Archeologie

Algemeen

Het bodemarchief is een onmisbare bron voor de kennis van het verleden. Archeologisch materiaal in de bodem is onvervangbaar en daarom kwetsbaar: eenmaal vernietigd komt het niet meer terug. Opgraven (behoud ex situ) is om die reden een noodoplossing. Behoud ter plekke (in situ) stelt het bodemarchief het beste veilig.

Amateurarcheologen

Amateurarcheologen mogen niet zelfstandig opgraven. Ze kunnen wel als vrijwilliger meehelpen aan een opgraving. Hiervoor vraagt u vooraf toestemming.

Een vondst bij toeval

Archeologische vondsten en de locatie waar deze zijn gedaan, moeten worden aangemeld.
De vinder kan hiervoor bij de provincie terecht bij het meldpunt bodemvondsten: tel. 06-18303222 of via het mailadres: archeologie@brabant.nl


Archeologische verwachtingskaart

Het bodemarchief is beschermd. Om inzicht te krijgen welke archeologische vondsten er in Halderberge verwacht kunnen worden, heeft de gemeente in 2005 een archeologische verwachtingskaart op laten stellen.

De gemeente is verplicht om archeologische randvoorwaarden mee te nemen in planologische afwegingen. De kaart is hierbij een hulpmiddel.

pdf Archeologische kaarten (PDF, 10.56 MB)pdf Rapportage archeologie verwachtings- en beleidsadvieskaart (PDF, 3.44 MB)

Beleidsnota archeologie

Aan de kaart is een beleidsnota gekoppeld. Op 22 september 2011 heeft de gemeenteraad de beleidsnota “Ons ongeschreven verleden” vastgesteld. Het archeologiebeleid heeft tot doel het archeologisch erfgoed te beschermen.

pdf Beleidsnota archeologie gemeente Halderberge (PDF, 12.41 MB)
Uw Reactie
Uw Reactie