt een stevig plan van aanpak opgesteld voor het tegengaan van sluipverkeer in de kernen Hoeven en Bosschenhoofd met toekomstbestendige en duurzame maatregelen. Tolheffing voor vrachtverkeer op provinciale wegen, bijdragen aan een lobby voor nieuwe rond- en snelwegen en zélf investeren in extra handhaving is allemaal bespreekbaar.
 • We voeren een brede studie uit naar het verbeteren van de afrit A17 bij de Kralen.
 • Via het Openbaar Ministerie, de politie en de burgemeester zetten we in op meer (permanente) snelheidscontroles. De resultaten van die controles koppelen we terug aan onze inwoners via de gemeentelijke communicatiekanalen.

Burger- en overheidsparticipatie

We plaatsen de komende jaren de inwoner nóg centraler. Dit doen we door inwoners bij meer onderwerpen te betrekken en ook als gemeenteraad goed te luisteren naar hun inbreng. Zowel bij nieuwe plannen als bij de concrete uitvoering van gemeentelijke taken.

We betrekken onze inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium en vragen ook aan inwoners zelf waar zij bij betrokken willen worden en hoe ze dat willen. Daarbij werken we met duidelijke vooraf gestelde kaders. We gaan meer doelgroepgericht werken, zoals voor bijvoorbeeld jongeren, ouderen, mensen met een beperking óf inwoners van een specifiek gebied. We houden jaarlijks een prijsvraag voor het beste idee voor Halderberge en voeren vervolgens het winnende idee ook uit.

Verdere afspraken:

 • Samen met de gemeenteraad wordt het aanbod aan scholen gedaan om jaarlijks in gesprek te gaan over de gemeente en de politiek.
 • We stimuleren jongeren om zitting te nemen in de integrale Stichting Adviesraad Sociaal Domein.
 • We onderzoeken met behulp van onder andere het Digipanel de behoefte van onze inwoners op diverse thema’s. Denk aan het verder verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening (openingstijden, “klare taal” in onze communicatie, informatiebehoefte); de aanleg en het onderhoud van groen; de vormgeving en het onderhoud van de openbare ruimte en woonbehoeften.
 • We gaan gericht met inwoners in gesprek tijdens bezoeken aan de kernen en aan bedrijven en instellingen. Methodiek van waarderend vernieuwen: wat gaat goed en wat kan beter.
 • Bestuurlijke vernieuwing wordt ondergebracht bij een wethouder.
 • Het college doet concreet verslag van de ontwikkelingen op het gebied van overheids- en burgerparticipatie bij de planning & control (P&C) cyclus.
 • We evalueren in 2023 de samenwerking met de Samenstichtingen en de positie van de ambassadeurs.

Duurzaamheid, energie & klimaat

Ook de komende vier jaar blijven we in Halderberge stappen zetten om te voldoen aan het Klimaatakkoord. Daarbij heeft Halderberge niet de intentie koploper te zijn. We zetten niet in op extra windmolens of zonneweides in het buitengebied. Energie moet voor iedereen zo betaalbaar mogelijk blijven. Daarnaast moeten we extra inzetten op klimaatadaptatie in onze openbare ruimte.

Verdere afspraken:

 • Er komt een duurzaamheidslening voor particulieren, die voor alle inkomens bereikbaar is. We maken daarbij maximaal gebruik van de mogelijkheden die het Rijk biedt.
 • Met behulp van marktpartijen zetten we in op het verder uitbreiden van het aantal elektrische laadpunten.
 • Iedere twee jaar wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld de ambities uit de transitievisie warmte kritisch tegen het licht te houden langs de uitgangspunten ‘haalbaarheid en betaalbaarheid’.
 • Rijksregelingen tegen energie-armoede worden daadkrachtig, royaal en met gevoel voor de menselijke maat uitgevoerd via het Werkplein.

