Oud Gastel Centrum

Gemeente Halderberge wil in het centrum van Oud Gastel een aantal lokaties aan de Mgr. Meeuwissenstraat en Kerkstraat ontwikkelen. Om een goede invulling te krijgen en toch de regie te kunnen blijven houden bij deze ontwikkelingen in het centrum van Oud Gastel heeft de gemeente het proces van marktconsultatie doorlopen. Hierbij zijn er verschillende partijen gevraagd om vrijblijvend hun visie te geven op de invulling van het plangebied. Op basis van deze marktconsultatie heeft de gemeente gekeken naar de mogelijkheden die de locatie biedt.

Hiervoor zijn kaders opgesteld die op 23 januari 2018 door het college zijn vastgesteld. Op basis van deze kaders en de daarin genoemde uitgangspunten wordt door aanbesteding een partij geselecteerd. Die partij zal de daadwerkelijke (her)ontwikkeling van het projectgebied op zich nemen door aankoop van de locatie, het bouw- en woonrijp maken, realisatie van de gebouwen en openbaar gebied en verkoop van de gebouwen en terug leveren van het openbaar gebied aan de gemeente.

Op 28 februari 2018 werd er een informatiemoment georganiseerd waarbij geintersseerden zijn geinformeerd over de kaders, hoe het gebied er uit kan komen te zien en hoe de planning zal verlopen.

Mei 2018: De aanbestedingsprocedure is inmiddels gestart.

Uitgangspunten en flexibiliteit

De kaderstelling kent nog een grote vrijheid voor de markt om hier verder invulling aan te geven. Naast het geldende gemeentelijke beleid voor deze locatie is onder andere het volgende vastgelegd:

  • Er moeten 30 woningen gerealiseerd worden voor verschillende doelgroepen met minimaal 10 levensloopbestendige plattegronden.
  • Er moet in de GPR minimaal voldaan worden aan het convenant duurzaam bouwen West Brabant. “GPR is een methode waarmee ontwerpkeuzes in een vroeg stadium de duurzaamheid van een gebouw zichtbaar kan maken. De term duurzaamheid wordt hier toegepast met het oog gericht op het milieu.”
  • Elk kavel heeft zijn eigen architectonische uitstraling, ontsluiting, materialen, kleur en hoogte. Variatie is het uitgangspunt. De architectuur is divers, met een voorkeur voor tijdloos, niet nostalgisch, innovatief en stoer. Gebouwen zijn zoveel mogelijk alzijdig ontworpen, de gevelopbouw is consequent en goed van verhoudingen.

Let op: aan onderstaande tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Halderberge

Vraaggericht ontwikkelen

Door de marktconsultatie en deze kaderstellende notitie, waarin onder andere de lokale behoeftepeiling en heemkundekring betrokken zijn, wordt een eerste aanzet gegeven voor vraaggericht ontwikkelen.

Vanwege voorstaande en de voortgang en uitvoerbaarheid van het project is het uitgangspunt om het gehele project in 1 x aan te besteden aan 1 partij.

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Halderberge

Globale planning

Fase Start Einde
Initiatieffase Afgerond  
Definitiefase Afgerond  
Ontwerpfase 2e kwartaal 2018 3e kwartaal 2018
Voorbereiding realisatie 4e kwartaal 2018 1e kwartaal 2019
Realisatiefase 2e kwartaal 2019 2e kwartaal 2020
Oplevering 3e kwartaal 2020 3e kwartaal 2020