Aanvragen van inzage, correctie of verwijdering van gegevens in BRP

Aanvraag om inzage

  • Als u alleen wilt weten welke gegevens van u zijn opgenomen in de Basisregistratie Personen, dan kunt u dit inzien met uw DigiD
  • Voor het indienen van een verzoek om inzage in de overige persoonsgegevens die wij van u gebruiken, maakt u gebruik van ons formulier inzage persoonsgegevens
  • Verzoek per post: U kunt uw verzoek om inzage via post indienen. Dan stelt een medewerker van burgerzaken uw identiteit vast in het gemeentehuis. Dit wordt aangetekend op het formulier. Neem naar uw afspraak ook uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs mee. Dit is noodzakelijk voor de gemeente om zeker te weten dat het antwoord aan de juiste persoon verstrekt wordt.
  • Een inzageverzoek kunt u alleen maar voor uzelf doen. Een inzageverzoek wordt pas na de legitimatie in behandeling genomen. Let op: een kopie van een identiteitsbewijs wordt niet geaccepteerd.
  • Als u jonger bent dan 16 jaar of als u onder curatele gesteld bent, kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een inzageverzoek doen.

Wat mag ik van de gemeente verwachten bij een inzageverzoek?

Binnen 1 maand ontvangt u bericht over de door u opgevraagde gegevens. Zo kunt u controleren of de gegevens kloppen en of ze op een juiste manier zijn gebruikt.
Als u het niet eens bent met de inhoud van het overzicht of u meent dat de gemeente ten onrechte heeft geweigerd u inzage te geven, dan kunt u bezwaar maken.

Wijziging of verwijdering van uw gegevens

  • Voor het doorgeven van correcties in de Basisregistratie Personen neemt u contact op met Burgerzaken.
  • Als u een verzoek om correctie of verwijdering wilt doen, neemt u contact op met de gemeente. In uw verzoek geeft u aan welke correcties of aanvullingen u wenst of welke gegevens volgens u moeten worden afgeschermd of verwijderd. Om er zeker van te zijn dat de aanvraag wordt gedaan door de juiste persoon vragen wij om legitimatie.
  • Dit kan door met uw identiteitskaart, paspoort of rijbewijs op afspraak langs te komen op het gemeentehuis. 
  • Als u jonger bent dan 16 jaar of als u onder curatele bent gesteld, kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een verzoek om correctie of verwijdering doen.

Wat mag ik van de gemeente verwachten bij een verzoek tot wijziging of verwijdering?

De gemeente reageert binnen 1 maand op een correctie- of verwijderingsverzoek. Als besloten wordt uw gegevens te corrigeren of te verwijderen, dan doet de gemeente dit zo spoedig mogelijk. In het geval dat de gemeente onjuiste gegevens aan andere organisaties heeft doorgegeven, worden deze organisaties zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht van de correctie of verwijdering.

Als de gemeente besluit om niet tegemoet te komen aan uw verzoek om correctie of verwijdering, ontvangt u een bericht met een onderbouwing van het besluit.

Als u het niet eens bent met het besluit, dan kunt u bezwaar maken.

Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties

Veel overheidsorganisaties gebruiken gegevens van burgers, bedrijven en bijvoorbeeld gebouwen. Denk aan de Belastingdienst, het UWV en de gemeente. Het is belangrijk dat die gegevens kloppen. Soms gaat er iets fout. En dat kan vervelende gevolgen hebben. Wat kunt u doen als u denkt dat er iets mis is met uw gegevens?

Als u denkt dat er iets mis is met uw gegevens, neemt u altijd eerst contact op met de organisatie die verantwoordelijk is voor die gegevens. Komt u er niet uit, bijvoorbeeld omdat niet duidelijk is bij welke organisatie u moet zijn? Meld u dan bij het Meldpunt Fouten in Overheidsinstanties (MFO). Het MFO is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).

Wat doet het MFO?

Het MFO helpt burgers, bedrijven en overheidsorganisaties bij het corrigeren van een fout in een overheidsregistratie.

Waar is het MFO te vinden?

Via de website www.rvig.nl/mfo. Hier vindt u 3 formulieren waarmee u online een melding kunt doen: voor burgers, bedrijven en (semi)overheidsorganisaties. Op www.rijksoverheid.nl staat ook een verwijzing naar het MFO.