Zuid-West 380 kV hoogspanningsverbinding

Voorkeursalternatief

Voorgeschiedenis

Het proces om te komen tot een goede ruimtelijke inpassing van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg is in 2009 begonnen. Tussen 2009 en 2011 zijn een startnotitie, richtlijnen en een milieueffectrapportage opgesteld. Op basis van deze informatie is in april 2011 een voorkeursalternatief ofwel VKA vastgesteld. Dit was een deeltracé in het noorden van het zoekgebied, waarbij de bestaande en nieuwe 380 kV-verbindingen op delen van het tracé gecombineerd werden in één mast. In de gemeente Halderberge liep dit tracé (een zgn. 4x 380 kV-verbinding) ten westen en noorden van de kern Oud Gastel.

In augustus 2014 hebben de ministers  van I&M en EZ dat VKA tussen Roosendaal/Borchwerf en Tilburg uit 2011 heroverwogen, omdat uit onderzoek van TenneT bleek dat op basis van voortschrijdend technisch inzicht de combinatie van twee 380 kV-hoogspanningsverbindingen op één mast in de landelijke ring risico’s voor de leveringszekerheid zou opleveren. Dit was onwenselijk. Zonder combinatie van twee 380 kV-verbindingen op één mast was dit tracé niet meer ruimtelijk inpasbaar. Bij gebrek aan een alternatief in het noorden van het zoekgebied, is destijds besloten het voorgenomen tracé vanaf Roosendaal/Borchwerf naar Tilburg te wijzigen in een zuidelijker gelegen tracé. In de gemeente Halderberge liep dit tracé ten westen en noorden van de kern Oudenbosch en ten noorden van de kern Hoeven.

Het besluit van augustus 2014 leidde tot onrust in delen van de regio en zo ook in de gemeente Halderberge. Minister Kamp heeft vervolgens begin 2015 besloten de regio de mogelijkheid te bieden om met alternatieven te komen. Hieraan is gehoor aan gegeven en diverse, goed onderbouwde alternatieven zijn aangedragen, in overleg geoptimaliseerd en verder onderzocht. Dit heeft onder meer geleid tot varianten op het oorspronkelijke noordelijke tracé, die dit tracé toch ruimtelijk inpasbaar maken.

De samenwerkende overheden van West- en Midden-Brabant, waaronder de gemeente Halderberge, zijn in het voorjaar van 2017 gevraagd om alle alternatieven en varianten te toetsen op lokale gevolgen en een integraal advies te geven. Op 1 juni 2017 is dit advies aan minister Kamp overhandigd.

Voorkeursalternatief (VKA) hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV-Oost

Op 7 juli 2017 maakte minister Henk Kamp bekend het advies van de samenwerkende overheden onverkort over te nemen. De brief van minister Kamp treft u hier aan.

Het voorgenomen tracé loopt vanaf Rilland via Woensdrecht en Roosendaal-Borchwerf naar Standdaarbuiten en vervolgens via Zevenbergschenhoek en Hooge Zwaluwe naar Geertruidenberg. Hierna loopt het tracé richting ‘s-Gravenmoer en via Huis ter Heide naar het nieuw aan te leggen 380 kV-station op de locatie De Spinder bij Tilburg. Vanwege verschillende knelpunten bij Woensdrecht (Natura 2000, nabijheid buisleidingenstraat en effecten op het landschap) gaat het tracé circa zeven kilometer ondergronds. In de gemeente Halderberge is het tracé voorzien ten westen van de A17.

Het voorgenomen tracé komt overeen met het adviestracé van de samenwerkende overheden, waar breed bestuurlijk draagvlak voor is. Dit tracé veroorzaakt zo min mogelijk nieuwe doorsnijdingen van het landschap. Het bundelt over de gehele lengte met de bestaande 380 kV-verbinding en/of andere infrastructuur, waardoor de landschappelijke impact beperkt blijft. Het voorgenomen tracé scoort ten opzichte van sommige andere tracés minder goed op (nieuwe) gevoelige bestemmingen (woningen, scholen en crèches binnen de magneetveldzone van de nieuwe verbinding). Maar het scoort wel goed op vrij te spelen (bestaande) gevoelige bestemmingen omdat een bestaande 150 kV-verbinding wordt afgebroken. Qua kosten en effecten op natuur scoort dit tracé gemiddeld ten opzichte van de andere tracés.

