Zuid-West 380 kV hoogspanningsverbinding

Voorgenomen tracé

Voorgeschiedenis

Het proces om te komen tot een goede ruimtelijke inpassing van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg is in 2009 begonnen. Na het opstellen van onder andere een startnotitie is in april 2011 door de toenmalige ministers van I&M en EZ een voorkeursalternatief vastgesteld. In de gemeente Halderberge liep dit tracé (een zogenaamd 4x 380 kV-verbinding, een combinatie van twee 380kV-verbindingen) ten westen en noorden van de kern Oud Gastel. Dit tracé is niet verder uitgewerkt. In augustus 2014  hebben de toenmalige ministers dat tracé heroverwogen, omdat uit onderzoek bleek dat de combinatie van twee 380 kV-hoogspanningsverbindingen op één mast in de landelijke ring risico’s voor de leveringszekerheid zou opleveren.

Bij gebrek aan een alternatief in het noorden van het zoekgebied, is door de toenmalige minister destijds besloten het voorgenomen tracé vanaf Roosendaal/Borchwerf naar Tilburg te wijzigen in een zuidelijker gelegen tracé. In de gemeente Halderberge liep dit tracé ten westen en noorden van de kern Oudenbosch en ten noorden van de kern Hoeven. Het besluit van augustus 2014 leidde tot onrust in delen van de regio en zo ook in de gemeente Halderberge.

De toenmalige minister heeft vervolgens begin 2015 besloten de regio de mogelijkheid te bieden om met alternatieven te komen. Hieraan is gehoor aan gegeven. Diverse alternatieven zijn aangedragen, in overleg geoptimaliseerd en verder uitgewerkt. De samenwerkende overheden van West- en Midden-Brabant, waaronder de gemeente Halderberge zijn hier direct bij betrokken en hebben de minister op verschillende momenten geadviseerd. Dit heeft uiteindelijk in juli 2017 geresulteerd in een voorgenomen tracé Zuid-West 380 kV-Oost, wat in september 2019 nader is uitgewerkt.

Voorgenomen tracé Zuid-West 380 kV-Oost 

Op 7 juli 2017 heeft de toenmalige minister van EZ het voorgenomen tracé Zuid-West 380 kV-Oost kenbaar gemaakt. Dit voorgenomen tracé komt overeen met het adviestracé van de samenwerkende overheden, waar breed bestuurlijk draagvlak voor is. Dit tracé veroorzaakt zo min mogelijk nieuwe doorsnijdingen van het landschap en bundelt over de gehele lengte met de bestaande 380kV-verbinding en/of andere infrastructuur, waardoor de landschappelijke impact beperkt blijft.

Uitwerkingsgebieden

Nadat de minister in juli 2017 het voorgenomen tracé kenbaar maakt, is het tracé op verschillende uitwerkingslocaties, met inbreng van belanghebbenden (zogenoemde participatietrajecten), verder uitgewerkt.  Hiervoor heeft Tennet diverse werkateliers georganiseerd, zo ook voor de uitwerkingsgebieden 4 en 5 in de gemeente Halderberge. Dit participatietraject en de inhoudelijke resultaten zijn opgenomen in het derde projectboek ‘Tracés in beeld’(maart 2019) 

Ook voor deze uitwerkingsgebieden hebben samenwerkende overheden richting de minister van EZK een advies uitgebracht (zie brief samenwerkende overheden 6 juni 2019 onderaan deze alinea). Voor de gemeente Halderberge (uitwerkingsgebieden 4 en 5) is geadviseerd strak te bundelen langs de westzijde van de Rijksweg A17 om  maximaal te bundelen met nieuwe en bestaande grootschalige infrastructuren (conform gemeentelijk beleid). In het advies wordt blijvend aandacht gevraagd voor onder andere de gevoelige bestemmingen en de nabijgelegen bedrijven. Ook is specifiek aandacht gevraagd voor eenduidigheid in masttypes en –posities, die passen binnen het betreffende landschap.

Keuze uitwerkingsgebieden (september 2019)

Op basis van Projectboek 3 (inclusief resultaten participatietraject) en het advies van samenwerkende overheden, heeft de minister op 25 september 2019 een keuze gemaakt met betrekking tot de varianten in de nog uit te werken gebieden.

