Zuid-West 380 kV hoogspanningsverbinding

Algemeen

Op dit moment lopen er drie hoogspanningsverbindingen (één 380 kV en twee 150 kV) over het grondgebied van Halderberge. De landelijke netbeheerder TenneT wil een nieuwe (extra) 380 kilovolt (kV) hoogspanningsverbinding in Zuidwest Nederland aanleggen, omdat de capaciteit van de huidige 380 kV niet meer toereikend is. Deze verbinding loopt over het grondgebied van veel gemeenten binnen de provincies Zeeland en Noord-Brabant (vanaf Borssele naar Tilburg), waaronder ook over het grondgebied van Halderberge.
De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn het bevoegd gezag. Zij zijn verantwoordelijk voor de besluitvorming over de nieuwe hoogspanningsverbinding. De ministers bepalen waar de nieuwe verbinding komt en hoe deze eruit komt te zien. Tijdens de procedure adviseert TenneT de ministers over technische zaken, bouwkosten en over de verschillende mogelijke tracés. TenneT is verantwoordelijk voor het bouwen van de hoogspanningsverbinding en voor het beheer nadat deze in gebruik is genomen.

Interactieve kaart

TenneT ontwikkelde een interactieve kaart waarin u op adres kunt inzoomen voor een helder beeld wat de 380kV-verbinding voor u betekent.

Tennet interactieve kaart

Informatie tracé

Voor alle actuele informatie over de Zuid-West 380kV hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg verwijzen we u naar de website van Tennet

Hieronder treft u een aantal relevante zaken waarover TenneT en ministerie van EZK momenteel communiceren.

Planning uitspraak Raad van State beroepschriften definitief Rijksinpassingsplan en milieueffectrapport

Vanaf vrijdag 2 september 2022 tot en met vrijdag 14 oktober 2022 lag het vastgestelde inpassingsplan voor het rijksproject Zuid-West 380kV Oost ter inzage. U kon binnen deze periode in beroep gaan als de besluiten tegen uw belangen ingaan of als u heeft gereageerd op het ontwerp inpassingsplan.

Er zijn 71 beroepen in behandeling genomen door de Raad van State (RvS). Verwachting is dat in 2024 de RvS uitspraak zal doen. Afhankelijk van die uitspraak is het inpassingsplan al dan niet onherroepelijk.

Wijzigingsbesluit

Op 12 juli 2022 hebben de minister voor Klimaat en Energie en de toenmalige minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening het inpassingsplan 'Zuid-West 380 kV Oost' vastgesteld. Daarna is gebleken dat er in de verbeelding en de regels een aantal omissies of onduidelijkheden zijn opgetreden. Dat wordt met een wijzigingsbesluit hersteld.

Het wijzigingsbesluit ligt van 12 april tot en met 24 mei 2024 ter inzage. In diverse huis-aan-huisbladen en in de Staatscourant van 11 april 2024 is hiervan een kennisgeving geplaatst. Het wijzigingsbesluit is op 11 april 2024 bekendgemaakt door de minister voor Klimaat en Energie. U kunt de Raad van State van zaterdag 13 april 2024 tot en met vrijdag 24 mei 2024 laten weten dat u het niet eens bent met het wijzigingsbesluit. Zie hiervoor de kennisgeving.

Vergunningentraject

Sommige ruimtelijke projecten zijn niet alleen groot van omvang maar ook heel belangrijk: ze zijn van nationaal belang. Dit geldt bijvoorbeeld voor de verbinding Rilland - Tilburg, de Zuid-West 380 kV Oost. Om dit soort projecten mogelijk te maken, moeten besluiten worden genomen voor het ruimtegebruik en moeten vergunningen worden verleend. Hiervoor wordt een speciale procedure toegepast: de rijkscoördinatieregeling.

De ontwerpbesluiten van de door TenneT aangevraagde vergunningen lagen ter inzage in de periode 15 september tot en met 26 oktober 2023. Dit betreffen de uitvoeringsbesluiten, zoals omgevings- en watervergunningen die zijn opgesteld door de mede bevoegde gezagen zoals gemeenten en waterschappen, waaronder ook door de gemeente Halderberge. De procedure wordt gecoördineerd door het Ministerie van EZK. Naast de planologische module (rijksinpassingsplan), is de uitvoeringsmodule onderdeel van de zogenoemde rijkscoördinatieregeling. 