Groene en schone leefomgeving

We houden Halderberge een groene gemeente en willen meer groene plekken met bomen en planten in de wijken. We zetten in op het beter verbinden van natuurelementen in en rond de kernen voor de wandelende en fietsende inwoners én toeristen. Hierbij denken we ook aan ruiterpaden en meer losloopgebieden voor de hond.

We communiceren helder en duidelijk met belanghebbenden over de planning en voortgang van de werkzaamheden.

Verdere afspraken:

 • We onderzoeken hoe we vaker en flexibeler groenonderhoud kunnen plegen, bijvoorbeeld bomenonderhoud en onkruidbestrijding.
 • We verdubbelen het aantal plantsoenen in bestaande woonwijken dat per jaar vervangen wordt door kleurrijk en waar mogelijk onderhoudsarm groen.
 • We investeren in het vergroenen van de entrees en de rotondes in de kernen.  
 • We werken een voorstel aan de gemeenteraad uit om de kwaliteit van fietspaden en bestaande stoepen te verbeteren. Dit doen we samen met inwoners, wijkverenigingen en Samenstichtingen.
 • We actualiseren de Kadernota Parkeren 2017-2021 in 2022 en zoeken daarbij naar extra middelen om parkeerproblemen in oude woonwijken versneld op te lossen. Ook kijken we kritisch naar een actualisatie van de parkeernormen.
 • Voor de haven in Oudenbosch wordt samen met de onlangs gevormde bewonersgroep een verbeterplan opgesteld voor de haven zelf en het omliggende gebied. Het uitgangspunt hierbij is het verbeteren van de verblijfskwaliteit en de aantrekkelijkheid.
 • We onderzoeken de haalbaarheid van een wandelbrug over de Koepelbaan en het terugbrengen van water in de Pagnevaartvijver.

Veiligheid & handhaving

Om het veiligheidsgevoel van inwoners te vergroten moeten politie en BOA’s (BOA=buitengewoon opsporingsambtenaren) in alle kernen beter zichtbaar en aanspreekbaar zijn. Het eenvoudiger melden en tijdig een terugkoppeling krijgen wordt een vanzelfsprekendheid. Bij vandalisme verhalen we de schade op de daders en eventueel op hun ouders.

Verdere afspraken:

 • We houden in samenwerking met politie en Openbaar Ministerie frequenter zogenoemde ‘patsercontroles’ om zo fout geld of oneigenlijk verkregen spullen af te pakken.
 • We organiseren dat inwoners méér inspraak krijgen op waar en wanneer gehandhaafd wordt. Hiervoor maken we BOA-capaciteit vrij.
 • We doen onderzoek naar de mogelijkheden om méér gebruik te maken van (flexibel) cameratoezicht.
 • We maken de resultaten van de inzet van politie en BOA’s inzichtelijk.

Dienstverlening

Halderberge moet een gemeente zijn die oplossingsgericht en innovatief meedenkt over wensen van inwoners en ondernemers. Goede schriftelijke communicatie – met brieven – over werkzaamheden, veranderingen en plannen in de directe omgeving van inwoners is een basisafspraak. We verbeteren de telefonische bereikbaarheid van het gemeentehuis. Inwoners die vastlopen bij ‘de overheid’ moeten in Halderberge terecht kunnen voor raad en daad.

Verdere afspraken:

 • We kijken kritisch naar de gewenste openingstijden van het gemeentehuis. We willen experimenteren met een zaterdagopenstelling en vinden dat zowel inwoners als medewerkers de kans moeten krijgen om ook vrijdagmiddag in het gemeentehuis te zijn.
 • Er komt een verbeterplan voor het verkorten van procedures voor inwoners en ondernemers. Dit doen we door eerder het gesprek te voeren over (ruimtelijke) initiatieven en de optie open te houden prestatieafspraken te maken over de kwaliteit en snelheid van ons werk.
 • We doen onderzoek naar mogelijkheden om de informatievoorziening op het gebied van zorg te verbeteren, waarbij de optie om dit (meer) in de kernen te organiseren zeker meegenomen wordt.

