Reglement Monumentenprijs Halderberge

1. Monumentenprijs Halderberge

1.1 De gemeente Halderberge reikt jaarlijks de Monumentenprijs Halderberge uit voor de instandhouding van een monumentaal gebouw/pand/object in de gemeente Halderberge.

1.2 De prijs wordt uitgereikt aan de eigenaar, de organisatie die in de gemeente is gevestigd of het bedrijf dat een sterke binding heeft met de gemeente Halderberge op monumentaal gebied.

1.3 Met deze prijs wil het college zijn waardering uitspreken voor het behoud en de wijze van herstel van waardevolle oude panden of objecten.

1.4 Voor de Monumentenprijs Halderberge komen alleen personen, organisaties en bedrijven in aanmerking die zorgen voor de instandhouding van een gemeentelijk of een rijksmonument.

1.5 Het dient te gaan om een persoon of organisatie die zich met passie heeft ingezet voor behoud, herstel of herbestemming van een monument.

1.6 De adviescommissie voor monumenten van de gemeente Halderberge selecteert de panden/kandidaten/instellingen, weegt de beoordelingen en stelt de winnaar vast.

1.7 De Monumentenprijs bestaat uit een oorkonde waarin de Commissie de motivering voor de toekenning vermeldt, een bijzondere uitvoering van het herkenningsteken en een geldbedrag van € 1.000,00.

1.8 De prijs wordt in een periode van tien jaar maximaal één maal aan hetzelfde pand/object toegekend.

2. Werkwijze adviescommissie voor monumenten gemeente Halderberge

2.1 Alle leden hebben volwaardig stemrecht. Bij staking van de stemmen beslist de voorzitter.

2.2 Alle leden zijn tegenover derden tot geheimhouding van hun werkzaamheden verplicht. De winnaar van de Monumentenprijs wordt vertrouwelijk medegedeeld aan de secretaris van de adviescommissie voor monumenten en/of de beleidsmedewerker monumenten.

3. Toekenning Monumentenprijs

3.1 De gemeentelijke adviescommissie voor monumenten beoordeelt de prestaties van de voor de prijzen in aanmerking komende personen/instanties. Ieder lid kan naar eigen bevindingen een kandidaat voor nominatie voor de Monumentenprijs voordragen.

3.2 Kandidaten voor de nominaties kunnen ook door andere personen, organisaties of bedrijven worden voorgedragen aan de gemeentelijke adviescommissie voor monumenten. Deze kunnen tot 1 juli gemotiveerd kenbaar worden gemaakt bij de secretaris van de commissie.

3.3 De gemeentelijke adviescommissie voor monumenten stelt in een vergadering vast wie de winnaar is van de Monumentenprijs. De commissie stelt hiervoor een top drie samen. Enkel de winnaar van de Monumentenprijs wordt bekend gemaakt.

3.4 Toekenning van de prijs vindt alleen plaats indien het pand tot aan het moment van uitreiking van de prijs in de gewenste staat blijft. De commissie houdt zich het recht voor om in het geval van een calamiteit, (natuur)ramp of bij overtreding van de wetgeving de prijs niet toe te kennen aan de beoogde winnaar. In dat geval kan zij de prijs toekennen aan de nummer twee op de lijst.

3.5 De wethouder monumenten maakt de winnaar bekend tijdens of net voor de jaarlijkse Open Monumentendag of Cultuurmaand.

4. Geschillen

4.1 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wethouder monumenten van de gemeente Halderberge, na de gemeentelijke adviescommissie voor monumenten te hebben gehoord.

Datum ondertekening: 6 juni 2023

Voor akkoord:
Namens het college van burgemeester en wethouders,
Wethouder monumenten gemeente Halderberge,
De heer J.C.M. Wierikx

Datum ondertekening: 15 juni 2023

Voor gezien:
Voorzitter adviescommissie voor monumenten gemeente Halderberge
De heer ir. D.P. Ellens