Deze keuze leidt op het grondgebied van de gemeente Halderberge tot een tracé dat vanaf  Roosendaal/bedrijventerrein Borchwerf II tot de Mark/Standaardbuiten strak bundelt langs de westzijde van Rijksweg A17, conform advies samenwerkende overheden.

Naast de aanleg van de nieuwe verbinding zal ook gedeeltelijk de bestaande 380kV verbinding tussen Pietseweg en de Mark worden gesloopt en, in de nabijheid van de oude locatie, opnieuw worden aangelegd. Dit om plaats te maken voor de nieuwe verbinding langs de Rijksweg, tussen Pietseweg en de Mark. Ook voor deze reconstructie van de bestaande 380kV is gekozen voor een strakke bundeling met de buisleidingenstraat ten westen van de A17. 

Omdat de bestaande 150 kV grotendeels wordt gehangen aan de nieuwe ZW380 kV verbinding, zal deze verbinding ook grotendeels worden gesloopt. Voor Halderberge betreft dit de bestaande 150 kV verbinding langs de A17. De aantakkingen met het station Roosendaal moeten wel in tact worden gehouden. De concrete uitwerking van deze aantakkingen zal nog verder worden uitgewerkt.

Ook zal de bestaande ondergrondse Dow-leiding in Halderberge moeten worden verplaatst om ruimte te maken voor de nieuwe ZW380 kV-verbinding.

Daarnaast heeft de minister TenneT gevraagd om voor dit project te onderzoeken welk masttype de beste bijdrage levert aan alle milieuaspecten (zoals natuur, landschap en leefomgeving) in verhouding tot de kosten. Dit onderzoek loopt nog en de resultaten worden later (verwachting begin 2020) kenbaar gemaakt.

Op 25 september 2019 heeft het ministerie van EZK belanghebbenden in de omgeving over zijn keuze en vervolgproces geïnformeerd per brief: pdf brief_ministerie_van_ezk_aan_belanghebbenden_in_de_omgeving (PDF, 93.86 KB). Zie voor de beschrijving en het kaartmateriaal: keuze uitwerkingsgebieden minister september 2019 Op 11 oktober 2019 heeft samenwerkende overheden gereageerd richting de minister over zijn keuze: pdf 20191011_brief_reactie_so_op_keuze_minister_380kv (PDF, 299.45 KB) pdf 20191011_brief_reactie_so_op_keuze_minister_380kv (PDF, 299.45 KB)pdf Brief 191104 ministerie EZK 380kV (PDF, 1.28 MB)

Regiosamenwerking

Samenwerkende overheden

Vanaf de start van het rijksproject heeft de gemeente Halderberge ingezet om samen te werken met andere betrokken gemeenten, provincie en Waterschappen om de (noodzakelijke) bestuurskracht richting ministerie en TenneT uit te oefenen. Momenteel is sprake van een samenwerking met 16 betrokken gemeenten, provincie Noord-Brabant en 2 Waterschappen tussen Rilland en Tilburg (‘de samenwerkende overheden’).
De samenwerkende overheden is eerder in 2017 en nu ook in juni 2019 onder andere de mogelijkheid geboden om een advies aan de minister van Economische Zaken en Klimaat uit te brengen.

Hier kunt u nog kennisnemen van de adviseringen van de samenwerkende overheden aan de minister:

Documenten

Advies samenwerkende overheden 2017

pdf Adviesbrief samenwerkende overheden 31 mei 2017 (PDF, 447.7 KB) pdf bijlage 1 adviesbrief samenwerkende overheden 31 mei 2017 (PDF, 280.78 KB) pdf bijlage 2 adviesbrief samenwerkende overheden 31 mei 2017 (PDF, 1.7 MB) pdf Kaart meestgedragen trace (PDF, 4.26 MB)

Advies samenwerkende overheden 2019

pdf Advies van Samenwerkende Overheden aan de minister van Economische Zaken en Klimaat d.d. 6 juni 2019 (PDF, 733.72 KB) pdf Toelichtende informatie van Samenwerkende Overheden aan betrokkenen d.d. 6 juni 2019 (PDF, 212.44 KB)

Procesverloop komende periode

Het procesverloop en de communicatie ligt in eerste instantie geheel bij het ministerie van EZK en Tennet. Zie hiervoor https://www.zuid-west380kv.nl/oost/

Voor het procesverloop voor de komende periode zijn en worden de direct betrokkenen rechtstreeks door het ministerie van EZK en TenneT geïnformeerd.

Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanagers van Tennet:
Antje Tenhaaf: Antje.Tenhaaf@tennet.eu of 06‐ 22236924
Jochem Dijkshoorn: Jochem.Dijkshoorn@tennet.eu of 06‐23487612

Ons standpunt

Ons gemeentelijke standpunt

De gemeente Halderberge is voorstander van het bundelen en combineren van bestaande en nieuwe grootschalige infrastructuren (buisleidingenstraat, rijksweg A17, hoogspanningsverbinding), in plaats van verdere verspreiding. Hierbij vraagt de gemeente extra aandacht voor de woningen binnen de magneetveldzone (de zogenaamde gevoelige bestemmingen). Het is dus niet zo dat zo maar groen licht wordt gegeven bij een tracé dat voldoet aan bijvoorbeeld het bundelen van de rijksweg. Ook hier blijft de gemeente kritisch kijken naar de gevolgen voor de bewoners en overige belanghebbenden.

De volgende punten zijn onder andere in het gezamenlijk advies van de samenwerkende overheden van mei 2017 meegenomen:

Het streven naar maximale bundeling binnen de bestaande infrastructurele zone in Halderberge. Dit heeft geleid tot een tracévariant ten westen van de A17. De bestaande 150 kV hoogspanningsverbinding (ook ten westen van de A17) wordt hierbij grotendeels gecombineerd met de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding. De bestaande 380 kV verbinding wordt dan voor een deel verplaatst/gereconstrueerd om ruimte te maken voor de nieuwe verbinding. Het tracé op grondgebied Halderberge blijft hierdoor binnen de  bestaande infrastructurele zone (tussen bestaande 380 kV hoogspanningsverbinding en de A17) en loopt langs de buisleidingenstraat, zodat sprake is van een maximale bundeling met bovenregionale infrastructuren.

Vorenstaande strookt met het gemeentelijk beleid, zoals vastgesteld in de gemeentelijke structuurvisie. Daarnaast sluit dit aan bij het door het Actiecomité Halderberge ingediende tracé, ondersteunt door Stichting Belangengroep OGS.

Het advies van samenwerkende overheden van juni 2019 leidt  tot een tracé dat op het grondgebied van de gemeente Halderberge is geoptimaliseerd ten opzichte van het tracé in 2017. Het advies richt zich op een strakke bundeling langs de westzijde van Rijksweg A17. Geadviseerd is het tracé aan te leggen in de groenstrook tussen A17 en bedrijventerrein Borchwerf II. Vanaf Borchwerf II blijft het tracé de A17 aan de westzijde volgen tot de Mark/Standdaarbuiten. 

Naast de aanleg van de nieuwe verbinding zal ook gedeeltelijk de bestaande 380kV verbinding worden gesloopt en, in de nabijheid van de oude locatie, opnieuw worden aangelegd. Dit om plaats te maken voor de nieuwe verbinding langs de Rijksweg, tussen Pietseweg en de Mark. Ook voor deze reconstructie hebben samenwerkende overheden de minister geadviseerd te kiezen voor een strakke bundeling met de buisleidingenstraat ten westen van de A17. 

Hiermee wordt een maximale bundeling van nieuwe en bestaande grootschalige infrastructuren, conform gemeentelijk beleid, nagestreefd. In het advies is blijvend aandacht gevraagd voor onder andere de gevoelige bestemmingen en de nabijgelegen bedrijven.

Samenwerkende overheden vragen aan de minister ook specifiek aandacht voor eenduidigheid in masttypes en –posities, die passen binnen het betreffende landschap. Vooral waar sprake is van bundeling met bestaande hoogspanningsverbindingen, zoals in uitwerkingsgebied 5 (Oud Gastel – Standdaarbuiten). Voor dit gebied hebben samenwerkende overheden de minister geadviseerd te kiezen voor de best landschappelijk ingepaste variant, waarbij er sprake is van een zo minimaal mogelijk onrustig beeld voor de leefomgeving.

Uw Reactie
Uw Reactie