In de uitvoeringsmodule blijven de betreffende bevoegd gezagen verantwoordelijk voor de inhoud van hun eigen besluit, maar het ministerie van EZK bepaalt binnen welke termijnen alle (ontwerp)besluiten genomen moeten worden en zorgt dat alle besluiten goed op elkaar afgestemd zijn. Ook zorgt het rijk ervoor dat alle besluiten ter inzage worden gelegd en is het rijk ook het aanspreekpunt voor alle zienswijzen.

Het vastgestelde Inpassingsplan voor de hoogspanningsverbinding is al eerder gepubliceerd en maakt geen deel uit van deze terinzagelegging. Voor dit inpassingsplan zal de Raad van State later (2024) een uitspraak doen over de beroepen die hierover eerder zijn ingediend. Afhankelijk van die uitspraak is het inpassingsplan al dan niet onherroepelijk.

Werkzaamheden zichtbaar

Vanaf dit jaar worden de werkzaamheden aan de hoogspanningsverbinding steeds meer zichtbaar. Omwonenden gaan ervaren dat er gewerkt wordt aan het tracé. Zo zijn diverse ingenieursbureaus met veld- en bodemonderzoeken bezig. Betrokken grondeigenaren worden rechtstreeks door TenneT hierover benaderd.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan de hoogspanningsverbinding maakt TenneT gebruik van de ‘TenneT Bouwapp’. Via deze app brengen zij geïnteresseerden op de hoogte van werkzaamheden en andere ontwikkelingen. De ‘TenneT Bouwapp’ is via de appstore te downloaden (‘Zuid-West 380 kV Oost').

Eerdere informatie

  • Masttype bekend voor 380 kV-verbinding

TenneT heeft onderzoek gedaan naar de best passende mast voor de nieuwe 380 kV-verbinding tussen Rilland en Tilburg. TenneT heeft aangegeven de nieuwe verbinding met de Moldau mast (type vakwerkmast) te realiseren. De minister heeft eerder ingestemd met dit voorstel.

  • Terugblik - totstandkoming tracé

Voorgenomen tracé Zuid-West 380 kV-Oost 

Op 7 juli 2017 heeft de toenmalige minister van EZ het voorgenomen tracé Zuid-West 380 kV-Oost kenbaar gemaakt. Dit voorgenomen tracé komt overeen met het adviestracé van de samenwerkende overheden, waar breed bestuurlijk draagvlak voor is. Dit tracé veroorzaakt zo min mogelijk nieuwe doorsnijdingen van het landschap en bundelt over de gehele lengte met de bestaande 380kV-verbinding en/of andere infrastructuur, waardoor de landschappelijke impact beperkt blijft.

Uitwerkingsgebieden

Nadat de minister in juli 2017 het voorgenomen tracé kenbaar maakt, is het tracé op verschillende uitwerkingslocaties, met inbreng van belanghebbenden (zogenoemde participatietrajecten), verder uitgewerkt. Hiervoor heeft Tennet diverse werkateliers georganiseerd, zo ook voor de uitwerkingsgebieden 4 en 5 in de gemeente Halderberge. Dit participatietraject en de inhoudelijke resultaten zijn opgenomen in het derde projectboek ‘Tracés in beeld’(maart 2019) 

Ook voor deze uitwerkingsgebieden hebben samenwerkende overheden richting de minister van EZK een advies uitgebracht (zie brief samenwerkende overheden 6 juni 2019 onderaan deze alinea). Voor de gemeente Halderberge (uitwerkingsgebieden 4 en 5) is geadviseerd strak te bundelen langs de westzijde van de Rijksweg A17 om  maximaal te bundelen met nieuwe en bestaande grootschalige infrastructuren (conform gemeentelijk beleid). In het advies wordt blijvend aandacht gevraagd voor onder andere de gevoelige bestemmingen en de nabijgelegen bedrijven. Ook is specifiek aandacht gevraagd voor eenduidigheid in masttypes en –posities, die passen binnen het betreffende landschap.

Keuze uitwerkingsgebieden (september 2019)

Op basis van Projectboek 3 (inclusief resultaten participatietraject) en het advies van samenwerkende overheden, heeft de minister op 25 september 2019 een keuze gemaakt met betrekking tot de varianten in de nog uit te werken gebieden.

Deze keuze leidt op het grondgebied van de gemeente Halderberge tot een tracé dat vanaf  Roosendaal/bedrijventerrein Borchwerf II tot de Mark/Standaardbuiten strak bundelt langs de westzijde van Rijksweg A17, conform advies samenwerkende overheden.