Uitwerking tracé (projectboeken en werkateliers)

Het tracé van juli 2017 is nog verder uitgewerkt. In het eerste projectboek 'Samen aan de slag naar een definitieve verbinding' (december 2017) zijn door TenneT en het ministerie van EZ de uitwerkingslocaties (destijds benoemd als optimalisatiegebieden) weergegeven.

In het tweede projectboek ‘van opgave naar uitwerking’ (juli 2018) wordt de voortgang van het ontwerpproces en de uitwerking van het tracé weergegeven. De huidige uitwerkingslocaties zijn in kaart gebracht en er wordt een toelichting gegeven op de voorgestelde varianten (afkomstig van betrokkenen en TenneT). 

Momenteel is ook het derde projectboek ‘Tracés in beeld’(maart 2019) door TenneT gepresenteerd. In dit projectboek worden de tracévarianten per uitwerkingsgebied gepresenteerd. 
Deze varianten betreffen uitwerkingen op het voorkeursalternatief (VKA) van de minister in juli 2017. Deze zijn door TenneT zelf en/of door betrokkenen ingediend in de afgelopen periode en besproken in de werkateliers met betrokkenen en stakeholders. 

De effecten van de realistische varianten zijn geanalyseerd door TenneT en worden in Projectboek 3 beschreven en afgewogen ten opzichte van het eerdere VKA. De reden waarom bepaalde ingediende varianten niet realiseerbaar zijn wordt ook toegelicht. 
Ook het afgelopen participatieproces (omgevingsproces) per uitwerkingsgebied is in projectboek 3 opgenomen. Eventuele uitgesproken voorkeuren van betrokkenen zijn hierin meegenomen en geeft inzicht in het maatschappelijk draagvlak van de tracévarianten.

Na het openbaar maken van dit projectboek zullen samenwerkende overheden naar alle waarschijnlijkheid door de minister van EZK worden gevraagd hem te adviseren over het (keuze)besluit van de ministers van EZK en BZK over het definitieve tracé. Dit zal naar verwachting eind maart zijn. 

Samenwerkende overheden krijgen circa 8 weken de tijd om dit advies op te stellen. Op basis van Projectboek 3, het advies van samenwerkende overheden en input van andere partijen en adviseurs, zullen uiteindelijk de ministers over een definitief tracé besluiten. 

Streven is dat de ministers van EZK en BZK voor de zomerperiode tot een besluit komen, zodat betrokkenen, na vele jaren, duidelijkheid ontvangen over de definitieve tracering en het vervolg door TenneT (initiatiefnemer) en het ministerie (bevoegd gezag) in gang kan worden gezet (waaronder gesprekken grondeigenaren over mastposities en gesprekken gevoelige bestemmingen (woningen die liggen binnen de magneetveldzone)).

Op grondgebied van Halderberge geldt dat het gehele VKA in dit gebied nog op uitwerkingen is onderzocht. Het betreffen de volgende 2 uitwerkingsgebieden. Deze gebieden met alle varianten zijn op kaart terug te vinden in Projectboek 3. 

Uitwerkingsgebied 4: Roosendaal – Halderberge 
Op grondgebied van Halderberge betreft dit het noordelijk deel Borchwerf II en omgeving tot aan westzijde Rijksweg A17. 
In de werkateliers is een knip gemaakt in het gebied Roosendaal-Kruisland en Borchwerf II. TenneT heeft alle direct betrokkenen meerdere keren geïnformeerd en uitgenodigd voor de werkateliers. Ook zijn er diverse afzonderlijke overleggen gevoerd. Niet iedereen heeft gebruik gemaakt om in gesprek te gaan. In (de verslaglegging van)  het omgevingsproces in Projectboek 3 zijn de resultaten van deze gesprekken verwoord. 

