Veelgestelde vragen omgevingswet

Algemene vragen Omgevingswet

Wat is de Omgevingswet? 

De Omgevingswet is een van de grootste wettelijke veranderingen in Nederland. De historische gegroeide veelheid aan wetten, regels en afspraken voor de fysieke leefomgeving worden geïntegreerd in één nieuwe wet: de Omgevingswet.

De Omgevingswet gaat over het beschermen en benutten van de zogenaamde fysieke leefomgeving. Het gaat hierbij onder andere om wetten en regels voor (ver)bouwen, wonen, wegen, milieu, bodem, natuur, geluid, monumenten en water. De wet is ingegaan op 1 januari 2024.

Waarom is de omgevingswet nodig?

Sinds 1810 zijn veel verschillende wetten en regels gemaakt voor de buitenruimte, zoals voor bodem, water, wegen, milieu, monumenten, natuur, geluid en nieuwbouw. Deze wetten zijn niet alleen ingewikkeld; ze spreken elkaar soms ook tegen en er worden meerdere termen gebruikt terwijl hetzelfde bedoeld wordt. De losse regels en wetten verhinderen ook vaak de ontwikkeling van innovatieve, duurzame initiatieven. Daarom worden 26 wetten vereenvoudigd en gebundeld in één Omgevingswet.

Wat merken inwoners van de omgevingswet?  

Inwoners merken misschien in eerste instantie niets van de Omgevingswet. Maar als u iets wilt verbouwen aan uw huis of tuin en u vraagt een vergunning aan, dan gaat dat straks anders dan voorheen. U zoekt de regels op in een nieuw online loket, het Omgevingsloket. In dat loket kunt u controleren of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. U kunt daar ook meteen de vergunning aanvragen of de melding doen.

De Omgevingswet zorgt er ook voor dat u kunt meepraten over en mee kunt werken aan de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan en Ontwikkelperspectieven in uw gemeente. En over initiatieven bij u in de buurt. Dat kan nu ook al, maar de Omgevingswet stimuleert dat u actiever wordt benaderd om mee te denken.

Wat zijn de voordelen van de omgevingswet?  

Een belangrijke verbetering van de nieuwe wet is dat de fysieke leefomgeving meer in samenhang wordt gezien en benaderd. Dat betekent dat bij het invullen van plannen ook thema’s als energietransitie, duurzaamheid, sociale en maatschappelijke uitdagingen worden betrokken. De bedoeling is dat hiermee de kwaliteit van de leefomgeving verbetert en dat er niet alleen snellere, maar ook betere besluiten worden genomen over de invulling van de buitenruimte. Daar hebben alle inwoners en ondernemers profijt van. Ambtenaren en inwoners hebben in de toekomst via het Omgevingsloket toegang tot dezelfde informatie. Bovendien gaat het aanvragen van een (omgevings-)vergunning straks sneller.

Hoe wordt uitvoering gegeven aan de nieuwe wet?  

De wet kent een zestal instrumenten voor rijk, provincie, waterschap en gemeenten waarmee de wet uitgevoerd kan worden. Voor de gemeente zijn er vier instrumenten:

 • de omgevingsvisie;
 • het omgevingsplan;
 • een programma;
 • de omgevingsvergunning.

Beïnvloedt de Omgevingswet lopende omgevingsvergunningen?

Alle voor 1 januari 2024 ontvangen aanvragen omgevingsvergunning worden behandeld volgens de oude regels van de Wabo. Voor de aanvragen die vanaf 1 januari 2024 worden ingediend gelden de nieuwe regels van de Omgevingswet.

Waar vind ik meer informatie over de Omgevingswet? 

Meer informatie over de Omgevingswet is onder andere te vinden op de website van Rijksoverheid, Informatiepunt Leefomgeving en op de website aandeslagmetdeomgevingswet.nl.

Omgevingsvisie

Wat is een omgevingsvisie? 

De Omgevingswet vraagt van alle gemeenten en provincies om een omgevingsvisie op te stellen. Die omgevingsvisie beschrijft hoe de gemeente nu en in de toekomst omgaat met ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Met fysieke leefomgeving bedoelen we alles wat nodig is om hier te kunnen te leven, wonen, werken, studeren en recreëren zoals water, lucht, bodem, natuur, wegen en gebouwen.  Een omgevingsvisie is niet in beton gegoten, maar kan aangepast worden als er bijvoorbeeld goede initiatieven zijn of er ontwikkelingen zijn die niet voorzien waren. 

Is een omgevingsvisie verplicht? 

Ja, elke gemeente moet een omgevingsvisie hebben onder de Omgevingswet.

Heeft de gemeente Halderberge al een omgevingsvisie?    

Ja, de gemeente Halderberge heeft al een omgevingsvisie. Meer informatie kunt u vinden op https://www.omgevingsvisiehalderberge.nl

Omgevingsplan

Heeft de gemeente Halderberge een omgevingsplan?  

Alle bestemmingsplannen worden in de Omgevingswet samengevoegd tot één omgevingsplan. Tot aan 2032 hebben de gemeenten de tijd om de oude plannen om te zetten naar de nieuwe systematiek van het omgevingsplan 

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Wat is het Digitale Stelsel Omgevingswet?

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is het stelsel van de landelijke voorziening (het nieuwe digitale loket) samen met de lokale systemen van overheden. Het rijk is verantwoordelijk voor het nieuwe omgevingsloket. Overheden zijn verantwoordelijk voor de lokale systemen.

Wat is een omgevingsloket?

Alle regels van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk over onze leefomgeving kun je straks in één keer bekijken via het omgevingsloket. Zo heb je een compleet beeld van wat kan en mag in jouw leefomgeving. Zo zie je snel of een vergunning of melding nodig is. Met één klik op de knop dien je jouw aanvraag of melding in. Deze komt dan automatisch bij de juiste overheidsorganisatie.  

Wilt u weten of een initiatief haalbaar en/of wenselijk is? Dien dan een ruimtelijk en maatschappelijk initiatief in. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0165 - 390 500.

Wat kan ik in het omgevingsloket doen?

Het Omgevingsloket is de centrale plek waar digitale informatie over de leefomgeving onder de Omgevingswet samenkomt. Zo kan iedereen deze informatie straks op 1 plek bekijken en direct gebruiken. Het Omgevingsloket is onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Het digitale loket bestaat uit de volgende onderdelen:

 • aanvraag of melding indienen;
  • vergunningencheck;
  • regels op de kaart;
 • maatregelen op maat;
 • het omgevingsloket;
 • helpdesk.

Wat moet ik doen als het omgevingsloket niet werkt of niet bereikbaar is?

Het omgevingsloket is een landelijke voorziening. De gemeente kan de problemen met betrekking tot het omgevingsloket niet oplossen. U kunt een melding maken via de landelijke kanalen die aangegeven worden.