Zuid-West 380 kV hoogspanningsverbinding

Voorkeursalternatief

Voorgeschiedenis

Het proces om te komen tot een goede ruimtelijke inpassing van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg is in 2009 begonnen. Tussen 2009 en 2011 zijn een startnotitie, richtlijnen en een milieueffectrapportage opgesteld. Op basis van deze informatie is in april 2011 een voorkeursalternatief ofwel VKA vastgesteld. Dit was een deeltracé in het noorden van het zoekgebied, waarbij de bestaande en nieuwe 380 kV-verbindingen op delen van het tracé gecombineerd werden in één mast. In de gemeente Halderberge liep dit tracé (een zgn. 4x 380 kV-verbinding) ten westen en noorden van de kern Oud Gastel.

In augustus 2014 hebben de ministers  van I&M en EZ dat VKA tussen Roosendaal/Borchwerf en Tilburg uit 2011 heroverwogen, omdat uit onderzoek van TenneT bleek dat op basis van voortschrijdend technisch inzicht de combinatie van twee 380 kV-hoogspanningsverbindingen op één mast in de landelijke ring risico’s voor de leveringszekerheid zou opleveren. Dit was onwenselijk. Zonder combinatie van twee 380 kV-verbindingen op één mast was dit tracé niet meer ruimtelijk inpasbaar. Bij gebrek aan een alternatief in het noorden van het zoekgebied, is destijds besloten het voorgenomen tracé vanaf Roosendaal/Borchwerf naar Tilburg te wijzigen in een zuidelijker gelegen tracé. In de gemeente Halderberge liep dit tracé ten westen en noorden van de kern Oudenbosch en ten noorden van de kern Hoeven.

Het besluit van augustus 2014 leidde tot onrust in delen van de regio en zo ook in de gemeente Halderberge. Minister Kamp heeft vervolgens begin 2015 besloten de regio de mogelijkheid te bieden om met alternatieven te komen. Hieraan is gehoor aan gegeven en diverse, goed onderbouwde alternatieven zijn aangedragen, in overleg geoptimaliseerd en verder onderzocht. Dit heeft onder meer geleid tot varianten op het oorspronkelijke noordelijke tracé, die dit tracé toch ruimtelijk inpasbaar maken.

De samenwerkende overheden van West- en Midden-Brabant, waaronder de gemeente Halderberge, zijn in het voorjaar van 2017 gevraagd om alle alternatieven en varianten te toetsen op lokale gevolgen en een integraal advies te geven. Op 1 juni 2017 is dit advies aan minister Kamp overhandigd.

Voorkeursalternatief (VKA) hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV-Oost 2017

Op 7 juli 2017 maakte minister Henk Kamp bekend het advies van de samenwerkende overheden onverkort over te nemen. De brief van minister Kamp treft u hier aan.

Het voorgenomen tracé loopt vanaf Rilland via Woensdrecht en Roosendaal-Borchwerf naar Standdaarbuiten en vervolgens via Zevenbergschenhoek en Hooge Zwaluwe naar Geertruidenberg. Hierna loopt het tracé richting ‘s-Gravenmoer en via Huis ter Heide naar het nieuw aan te leggen 380 kV-station op de locatie De Spinder bij Tilburg. Vanwege verschillende knelpunten bij Woensdrecht (Natura 2000, nabijheid buisleidingenstraat en effecten op het landschap) gaat het tracé circa zeven kilometer ondergronds. In de gemeente Halderberge is het tracé voorzien ten westen van de A17.

Het voorgenomen tracé komt overeen met het adviestracé van de samenwerkende overheden, waar breed bestuurlijk draagvlak voor is. Dit tracé veroorzaakt zo min mogelijk nieuwe doorsnijdingen van het landschap. Het bundelt over de gehele lengte met de bestaande 380 kV-verbinding en/of andere infrastructuur, waardoor de landschappelijke impact beperkt blijft. Het voorgenomen tracé scoort ten opzichte van sommige andere tracés minder goed op (nieuwe) gevoelige bestemmingen (woningen, scholen en crèches binnen de magneetveldzone van de nieuwe verbinding). Maar het scoort wel goed op vrij te spelen (bestaande) gevoelige bestemmingen omdat een bestaande 150 kV-verbinding wordt afgebroken. Qua kosten en effecten op natuur scoort dit tracé gemiddeld ten opzichte van de andere tracés.

Uitwerking VKA 2017 - maart 2019 (projectboeken en werkateliers)

Het tracé van juli 2017 is nog verder uitgewerkt. In het eerste projectboek 'Samen aan de slag naar een definitieve verbinding' (december 2017) zijn door TenneT en het ministerie van EZ de uitwerkingslocaties (destijds benoemd als optimalisatiegebieden) weergegeven.

In het tweede projectboek ‘van opgave naar uitwerking’ (juli 2018) wordt de voortgang van het ontwerpproces en de uitwerking van het tracé weergegeven. 