Het VKA (Rood) maakt in dit gebied een grote knik om onder andere de windturbines op grondgebied van Roosendaal en bundelt hierdoor niet met bestaande infrastructuren. Het tracé loopt via meerdere knikken ten noorden van Borchwerf II. 
In de werkateliers is in dit uitwerkingsgebied gezocht of er toch voldoende ruimte is voor een tracé met meer rechtstanden en meer bundeling met infrastructuur. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd, naast het VKA in 2 varianten (lichtblauw en paars). 

In Projectboek 3 zijn daarom deze 3 tracédelen op effecten geanalyseerd.

 • Het eerdere VKA Rood (grote knik om windturbines, langs/over noordrand Borchwerf II)
 • Variant Paars (langs/over noordrand Borchwerf II)
 • Variant Lichtblauw (strakkere en langere bundeling langs A17/in de groenstrook (inclusief verplaatsing aanwezige Dow-leiding in buisleidingenstraat))

Alle effecten van deze 3 tracédelen zijn in projectboek 3 beschreven. Let hierbij op dat de tabel niet altijd alle onderscheidende effecten in beeld brengt. De varianten worden in de tabel namelijk afgewogen ten opzichte van het VKA. Het is daarom van belang om ook de beschrijving/toelichting van de effecten door te nemen.

Uitwerkingsgebied 5: Oud Gastel - Standdaarbuiten
Op grondgebied van Halderberge betreft dit het westelijk gebied van de Rijksweg A17 vanaf Borchwerf II tot Standdaarbuiten. In de werkateliers is een knip gemaakt in de gebieden Oud Gastel (vanaf Borchwerf II tot St.Antoinedijk), Standdaarbuiten Zuid (St. Antoinedijk en betoncentrale) en Standdaarbuiten Noord (grondgebied Moerdijk).

TenneT heeft alle direct betrokkenen meerdere keren geïnformeerd en uitgenodigd voor de werkateliers. Ook zijn er diverse afzonderlijke overleggen gevoerd. In (de verslaglegging van) het omgevingsproces in Projectboek 3 zijn de resultaten van deze gesprekken verwoord.

Het VKA (Rood) hield eerder rekening met de aanwezige Dow-leiding. Omdat tijdens het uitwerkingsproces is gebleken dat deze leiding hoe dan ook moet worden verplaatst (naar de buisleidingenstraat) is het VKA, met haar meerdere knikken, komen te vervallen en zijn er 2 nieuwe varianten uitgewerkt. Als uitwerking is bezien of het tracé meer rechtstand kan krijgen of dat het tracé strakker kan bundelen met de Rijksweg A17. 
In dit uitwerkingsgebied is ook het reconstructiedeel van de bestaande ZW380kV tussen Pietseweg en de Mark/Dintel meegenomen. Het VKA (Rood) van deze reconstructie maakt een knik om de betoncentrale. In de werkateliers is in dit gebied gewerkt aan de opgave om ook dit reconstructiedeel meer rechtstand kan krijgen en strakker kan bundelen met de Rijksweg A17 en hierdoor ook sprake is van minder gevoelige bestemmingen. Dit heeft geresulteerd, naast het VKA (Rood)  in 2 varianten (wit-geel en wit-blauw). De ligging en afstand van en tot aan de buisleidingenstraat is in de uitwerking een essentieel punt geweest.

In Projectboek 3 zijn daarom deze 5 tracédelen op effecten geanalyseerd.

 • Voor het nieuw aan te leggen tracé:
  • Variant Geel (meer knikken, strakkere bundeling met de Rijksweg A17 (met de bocht mee van de A17)
  • Variant Blauw (minder knikken, meer rechtstand ten westen A17)
 • Voor de reconstructie van de bestaande 380kV verbinding tussen Pietseweg en Mark:
  • het eerdere VKA Rood (grote knik om betoncentrale)
  • Variant Wit-geel (zonder knik, minder gevoelige bestemmingen, strakkere bundeling en over betoncentrale (oostelijker over betoncentrale)
  • Variant Wit-blauw (zonder knik, minder gevoelige bestemmingen, strakkere bundeling en over betoncentrale (westelijker over betoncentrale)

Alle effecten van deze 5 tracédelen zijn in projectboek 3 beschreven. Let hierbij op dat de tabel niet altijd alle onderscheidende effecten in beeld brengt. De varianten worden in de tabel namelijk afgewogen ten opzichte van het VKA. Het is daarom van belang om ook de beschrijving/toelichting van de effecten door te nemen.

