Zuid-West 380 kV hoogspanningsverbinding

Informatie tracé

Actuele informatie

Voor alle actuele informatie over de Zuid-West 380kV hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg verwijzen we u naar de website https://www.zuid-west380kv.nl/oost/

Hieronder treft u een aantal relevante zaken waarover TenneT en ministerie van EZK momenteel communiceren.

Geoptimaliseerd tracé

In 2017 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat het voorgenomen tracé gekozen voor de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding Rilland – Tilburg (Zuid-West 380 kV Oost). Dit tracé is daarna verder uitgewerkt. Mede op basis van het advies van de samenwerkende overheden heeft de minister in 2019 een nadere keuze gemaakt voor een voorkeurstracé. Dit tracé is in de afgelopen maanden verder geoptimaliseerd en is nu zo ver uitgewerkt dat het kan worden opgenomen in het Rijksinpassingsplan.

Mogelijkheid tot reactie op Projectboek 4 ‘Het gekozen tracé’

In Projectboek 4 wordt aandacht besteed aan het gekozen tracé, het proces dat is doorlopen, nut en noodzaak van het project en de effecten die het heeft op onder andere omgeving, natuur en landschap. Er is een publieke samenvatting van het voorontwerp inpassingsplan in opgenomen. Omwonenden worden door TenneT gevraagd hierop te reageren en suggesties op de website achter te laten. Deze (informele) reacties worden meegenomen in het ontwerp inpassingsplan dat later dit jaar ter inzage komt. Voor de procedure van dit (rijks)inpassingsplan is het ministerie van EZK bevoegd gezag. Pas op dat moment kan iedereen formeel reageren (via zienswijze). Uiteindelijk leidt dit traject tot een door de minister goedgekeurd rijksinpassingsplan.

Omwonenden van de hoogspanningsverbinding hebben inmiddels een brief van TenneT over het Projectboek 4 en de procedure in hun brievenbus gekregen. De brief is via deze link https://www.zuid-west380kv.nl/oost/documents/Brief-omwonenden-Zuid-West-380kV-Oost-5-3-2021-6041f4c4-c724-4e3c-9c1e-4aa6c35ff8bd.pdf te bekijken.

Werkzaamheden zichtbaar

Vanaf dit jaar worden de werkzaamheden aan de hoogspanningsverbinding steeds meer zichtbaar. Omwonenden gaan ervaren dat er gewerkt wordt aan het tracé. Zo starten diverse ingenieursbureaus in de aankomende maanden met veld- en bodemonderzoeken. Tennet verwacht dat alle onderzoeken in 2022 zijn afgerond.

Vooroverleg voorontwerp-rijksinpassingsplan

Het voorontwerp-rijksinpassingsplan is eind februari 2021 door de minister van EZK aangeboden aan de regionale overheden. Op 11 maart 2021 heeft het ministerie van EZK en TenneT een presentatie over dit voorontwerp-inpassingsplan aan de gemeenteraad van de gemeente Halderberge. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge hebben op dit voorontwerp-rijksinpassingsplan een vooroverlegreactie ingediend.

pdf 210421 vooroverlegreactie gemeente Halderberge (PDF, 4.85 MB)

Ook namens Samenwerkende Overheden is een vooroverlegreactie ingediend. 

pdf 210421 vooroverlegreactie samenwerkende overheden (PDF, 1.18 MB)

Het is nu aan de minister om het antwoord te geven op onze reactie en overige vooroverlegreacties die worden ingebracht en of en hoe deze worden verwerkt in het ontwerp-Rijksinpassingsplan.

Uitgaande van de planning van het ministerie zal vermoedelijk dit najaar het ontwerp-Rijksinpassingsplan door het ministerie ter inzage worden gelegd. Vanaf dat moment kan iedereen (waaronder ook bewoners en ondernemers) formeel reageren richting minister (indienen zienswijze). Het ministerie zal hier later dit jaar over communiceren.


Eerdere informatie

  • Oktober 2020 - Voorbereidingsbesluit

De ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben onlangs voor dit project een nieuw voorbereidingsbesluit genomen. Hierin is bepaald voor welk gebied het inpassingsplan wordt voorbereid. Het voorbereidingsbesluit is op 12 oktober 2020 in werking getreden. Met een voorbereidingsbesluit wordt voorkomen dat, tot het moment van publiceren van het ontwerp-inpassingsplan, ontwikkelingen plaatsvinden in het gebied die de aanleg van het project belemmeren of onmogelijk maken. Als gemeenten een vergunningaanvraag ontvangen voor bouw- en andere werkzaamheden in dit gebied, moeten zij rekening houden met het voorbereidingsbesluit. 