In het derde projectboek ‘Tracés in beeld’(maart 2019) worden de tracévarianten per uitwerkingsgebied gepresenteerd. 
Deze varianten betreffen uitwerkingen op het voorkeursalternatief (VKA) van de minister in juli 2017. Deze zijn door TenneT zelf en/of door betrokkenen ingediend in de afgelopen periode en besproken in de werkateliers met betrokkenen en stakeholders. 

De effecten van de realistische varianten zijn geanalyseerd door TenneT en worden in projectboek 3 beschreven en afgewogen ten opzichte van het eerdere VKA. De reden waarom bepaalde ingediende varianten niet realiseerbaar zijn wordt ook toegelicht. 
Ook het afgelopen participatieproces (omgevingsproces) per uitwerkingsgebied is in projectboek 3 opgenomen. Eventuele uitgesproken voorkeuren van betrokkenen zijn hierin meegenomen en geeft inzicht in het maatschappelijk draagvlak van de tracévarianten.

Advies Samenwerkende Overheden juni 2019

Na het openbaar maken van projectboek 3 zijn samenwerkende overheden door de minister van EZK gevraagd hem te adviseren over het te nemen besluit van de ministers van EZK en BZK over het definitieve tracé. 

Op 6 juni 2019 hebben Samenwerkende Overheden hun advies over de hoogspanningsverbinding ZW380kV aan de minister gegeven, te weten:

Advies Samenwerkende Overheden over grondgebied van de gemeente Halderberge

Het advies van Samenwerkende Overheden richting de minister leidt tot een tracé dat op het grondgebied van de gemeente Halderberge strak bundelt langs de westzijde van Rijksweg A17. Geadviseerd wordt het tracé aan te leggen in de groenstrook tussen A17 en bedrijventerrein Borchwerf II. Vanaf Borchwerf II blijft het tracé de A17 aan de westzijde volgen tot de Mark/Standdaarbuiten. 

Naast de aanleg van de nieuwe verbinding zal ook gedeeltelijk de bestaande 380kV verbinding worden gesloopt en, in de nabijheid van de oude locatie, opnieuw worden aangelegd. Dit om plaats te maken voor de nieuwe verbinding langs de Rijksweg, tussen Pietseweg en de Mark. Ook voor deze reconstructie adviseert Samenwerkende Overheden de minister te kiezen voor een strakke bundeling met de buisleidingenstraat ten westen van de A17. 
Hiermee wordt een maximale bundeling van nieuwe en bestaande grootschalige infrastructuren, conform gemeentelijk beleid, nagestreefd. In het advies wordt blijvend aandacht gevraagd voor onder andere de gevoelige bestemmingen en de nabijgelegen bedrijven.

Samenwerkende Overheden vragen aan de minister ook specifiek aandacht voor eenduidigheid in masttypes en –posities, die passen binnen het betreffende landschap. Vooral waar sprake is van bundeling met bestaande hoogspanningsverbindingen, zoals in uitwerkingsgebied 5 (Oud Gastel – Standdaarbuiten). Voor dit gebied adviseren Samenwerkende Overheden de minister te kiezen voor de best landschappelijk ingepaste variant, waarbij er sprake is van een zo minimaal mogelijk onrustig beeld voor de leefomgeving. 

In bijlage 1 van de adviesbrief, onder de uitwerkingsgebieden 4 en 5,  is de volledige advisering met onderbouwing en lokale adviezen voor het grondgebied van de gemeente Halderberge weergegeven.  Daarnaast zijn in de adviesbrief ook nog algemene adviezen opgenomen, die ook betrekking hebben op deze uitwerkingsgebieden 4 en 5. In bijlage 2 van de adviesbrief zijn de betreffende kaarten opgenomen met het geadviseerde tracé.

De minister neemt het besluit over het definitieve tracé

Op basis van Projectboek 3 en het advies van Samenwerkende Overheden, neemt uiteindelijk de minister het besluit over het definitieve tracé. De communicatie over deze besluitvorming en het vervolgproject wordt door het ministerie en TenneT verder opgepakt.

Regiosamenwerking

Samenwerkende overheden

Vanaf de start van het rijksproject heeft de gemeente Halderberge ingezet om samen te werken met andere betrokken gemeenten, provincie en Waterschappen om de (noodzakelijke) bestuurskracht richting ministerie en TenneT uit te oefenen. Momenteel is sprake van een samenwerking met 16 betrokken gemeenten, provincie Noord-Brabant en 2 Waterschappen tussen Rilland en Tilburg (‘de samenwerkende overheden’).
De samenwerkende overheden is eerder in 2017 en nu ook in juni 2019 onder andere de mogelijkheid geboden om een advies aan de minister van Economische Zaken en Klimaat uit te brengen.