Het kaartmateriaal, de beschrijving en de Integrale EffectenAnalyse van deze varianten en het omgevingsproces per uitwerkingsgebied zijn in Projectboek 3 terug te vinden.

Nadere informatie, waaronder het projectboek, treft u aan op de website https://www.zuid-west380kv.nl/oost/meer-weten/publicaties

Regiosamenwerking

Samenwerkende overheden

Vanaf de start van het rijksproject heeft de gemeente Halderberge ingezet om samen te werken met andere betrokken gemeenten, provincie en RWB om de (noodzakelijke) bestuurskracht richting EZ en TenneT uit te oefenen. Momenteel is sprake van een samenwerking met 18 betrokken gemeenten en 2 provincies tussen Rilland en Tilburg (‘de samenwerkende overheden’).
De samenwerkende overheden is onder andere de mogelijkheid geboden om een advies aan de minister van Economische Zaken uit te brengen. Dit is op 1 juni 2017 aan minister Kamp aangeboden.

Op 7 juli 2017 hebben ministers EZ en I&M het besluit genomen welk tracé de formele procedure ingaat (het voorkeursalternatief). Dit hebben zij gedaan na afweging van de Integrale Effectenanalyse (o.a. milieueffecten, kosten, en (net)technische uitvoerbaarheid) en draagvlak. Het advies van de samenwerkende overheden heeft mede invulling aan het onderwerp draagvlak. Voor meer informatie over het voorkeursalternatief verwijzen wij u naar het desbetreffende tabblad.

Hier kunt u nog kennisnemen van het advies van de samenwerkende overheden:

Documenten

pdf Adviesbrief samenwerkende overheden 31 mei 2017 (PDF, 447.7 KB) pdf bijlage 1 adviesbrief samenwerkende overheden 31 mei 2017 (PDF, 280.78 KB) pdf bijlage 2 adviesbrief samenwerkende overheden 31 mei 2017 (PDF, 1.7 MB) pdf Kaart meestgedragen trace (PDF, 4.26 MB) pdf persbericht advies samenwerkende overheden (PDF, 84.31 KB)

Procesverloop komende periode

Eind maart, na het openbaar maken van dit Projectboek (donderdagmiddag 21 maart) zullen Samenwerkende Overheden naar alle waarschijnlijkheid door de minister van EZK worden gevraagd hem te adviseren over het (keuze)besluit van de ministers van EZK en BZK over het definitieve tracé.

Samenwerkende overheden krijgen circa 8 weken de tijd om dit advies op te stellen. Op basis van Projectboek 3, het advies van Samenwerkende Overheden en input van andere partijen en adviseurs, zullen uiteindelijk de ministers over een definitief tracé besluiten. Besluitvorming is dus niet aan de gemeenten/Samenwerkende Overheden.

Streven is dat de ministers voor de zomerperiode tot een besluit komen, zodat betrokkenen, na vele jaren, duidelijkheid ontvangen over de definitieve tracering en het vervolg door TenneT in gang kan worden gezet (waaronder gesprekken grondeigenaren over mastposities en gesprekken gevoelige bestemmingen (woningen die liggen binnen de magneetveldzone)). 

De communicatie over Projectboek 3 en later ook over het besluit van de ministers ligt in eerste instantie geheel bij TenneT respectievelijk het ministerie van EZK. 

Omdat er al een participatietraject door TenneT voor alle direct betrokkenen is doorlopen, kunnen de resultaten hiervan met de Integrale Effectenanalyse de komende periode worden gebruikt om tot een gezamenlijke advisering van Samenwerkende Overheden te komen. Natuurlijk kunnen bewoners/gebruikers van Halderberge ook de komende periode met de gemeente in gesprek.