Naast de aanleg van de nieuwe verbinding zal ook gedeeltelijk de bestaande 380kV verbinding tussen Pietseweg en de Mark worden gesloopt en, in de nabijheid van de oude locatie, opnieuw worden aangelegd. Dit om plaats te maken voor de nieuwe verbinding langs de Rijksweg, tussen Pietseweg en de Mark. Ook voor deze reconstructie van de bestaande 380kV is gekozen voor een strakke bundeling met de buisleidingenstraat ten westen van de A17. 

Omdat de bestaande 150 kV grotendeels wordt gehangen aan de nieuwe ZW380 kV verbinding, zal deze verbinding ook grotendeels worden gesloopt. Voor Halderberge betreft dit de bestaande 150 kV verbinding langs de A17. De aantakkingen met het station Roosendaal moeten wel in tact worden gehouden. 

Ook zal de bestaande ondergrondse Dow-leiding in Halderberge moeten worden verplaatst om ruimte te maken voor de nieuwe ZW380 kV-verbinding.

Daarnaast heeft de minister TenneT gevraagd om voor dit project te onderzoeken welk masttype de beste bijdrage levert aan alle milieuaspecten (zoals natuur, landschap en leefomgeving) in verhouding tot de kosten. Het onderzoek is afgerond en TenneT heeft aangegeven de nieuwe verbinding met de Moldau mast (type vakwerkmast) te realiseren. De minister heeft ingestemd met dit voorstel.

Op 25 september 2019 heeft het ministerie van EZK belanghebbenden in de omgeving over zijn keuze en vervolgproces geïnformeerd per brief. 

Op 11 oktober 2019 heeft samenwerkende overheden gereageerd richting de minister over zijn keuze.

Regiosamenwerking

Samenwerkende overheden

Vanaf de start van het rijksproject heeft de gemeente Halderberge ingezet om samen te werken met andere betrokken gemeenten, provincie en Waterschappen om de (noodzakelijke) bestuurskracht richting ministerie en TenneT uit te oefenen. Momenteel is sprake van een samenwerking met 16 betrokken gemeenten, provincie Noord-Brabant en 2 Waterschappen tussen Rilland en Tilburg (‘de samenwerkende overheden’).

Procesverloop komende periode

Het procesverloop en de communicatie ligt in eerste instantie geheel bij het ministerie voor EZK en BZK en Tennet. Zie hiervoor https://www.tennet.eu/nl/projecten/zuid-west-380-kv-oost-rilland-tilburg

Voor het procesverloop voor de komende periode zijn en worden de direct betrokkenen rechtstreeks door het ministerie voor EZK en TenneT geïnformeerd.

Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van Tennet:

Stephan Tiemessen, e-mail: stephan.tiemessen@tennet.eu, telefoon: 06 - 53 62 61 08

Ons standpunt

Ons gemeentelijke standpunt

De gemeente Halderberge is voorstander van het bundelen en combineren van bestaande en nieuwe grootschalige infrastructuren (buisleidingenstraat, rijksweg A17, hoogspanningsverbinding), in plaats van verdere verspreiding. Hierbij vraagt de gemeente extra aandacht voor de woningen binnen de magneetveldzone (de zogenaamde gevoelige bestemmingen). 

De volgende punten zijn onder andere in het gezamenlijk advies van de samenwerkende overheden van mei 2017 meegenomen:

Het streven naar maximale bundeling binnen de bestaande infrastructurele zone in Halderberge. Dit heeft geleid tot een tracévariant ten westen van de A17. De bestaande 150 kV hoogspanningsverbinding (ook ten westen van de A17) wordt hierbij grotendeels gecombineerd met de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding. De bestaande 380 kV verbinding wordt dan voor een deel verplaatst/gereconstrueerd om ruimte te maken voor de nieuwe verbinding. Het tracé op grondgebied Halderberge blijft hierdoor binnen de  bestaande infrastructurele zone (tussen bestaande 380 kV hoogspanningsverbinding en de A17) en loopt langs de buisleidingenstraat, zodat sprake is van een maximale bundeling met bovenregionale infrastructuren.

Dit strookt met het gemeentelijk beleid. Daarnaast sluit dit aan bij het door het Actiecomité Halderberge ingediende tracé, ondersteunt door Stichting Belangengroep OGS.

Contact en meer informatie

Voor contact en meer informatie hierover kunt u een e-mail sturen naar hoogspanning@halderberge.nl of bellen 0165-390500.
Projectwethouder is dhr. H. Wierikx. Projectleider namens de gemeente is Mw. C. Maat.

Bij specifieke vragen adviseren wij u contact op te nemen met de omgevingsmanager van TennetT. Dit is Stephan Tiemessen, bereikbaar via Stephan.tiemessen@tennet.eu of tel. 06-53626106.

Meer informatie project