Zuid-West 380 kV hoogspanningsverbinding

Algemeen

Op dit moment lopen er drie hoogspanningsverbindingen (één 380 kV en twee 150 kV) over het grondgebied van Halderberge. De landelijke netbeheerder TenneT wil een nieuwe (extra) 380 kilovolt (kV) hoogspanningsverbinding in Zuidwest Nederland aanleggen, omdat de capaciteit van de huidige 380 kV niet meer toereikend is. Deze verbinding loopt over het grondgebied van veel gemeenten binnen de provincies Zeeland en Noord-Brabant (vanaf Borssele naar Tilburg). De aanleg gebeurt onder verantwoordelijkheid van het Ministerie voor Klimaat en Energie en netbeheerder TenneT.

Interactieve kaart

TenneT ontwikkelde een interactieve kaart waarin u op adres kunt inzoomen voor een helder beeld wat de 380kV-verbinding voor u betekent.

Tennet interactieve kaart

Informatie tracé

Voor alle actuele informatie over de Zuid-West 380kV hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg verwijzen we u naar de website https://www.zuid-west380kv.nl/oost/

Hieronder treft u een aantal relevante zaken waarover TenneT en ministerie van EZK momenteel communiceren.

Terinzage definitief Rijksinpassingsplan en milieueffectrapport

Vanaf vrijdag 2 september 2022 tot en met vrijdag 14 oktober 2022 lag het vastgestelde inpassingsplan voor het rijksproject Zuid-West 380kV Oost ter inzage. U kon binnen deze periode in beroep gaan als de besluiten tegen uw belangen ingaan of als u heeft gereageerd op het ontwerp inpassingsplan.

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge hebben op het eerdere ontwerp-inpassingsplan een zienswijze ingediend. Gemeenten kunnen zelf niet meer in beroep gaan, in verband met de Crisis- en Herstelwet. 

Ontwerp-Rijksinpassingsplan en milieueffectrapport

Van vrijdag 17 december 2021 tot en met donderdag 27 januari 2022 lagen voor het Rijksproject Hoogspanningsverbinding Zuid-West 380kV Oost de volgende documenten ter inzage:

  • Ontwerp-Rijksinpassingsplan
  • Bijbehorende milieueffectrapport

Meer informatie over Zuid-West 380kV Oost is te vinden op www.rvo.nl/zuid-west-380kV-oost en http://www.zuid-west380kv.nl/oost/

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge hebben op dit ontwerp-plan een zienswijze ingediend.

Het is nu aan de minister om antwoord te geven op deze en alle overige zienswijzen en of en hoe deze worden verwerkt in dit Rijksinpassingsplan. 
Uitgaande van de huidige planning van het ministerie zal vermoedelijk rond de zomerperiode het inpassingsplan worden vastgesteld en vervolgens de mogelijkheid tot beroep worden gegeven. Gemeenten kunnen niet meer in beroep gaan, in verband met de Crisis- en Herstelwet. 

Werkzaamheden zichtbaar

Vanaf dit jaar worden de werkzaamheden aan de hoogspanningsverbinding steeds meer zichtbaar. Omwonenden gaan ervaren dat er gewerkt wordt aan het tracé. Zo starten diverse ingenieursbureaus in de aankomende periode met veld- en bodemonderzoeken. 

Eerdere informatie

  • Masttype bekend voor 380 kV-verbinding

TenneT heeft onderzoek gedaan naar de best passende mast voor de nieuwe 380 kV-verbinding tussen Rilland en Tilburg. TenneT heeft aangegeven de nieuwe verbinding met de Moldau mast (type vakwerkmast) te realiseren. De minister heeft eerder ingestemd met dit voorstel. Lees hier meer over de mast: https://www.zuid-west380kv.nl/oost/meer-weten/nieuws/voortgang-uitwerking-nieuwe-verbinding

 

  • Terugblik - totstandkoming tracé

Voorgenomen tracé Zuid-West 380 kV-Oost 

Op 7 juli 2017 heeft de toenmalige minister van EZ het voorgenomen tracé Zuid-West 380 kV-Oost kenbaar gemaakt. Dit voorgenomen tracé komt overeen met het adviestracé van de samenwerkende overheden, waar breed bestuurlijk draagvlak voor is. Dit tracé veroorzaakt zo min mogelijk nieuwe doorsnijdingen van het landschap en bundelt over de gehele lengte met de bestaande 380kV-verbinding en/of andere infrastructuur, waardoor de landschappelijke impact beperkt blijft.

Uitwerkingsgebieden

Nadat de minister in juli 2017 het voorgenomen tracé kenbaar maakt, is het tracé op verschillende uitwerkingslocaties, met inbreng van belanghebbenden (zogenoemde participatietrajecten), verder uitgewerkt. Hiervoor heeft Tennet diverse werkateliers georganiseerd, zo ook voor de uitwerkingsgebieden 4 en 5 in de gemeente Halderberge. Dit participatietraject en de inhoudelijke resultaten zijn opgenomen in het derde projectboek ‘Tracés in beeld’(maart 2019) 

Ook voor deze uitwerkingsgebieden hebben samenwerkende overheden richting de minister van EZK een advies uitgebracht (zie brief samenwerkende overheden 6 juni 2019 onderaan deze alinea). Voor de gemeente Halderberge (uitwerkingsgebieden 4 en 5) is geadviseerd strak te bundelen langs de westzijde van de Rijksweg A17 om  maximaal te bundelen met nieuwe en bestaande grootschalige infrastructuren (conform gemeentelijk beleid). In het advies wordt blijvend aandacht gevraagd voor onder andere de gevoelige bestemmingen en de nabijgelegen bedrijven. Ook is specifiek aandacht gevraagd voor eenduidigheid in masttypes en –posities, die passen binnen het betreffende landschap.