Om tot dit gezamenlijk advies te komen zal de gemeente Halderberge haar eerdere besluitvormingen omtrent dit project (zie onder ‘ons gemeentelijk standpunt’) gebruiken.

pdf Persbericht projectboek 3 (PDF, 126.88 KB) pdf Bewonersbrief projectboek 3 (PDF, 70.58 KB)

Start vervolgproces op een aantal locaties

Op 21 maart 2019 is het projectboek 3 gepubliceerd. De resultaten zijn aangeboden aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. Op 8 april heeft de minister de Samenwerkende Overheden om advies gevraagd. Nadat de minister van Economische Zaken en Klimaat het advies van de Samenwerkende Overheden heeft ontvangen, kiest hij rond juni in afstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en het tracé dat wordt opgenomen in het Rijksinpassingsplan.
 
In projectboek 3 is het voorgenomen tracé uitgewerkt. In een aantal gebieden (11 uitwerkingsgebieden) zijn verschillende tracévarianten onderzocht en uitgewerkt in werkateliers. De uitkomsten zijn ook te lezen in het projectboek 3.
 
Op een aantal locaties is er al duidelijkheid over de ligging van het tracé en is het mogelijk om de  gesprekken met grondeigenaren te starten en uitleg te geven over het vervolgproces. Deze grondeigenaren hebben een brief ontvangen. Voor de uitwerkingsgebieden worden de gesprekken gestart na de keuze van de minister.
 
Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanagers van Tennet:
Antje Tenhaaf: Antje.Tenhaaf@tennet.eu of 06‐ 22236924
Jochem Dijkshoorn: Jochem.Dijkshoorn@tennet.eu of 06‐ 23487612

Ons standpunt

Ons gemeentelijke standpunt

De gemeente Halderberge is voorstander van het bundelen en combineren van bestaande en nieuwe grootschalige infrastructuren (buisleidingenstraat, rijksweg A17, hoogspanningsverbinding), in plaats van verdere verspreiding. Hierbij vraagt de gemeente extra aandacht voor de woningen binnen de magneetveldzone (de zogenaamde gevoelige bestemmingen). Het is dus niet zo dat zo maar groen licht wordt gegeven bij een tracé dat voldoet aan bijvoorbeeld het bundelen van de rijksweg. Ook hier blijft de gemeente kritisch kijken naar de gevolgen voor de bewoners en overige belanghebbenden.

De volgende punten zijn onder andere in het gezamenlijk advies van de samenwerkende overheden van mei 2017 meegenomen:

Het streven naar maximale bundeling binnen de bestaande infrastructurele zone in Halderberge. Dit heeft geleid tot een tracévariant ten westen van de A17. De bestaande 150 kV hoogspanningsverbinding (ook ten westen van de A17) wordt hierbij grotendeels gecombineerd met de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding. De bestaande 380 kV verbinding wordt dan voor een deel verplaatst/gereconstrueerd om ruimte te maken voor de nieuwe verbinding. Het meest gedragen tracé op grondgebied Halderberge blijft hierdoor binnen de  bestaande infrastructurele zone (tussen bestaande 380 kV hoogspanningsverbinding en de A17) en loopt langs de buisleidingenstraat, zodat sprake is van een maximale bundeling met bovenregionale infrastructuren.

Vorenstaande strookt met het gemeentelijk beleid, zoals vastgesteld in de gemeentelijke structuurvisie. Daarnaast sluit dit aan bij het door het Actiecomité Halderberge ingediende tracé (het zogenoemd ‘roze tracé’), ondersteunt door Stichting Belangengroep OGS.

In de adviesbrief aan de minister is ook voor de volgende fasen nadrukkelijke medewerking gevraagd aan, onder andere:

 • Slimme tracering en optimalisatie van de mastposities in samenwerking met alle belanghebbenden en aandacht voor belanghebbenden;
 • Ruimhartige toepassing van de (rijks)uitkoopregeling;
 • Permanente aandacht voor een tijdige en goede communicatie met alle betrokken burgers, bedrijven, organisaties en overheden.

Dit is voor de gemeente Halderberge zeker belangrijk, aangezien het tracé hoe dan ook ‘pijn’ doet voor eigenaren/gebruikers in Halderberge, onder en in de nabijheid van het tracé. Het tracé vanaf Rilland loopt namelijk altijd over het grondgebied van Halderberge om in Tilburg uit te komen.

In de brief naar aanleiding van het besluit over het voorkeursalternatief leest u de reactie hierop van de minister.

Wat vindt u van de informatie op deze pagina?