Hier kunt u nog kennisnemen van de adviseringen van de samenwerkende overheden aan de minister:

Documenten

Advies samenwerkende overheden 2017

pdf Adviesbrief samenwerkende overheden 31 mei 2017 (PDF, 447.7 KB) pdf bijlage 1 adviesbrief samenwerkende overheden 31 mei 2017 (PDF, 280.78 KB) pdf bijlage 2 adviesbrief samenwerkende overheden 31 mei 2017 (PDF, 1.7 MB) pdf Kaart meestgedragen trace (PDF, 4.26 MB)

Advies samenwerkende overheden 2019

pdf Advies van Samenwerkende Overheden aan de minister van Economische Zaken en Klimaat d.d. 6 juni 2019 (PDF, 733.72 KB) pdf Toelichtende informatie van Samenwerkende Overheden aan betrokkenen d.d. 6 juni 2019 (PDF, 212.44 KB)

Procesverloop komende periode

Streven is dat de minister voor de zomerperiode tot een besluit komt, zodat betrokkenen, na vele jaren, duidelijkheid ontvangen over de definitieve tracering en het vervolg door TenneT in gang kan worden gezet (waaronder gesprekken grondeigenaren over mastposities en gesprekken gevoelige bestemmingen (woningen die liggen binnen de magneetveldzone)). 

De communicatie over het besluit van de minister ligt in eerste instantie geheel bij het ministerie van EZK en Tennet. 

Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanagers van Tennet:
Antje Tenhaaf: Antje.Tenhaaf@tennet.eu of 06‐ 22236924
Jochem Dijkshoorn: Jochem.Dijkshoorn@tennet.eu of 06‐23487612

Ons standpunt

Ons gemeentelijke standpunt

De gemeente Halderberge is voorstander van het bundelen en combineren van bestaande en nieuwe grootschalige infrastructuren (buisleidingenstraat, rijksweg A17, hoogspanningsverbinding), in plaats van verdere verspreiding. Hierbij vraagt de gemeente extra aandacht voor de woningen binnen de magneetveldzone (de zogenaamde gevoelige bestemmingen). Het is dus niet zo dat zo maar groen licht wordt gegeven bij een tracé dat voldoet aan bijvoorbeeld het bundelen van de rijksweg. Ook hier blijft de gemeente kritisch kijken naar de gevolgen voor de bewoners en overige belanghebbenden.

De volgende punten zijn onder andere in het gezamenlijk advies van de samenwerkende overheden van mei 2017 meegenomen:

Het streven naar maximale bundeling binnen de bestaande infrastructurele zone in Halderberge. Dit heeft geleid tot een tracévariant ten westen van de A17. De bestaande 150 kV hoogspanningsverbinding (ook ten westen van de A17) wordt hierbij grotendeels gecombineerd met de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding. De bestaande 380 kV verbinding wordt dan voor een deel verplaatst/gereconstrueerd om ruimte te maken voor de nieuwe verbinding. Het meest gedragen tracé op grondgebied Halderberge blijft hierdoor binnen de  bestaande infrastructurele zone (tussen bestaande 380 kV hoogspanningsverbinding en de A17) en loopt langs de buisleidingenstraat, zodat sprake is van een maximale bundeling met bovenregionale infrastructuren.

Vorenstaande strookt met het gemeentelijk beleid, zoals vastgesteld in de gemeentelijke structuurvisie. Daarnaast sluit dit aan bij het door het Actiecomité Halderberge ingediende tracé, ondersteunt door Stichting Belangengroep OGS.

Het huidige advies van samenwerkende overheden van juni 2019 leidt  tot een tracé dat op het grondgebied van de gemeente Halderberge is geoptimaliseerd ten opzichte van het tracé in 2017. Het advies richt zich op een strakke bundeling langs de westzijde van Rijksweg A17. Geadviseerd wordt het tracé aan te leggen in de groenstrook tussen A17 en bedrijventerrein Borchwerf II. Vanaf Borchwerf II blijft het tracé de A17 aan de westzijde volgen tot de Mark/Standdaarbuiten. 

Naast de aanleg van de nieuwe verbinding zal ook gedeeltelijk de bestaande 380kV verbinding worden gesloopt en, in de nabijheid van de oude locatie, opnieuw worden aangelegd. Dit om plaats te maken voor de nieuwe verbinding langs de Rijksweg, tussen Pietseweg en de Mark. Ook voor deze reconstructie adviseert Samenwerkende Overheden de minister te kiezen voor een strakke bundeling met de buisleidingenstraat ten westen van de A17. 

Hiermee wordt een maximale bundeling van nieuwe en bestaande grootschalige infrastructuren, conform gemeentelijk beleid, nagestreefd. In het advies wordt blijvend aandacht gevraagd voor onder andere de gevoelige bestemmingen en de nabijgelegen bedrijven.

Samenwerkende Overheden vragen aan de minister ook specifiek aandacht voor eenduidigheid in masttypes en –posities, die passen binnen het betreffende landschap. Vooral waar sprake is van bundeling met bestaande hoogspanningsverbindingen, zoals in uitwerkingsgebied 5 (Oud Gastel – Standdaarbuiten). Voor dit gebied adviseert Samenwerkende Overheden de minister te kiezen voor de best landschappelijk ingepaste variant, waarbij er sprake is van een zo minimaal mogelijk onrustig beeld voor de leefomgeving.

Wat vindt u van de informatie op deze pagina?