Waar kunt u het voorbereidingsbesluit inzien?

Het voorbereidingsbesluit is een digitaal besluit en is gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl
Het is niet mogelijk om tegen het voorbereidingsbesluit bezwaar te maken of beroep in te stellen. Dit volgt uit artikel 8:5, eerste lid, in samenhang met artikel 7:1, eerste lid, en onderdeel C, subonderdeel 2 van de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht.

Meer informatie

De kennisgeving, het voorbereidingsbesluit en de bijbehorende kaart zijn op de website van Bureau Energieprojecten te bekijken.

  • Masttype bekend voor 380 kV-verbinding

TenneT heeft onderzoek gedaan naar de best passende mast voor de nieuwe 380 kV-verbinding tussen Rilland en Tilburg. Dit naar aanleiding van de vraag die de minister mede op basis van advies van de Samenwerkende Overheden aan TenneT heeft gesteld. Het onderzoek is afgerond en TenneT heeft aangegeven de nieuwe verbinding met de Moldau mast (type vakwerkmast) te realiseren. De minister heeft ingestemd met dit voorstel. Lees hier meer over de mast: https://www.zuid-west380kv.nl/oost/meer-weten/nieuws/voortgang-uitwerking-nieuwe-verbinding

  • Terugblik - totstandkoming tracé

Voorgenomen tracé Zuid-West 380 kV-Oost 

Op 7 juli 2017 heeft de toenmalige minister van EZ het voorgenomen tracé Zuid-West 380 kV-Oost kenbaar gemaakt. Dit voorgenomen tracé komt overeen met het adviestracé van de samenwerkende overheden, waar breed bestuurlijk draagvlak voor is. Dit tracé veroorzaakt zo min mogelijk nieuwe doorsnijdingen van het landschap en bundelt over de gehele lengte met de bestaande 380kV-verbinding en/of andere infrastructuur, waardoor de landschappelijke impact beperkt blijft.

Uitwerkingsgebieden

Nadat de minister in juli 2017 het voorgenomen tracé kenbaar maakt, is het tracé op verschillende uitwerkingslocaties, met inbreng van belanghebbenden (zogenoemde participatietrajecten), verder uitgewerkt. Hiervoor heeft Tennet diverse werkateliers georganiseerd, zo ook voor de uitwerkingsgebieden 4 en 5 in de gemeente Halderberge. Dit participatietraject en de inhoudelijke resultaten zijn opgenomen in het derde projectboek ‘Tracés in beeld’(maart 2019) 

Ook voor deze uitwerkingsgebieden hebben samenwerkende overheden richting de minister van EZK een advies uitgebracht (zie brief samenwerkende overheden 6 juni 2019 onderaan deze alinea). Voor de gemeente Halderberge (uitwerkingsgebieden 4 en 5) is geadviseerd strak te bundelen langs de westzijde van de Rijksweg A17 om  maximaal te bundelen met nieuwe en bestaande grootschalige infrastructuren (conform gemeentelijk beleid). In het advies wordt blijvend aandacht gevraagd voor onder andere de gevoelige bestemmingen en de nabijgelegen bedrijven. Ook is specifiek aandacht gevraagd voor eenduidigheid in masttypes en –posities, die passen binnen het betreffende landschap.

Keuze uitwerkingsgebieden (september 2019)

Op basis van Projectboek 3 (inclusief resultaten participatietraject) en het advies van samenwerkende overheden, heeft de minister op 25 september 2019 een keuze gemaakt met betrekking tot de varianten in de nog uit te werken gebieden.

Deze keuze leidt op het grondgebied van de gemeente Halderberge tot een tracé dat vanaf  Roosendaal/bedrijventerrein Borchwerf II tot de Mark/Standaardbuiten strak bundelt langs de westzijde van Rijksweg A17, conform advies samenwerkende overheden.

Naast de aanleg van de nieuwe verbinding zal ook gedeeltelijk de bestaande 380kV verbinding tussen Pietseweg en de Mark worden gesloopt en, in de nabijheid van de oude locatie, opnieuw worden aangelegd. Dit om plaats te maken voor de nieuwe verbinding langs de Rijksweg, tussen Pietseweg en de Mark. Ook voor deze reconstructie van de bestaande 380kV is gekozen voor een strakke bundeling met de buisleidingenstraat ten westen van de A17. 