Keuze uitwerkingsgebieden (september 2019)

Op basis van Projectboek 3 (inclusief resultaten participatietraject) en het advies van samenwerkende overheden, heeft de minister op 25 september 2019 een keuze gemaakt met betrekking tot de varianten in de nog uit te werken gebieden.

Deze keuze leidt op het grondgebied van de gemeente Halderberge tot een tracé dat vanaf  Roosendaal/bedrijventerrein Borchwerf II tot de Mark/Standaardbuiten strak bundelt langs de westzijde van Rijksweg A17, conform advies samenwerkende overheden.

Naast de aanleg van de nieuwe verbinding zal ook gedeeltelijk de bestaande 380kV verbinding tussen Pietseweg en de Mark worden gesloopt en, in de nabijheid van de oude locatie, opnieuw worden aangelegd. Dit om plaats te maken voor de nieuwe verbinding langs de Rijksweg, tussen Pietseweg en de Mark. Ook voor deze reconstructie van de bestaande 380kV is gekozen voor een strakke bundeling met de buisleidingenstraat ten westen van de A17. 

Omdat de bestaande 150 kV grotendeels wordt gehangen aan de nieuwe ZW380 kV verbinding, zal deze verbinding ook grotendeels worden gesloopt. Voor Halderberge betreft dit de bestaande 150 kV verbinding langs de A17. De aantakkingen met het station Roosendaal moeten wel in tact worden gehouden. 

Ook zal de bestaande ondergrondse Dow-leiding in Halderberge moeten worden verplaatst om ruimte te maken voor de nieuwe ZW380 kV-verbinding.

Daarnaast heeft de minister TenneT gevraagd om voor dit project te onderzoeken welk masttype de beste bijdrage levert aan alle milieuaspecten (zoals natuur, landschap en leefomgeving) in verhouding tot de kosten. Het onderzoek is afgerond en TenneT heeft aangegeven de nieuwe verbinding met de Moldau mast (type vakwerkmast) te realiseren. De minister heeft ingestemd met dit voorstel.

Op 25 september 2019 heeft het ministerie van EZK belanghebbenden in de omgeving over zijn keuze en vervolgproces geïnformeerd per brief. 

Op 11 oktober 2019 heeft samenwerkende overheden gereageerd richting de minister over zijn keuze.

Regiosamenwerking

Samenwerkende overheden

Vanaf de start van het rijksproject heeft de gemeente Halderberge ingezet om samen te werken met andere betrokken gemeenten, provincie en Waterschappen om de (noodzakelijke) bestuurskracht richting ministerie en TenneT uit te oefenen. Momenteel is sprake van een samenwerking met 16 betrokken gemeenten, provincie Noord-Brabant en 2 Waterschappen tussen Rilland en Tilburg (‘de samenwerkende overheden’).

Procesverloop komende periode

Het procesverloop en de communicatie ligt in eerste instantie geheel bij het ministerie voor Klimaat en Energie en Tennet. Zie hiervoor https://www.zuid-west380kv.nl/oost/

Voor het procesverloop voor de komende periode zijn en worden de direct betrokkenen rechtstreeks door het ministerie voor Klimaat en Energie en TenneT geïnformeerd.

Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van Tennet:

Stephan Tiemessen, e-mail: stephan.tiemessen@tennet.eu, telefoon: 06 - 53 62 61 08

Ons standpunt

Ons gemeentelijke standpunt

De gemeente Halderberge is voorstander van het bundelen en combineren van bestaande en nieuwe grootschalige infrastructuren (buisleidingenstraat, rijksweg A17, hoogspanningsverbinding), in plaats van verdere verspreiding. Hierbij vraagt de gemeente extra aandacht voor de woningen binnen de magneetveldzone (de zogenaamde gevoelige bestemmingen). 

De volgende punten zijn onder andere in het gezamenlijk advies van de samenwerkende overheden van mei 2017 meegenomen:

Het streven naar maximale bundeling binnen de bestaande infrastructurele zone in Halderberge. Dit heeft geleid tot een tracévariant ten westen van de A17. De bestaande 150 kV hoogspanningsverbinding (ook ten westen van de A17) wordt hierbij grotendeels gecombineerd met de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding. De bestaande 380 kV verbinding wordt dan voor een deel verplaatst/gereconstrueerd om ruimte te maken voor de nieuwe verbinding. Het tracé op grondgebied Halderberge blijft hierdoor binnen de  bestaande infrastructurele zone (tussen bestaande 380 kV hoogspanningsverbinding en de A17) en loopt langs de buisleidingenstraat, zodat sprake is van een maximale bundeling met bovenregionale infrastructuren.

Vorenstaande strookt met het gemeentelijk beleid, zoals vastgesteld in de gemeentelijke structuurvisie. Daarnaast sluit dit aan bij het door het Actiecomité Halderberge ingediende tracé, ondersteunt door Stichting Belangengroep OGS.