Afval

De afvalstoffenheffing moet kostendekkend blijven en uit blijven gaan van een systeem dat duurzaam leven en goed scheiden beloont. De informatievoorziening over afvalscheiding krijgt extra aandacht. We pakken bijplaatsingen en dumpingen harder aan en bekeuren direct.

Verdere afspraken:

 • Zonder enorme lastenverhogingen maken we meer milieuparkjes ondergronds, richten deze schoner in, voorzien deze van camera’s en waar nodig vergroten we de capaciteit. De financiële voordelen die de toetreding tot Saver van Rucphen en mogelijk ook Zundert opleveren worden hierbij betrokken.
 • We doen onderzoek naar de mogelijkheden om – naar voorbeeld van de gemeente Rotterdam – de medewerkers van de buitendienst bij heterdaadjes de bevoegdheid te geven afvaldumpers te bekeuren.
 • We nemen als Halderberge het initiatief om, samen met de andere Savergemeenten, onderzoek te doen naar de gewenste afvalverwerkingsmethode.

Overige onderwerpen/afspraken

 • We zetten in op het verwerven van bestuurlijke posities binnen de regionale samenwerkingsverbanden die voor Halderberge relevant kunnen zijn.
 • We maken het gemeentebestuur (raad en college) beter zichtbaar. Dat doen we met moderne communicatiemiddelen en via sociale media.
 • De inzet van de brede-school-coördinator wordt ook na 1 januari 2023 voortgezet met als opdracht het realiseren van de visie op kindcentra extra kracht bij te zetten.
 • Het jongerenwerk moet vaker kunnen beschikken over de mogelijkheid om ervaringsdeskundigen in te zetten. Ook moeten jongerenwerkers zelf vaker de wijken in kunnen gaan.
 • Bij de gebruikelijke P&C rapportages (planning & control: begroting en jaarrekening) wordt voor de gemeenteraad expliciet gemaakt wat de (geoormerkte) inkomsten en uitgaven zijn geweest voor armoedebeleid.
 • Er wordt samen met het bestuur van zwembad Blankershove een plan opgesteld dat voorziet in een toekomstbestendige en duurzame zwembadaccommodatie.
 • In 2023 krijgt de gemeenteraad een voorstel hoe om te gaan met eventuele (extra) investeringen in kunst in de openbare ruimte.
 • Samen met het onderwijs en de cultuursector wordt besproken of en hoe intensiever samengewerkt kan worden om jeugd en cultuur verder te verbinden. De gemeenteraad krijgt hierover een uitgebreide terugkoppeling.
 • In samenspraak met de culturele sector wordt gewerkt aan het op papier zetten van een visie op het culturele leven van Halderberge.

Financiën en ambtelijke capaciteit

Ook de komende bestuursperiode moeten de financiën blijven kloppen. We zijn zeer terughoudend met het opvoeren van nieuwe kapitaalsintensieve investeringen en geven voorrang aan het uitvoeren van al genomen raadsbesluiten. Waar het mogelijk is, faseren we de geplande investeringen nog beter. Om de ambities op het terrein van woningbouw, de projecten én verkeersveiligheid uitvoerbaar te maken, is het belangrijk de ambtelijke capaciteit op orde te hebben.

Verdere afspraken:

 • We realiseren een extra ‘flexibele schil’ in de ambtelijke capaciteit om alle (ruimtelijke) projecten goed uit te kunnen voeren. We zoeken daarbij naar een manier om ook de daarbij horende inkomsten (opbrengsten van grondverkopen, plankosten en bouwleges) te koppelen aan de werkzaamheden.
 • Het verbeteren van de solvabiliteit (de verhouding tussen eigen vermogen en schulden) krijgt extra aandacht. Positieve rekeningresultaten én begrotingsoverschotten worden in eerste instantie toegevoegd aan de algemene reserve.
 • Halderberge houdt de ambitie om voor wat betreft de totale lastendruk één van de goedkopere ‘woongemeenten’ van de regio te blijven.
 • Gemeentelijke grondposities worden versneld in exploitatie genomen via het gemeentelijk grondbedrijf.