Omdat de bestaande 150 kV grotendeels wordt gehangen aan de nieuwe ZW380 kV verbinding, zal deze verbinding ook grotendeels worden gesloopt. Voor Halderberge betreft dit de bestaande 150 kV verbinding langs de A17. De aantakkingen met het station Roosendaal moeten wel in tact worden gehouden. De concrete uitwerking van deze aantakkingen zal nog verder worden uitgewerkt.

Ook zal de bestaande ondergrondse Dow-leiding in Halderberge moeten worden verplaatst om ruimte te maken voor de nieuwe ZW380 kV-verbinding.

Daarnaast heeft de minister TenneT gevraagd om voor dit project te onderzoeken welk masttype de beste bijdrage levert aan alle milieuaspecten (zoals natuur, landschap en leefomgeving) in verhouding tot de kosten. Het onderzoek is afgerond en TenneT heeft aangegeven de nieuwe verbinding met de Moldau mast (type vakwerkmast) te realiseren. De minister heeft ingestemd met dit voorstel.

Op 25 september 2019 heeft het ministerie van EZK belanghebbenden in de omgeving over zijn keuze en vervolgproces geïnformeerd per brief: pdf brief_ministerie_van_ezk_aan_belanghebbenden_in_de_omgeving (PDF, 93.86 KB). Op 11 oktober 2019 heeft samenwerkende overheden gereageerd richting de minister over zijn keuze: pdf 20191011_brief_reactie_so_op_keuze_minister_380kv (PDF, 299.45 KB) pdf Brief 191104 ministerie EZK 380kV (PDF, 1.28 MB)

Regiosamenwerking

Samenwerkende overheden

Vanaf de start van het rijksproject heeft de gemeente Halderberge ingezet om samen te werken met andere betrokken gemeenten, provincie en Waterschappen om de (noodzakelijke) bestuurskracht richting ministerie en TenneT uit te oefenen. Momenteel is sprake van een samenwerking met 16 betrokken gemeenten, provincie Noord-Brabant en 2 Waterschappen tussen Rilland en Tilburg (‘de samenwerkende overheden’).
De samenwerkende overheden is eerder in 2017 en nu ook in juni 2019 onder andere de mogelijkheid geboden om een advies aan de minister van Economische Zaken en Klimaat uit te brengen.

Procesverloop komende periode

Het procesverloop en de communicatie ligt in eerste instantie geheel bij het ministerie van EZK en Tennet. Zie hiervoor https://www.zuid-west380kv.nl/oost/

Voor het procesverloop voor de komende periode zijn en worden de direct betrokkenen rechtstreeks door het ministerie van EZK en TenneT geïnformeerd.

Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanagers van Tennet:

Stephan Tiemessen, e-mail: stephan.tiemessen@tennet.eu, telefoon: 06 - 53 62 61 08

Gerrit Modderkolk, e-mail: gerrit.modderkolk@tennet.eu, telefoon: 06 – 14 27 76 75

Ons standpunt

Ons gemeentelijke standpunt

De gemeente Halderberge is voorstander van het bundelen en combineren van bestaande en nieuwe grootschalige infrastructuren (buisleidingenstraat, rijksweg A17, hoogspanningsverbinding), in plaats van verdere verspreiding. Hierbij vraagt de gemeente extra aandacht voor de woningen binnen de magneetveldzone (de zogenaamde gevoelige bestemmingen). 

De volgende punten zijn onder andere in het gezamenlijk advies van de samenwerkende overheden van mei 2017 meegenomen:

Het streven naar maximale bundeling binnen de bestaande infrastructurele zone in Halderberge. Dit heeft geleid tot een tracévariant ten westen van de A17. De bestaande 150 kV hoogspanningsverbinding (ook ten westen van de A17) wordt hierbij grotendeels gecombineerd met de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding. De bestaande 380 kV verbinding wordt dan voor een deel verplaatst/gereconstrueerd om ruimte te maken voor de nieuwe verbinding. Het tracé op grondgebied Halderberge blijft hierdoor binnen de  bestaande infrastructurele zone (tussen bestaande 380 kV hoogspanningsverbinding en de A17) en loopt langs de buisleidingenstraat, zodat sprake is van een maximale bundeling met bovenregionale infrastructuren.

Vorenstaande strookt met het gemeentelijk beleid, zoals vastgesteld in de gemeentelijke structuurvisie. Daarnaast sluit dit aan bij het door het Actiecomité Halderberge ingediende tracé, ondersteunt door Stichting Belangengroep OGS.

Uw Reactie
Uw Reactie