Adviescommissies

De adviescommissies adviseren het college van burgemeester en wethouders en/of de gemeenteraad over allerlei onderwerpen. Zoals over namen voor nieuwe straten, en welke gebouwen de status van monument moeten krijgen.

Rekenkamercommissie

Als inwoner van Halderberge wilt u natuurlijk waar voor uw belastinggeld. Dat geldt ook voor de gemeenteraad. Daarom worden u en de gemeenteraad bijgestaan door de Rekenkamer West-Brabant. Deze rekenkamercommissie voert onafhankelijk onderzoek uit naar het beleid van de gemeente. Elk onderzoek wordt openbaar gemaakt voor de inwoners en de gemeenteraad van Halderberge. De gemeenteraad bespreekt de conclusies van de rekenkamer tijdens de raadsvergadering. Op de website van de Rekenkamer West-Brabant zijn alle onderzoeken te vinden.


Commissie van advies voor de bezwaarschriften

Deze commissie adviseert zowel het college als de raad over de bezwaren die u als inwoner heeft ingediend tegen een besluit van de gemeente.

Samenstelling bezwaarschriftencommissie:

 • de heer mr. H.C.M. van Oosterbosch, voorzitter
 • de heer mr. P.H.G.C. Gremmen, lid en tevens plaatsvervangend voorzitter
 • de heer mr. G.A.A.M. Boot, lid en tevens plaatsvervangend voorzitter
 • de heer mr. M.A.M. Huijgens, lid
 • de heer mr. J.J. Mattijssen, lid
 • de heer mr. W. Koops, lid
 • de heer B. van de Corput, secretaris
pdf Jaarverslag 2019 van de vaste commissie van de bezwaarschriften (PDF, 178.92 KB)

Hoorzittingen

De bezwaarschriftencommissie vergadert openbaar, tenzij er persoonlijke, privacygevoelige of medische gegevens worden besproken zoals bijvoorbeeld WMO-zaken. In dat geval vindt de zitting plaats met gesloten deuren. De commissie beslist hier zelf over.
Belangstellenden zijn welkom de openbare hoorzittingen bij te wonen. Het kan zijn dat de agenda nog kort voor de hoorzitting wijzigt (bijvoorbeeld wanneer een bezwaarschrift wordt ingetrokken, een zaak wordt uitgesteld of een nieuwe zaak op de agenda wordt geplaatst).

Wilt u bij een hoorzitting aanwezig zijn? Neem eerst even contact op met de secretaris van de bezwaarschriftencommissie (via 14 0165) om te controleren of de zitting doorgaat en of deze openbaar is.

Voor de komende periode zijn de volgende zittingsavonden (vanaf 19.00 uur) ingepland:
13 mei 2020, 3 juni 2020, 17 juni 2020, 1 juli 2020


Monumentencommissie

Deze commissie adviseert het college over het verstrekken van een Omgevingsvergunning voor o.a. de activiteit monumenten. Ook adviseert de commissie over de aanwijzing van panden als gemeentelijk monument.

Samenstelling monumentencommissie

 • de heer D.P. Ellens, architect en monumentendeskundige, welstandsadvisering en voorzitter van de commissie
 • de heer M. Buijs, bouwhistoricus en monumentendeskundige
 • de heer E. de Bruijn, bouwkundig- en restauratiedeskundige
 • mevrouw C. Voet-Nuiten, secretaris

Commissie straatnaamgeving

Deze commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over de namen voor nieuwe straten in Halderberge.

Samenstelling commissie straatnaamgeving

 • De heer Carlo Buijs (Hoeven)
 • De heer Mark Buijs (Oudenbosch)
 • De heer W. van den Broek (Stampersgat)

Het mailadres van de commissie straatnaamgeving is l.vanmeer@halderberge.nl

De oorsprong van straatnamen is na te gaan bij de Heemkundige Kringen.


WMO-raad

De WMO-raad is een onafhankelijk adviesorgaan, dat het college van Burgermeester en Wethouders (B&W) adviseert over de ontwikkeling en de uitvoering van het WMO-beleid door de gemeente. Zij behartigt de collectieve belangen van inwoners die gebruik (willen) maken van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Doel van de WMO-raad

Het doel is om inwoners en instellingen de mogelijkheid te bieden inbreng te hebben op het gemeentelijk beleid Maatschappelijke Ondersteuning in brede zin. Daarbij is er aandacht voor de positie van ouderen, jongeren, minima, chronisch zieken, psychiatrische patiënten, lichamelijk gehandicapten, vluchtelingen, mensen met een beperking, allochtonen en mantelzorgers.

Wij stellen ons graag uitgebreider aan u voor.

Contact en informatie

Heeft u een vraag, idee of opmerking, neem dan gerust contact met ons op en stuur een e-mail naar: wmoraad.halderberge@gmail.com 


Seniorenraad

De seniorenraad behartigt de belangen van ouderen op het gebied van bijvoorbeeld huisvesting, gezondheidszorg, cultuur en recreatie. Zij brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het gemeentebestuur. De seniorenraad kan niet adviseren voor, of over een individuele oudere. 

Heeft u een vraag aan de seniorenraad Halderberge? Raadpleeg dan de website. U kunt ook contact opnemen met de secretaris van de seniorenraad op telefoonnummer 06 20 78 85 31 of via de e-mail: seniorenraadhalderberge@gmail.com.


Gehandicaptenplatform

Het gehandicaptenplatform zet zich in voor gelijke kansen en de deelname aan
het maatschappelijk verkeer voor iedereen. Gebouwen waar activiteiten plaatsvinden moeten daarom voor iedereen bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn. Voor vragen over toegankelijkheid kan u contact op nemen met het Gehandicapten Platform Halderberge.

Heeft u een vraag aan het gehandicaptenplatform? Bel dan 0165-761551 of stuur een e-mail.

Uw Reactie
Uw Reactie