Reglement Cultuurprijzen Halderberge

1. Cultuurprijzen Halderberge

1.1 De gemeente Halderberge reikt jaarlijks Cultuurprijzen uit aan personen en/of organisaties die in de gemeente Halderberge wonen of gevestigd zijn, en/of aan personen die afkomstig zijn uit de gemeente en nu buiten de gemeente wonen, maar nog steeds een sterke culturele binding hebben met de gemeente Halderberge.

1.2 Voor de Cultuurprijzen Halderberge komen alleen personen en organisaties in aanmerking die, bij voorkeur zonder commercieel karakter, een bijzondere culturele prestatie in of voor Halderberge hebben geleverd die als zodanig ruim wordt (h)erkend.

1.3 Met culturele prestaties worden hier activiteiten bedoeld op het terrein van culturele disciplines zoals muziek, verenigingsleven, beeldende en toegepaste kunsten, erfgoed en historisch onderzoek, architectuur, theater/podiumkunsten, cultureel management, audiovisuele media, taal, literatuur enzovoorts. Sport en soortgelijke activiteiten vallen daar niet onder.

1.4 Een bij besluit d.d. 15 juli 2014 door het college ingestelde onafhankelijke vakjury nomineert de kandidaten voor de cultuurprijzen en stelt de winnaars vast, met uitzondering van de Cultuurprijs Publiek Halderberge, waarbij uit de 3 genomineerden een winnaar gekozen wordt door de inwoners van Halderberge.

1.5 Eenmaal per jaar worden op voordracht van de vakjury de Cultuurprijzen, de Jeugd Cultuurprijs en de Aanmoedigingsprijs uitgereikt.

1.6. Op voordracht van de vakjury kan een Oeuvreprijs worden uitgereikt. Deze prijs wordt toegekend aan één persoon of organisatie die aan de onder 1.1, 1.2 en 1.3. genoemde criteria voldoet. De Oeuvreprijs bestaat uit een oorkonde, waarin de vakjury de motivering voor de toekenning vermeldt, plus een geldbedrag van € 1.000,00. Deze prijs moet worden gezien als bijzondere onderscheiding en wordt uitgereikt als erkenning
voor het gehele werk van een persoon/organisatie. De Oeuvreprijs wordt nooit twee jaar achter elkaar uitgereikt.

1.7 De Cultuurprijzen bestaan uit een oorkonde, waarin de vakjury de motivering voor de toekenning vermeldt, plus een geldbedrag van € 1.000,00 voor de Cultuurprijs Vakjury Halderberge en een geldbedrag van € 1.000,00 voor de Cultuurprijs Publiek Halderberge. De prijzen worden in een periode van vijf jaar maximaal éénmaal aan dezelfde persoon of organisatie toegekend. De andere genomineerde(n), die geen prijs heeft/hebben gewonnen, ontvangt/ontvangen een geldbedrag van € 500,00.

1.8 De Jeugd Cultuurprijs bestaat uit een geldbedrag van € 750,00 en een oorkonde, waarin de vakjury de motivering voor de toekenning vermeldt. Hiervoor komen alleen personen in aanmerking die op de dag van de uitreiking nog geen 25 jaar oud zijn en voldoen aan de onder 1.1, 1.2 en 1.3 genoemde criteria.

1.9 De Aanmoedigingsprijs bestaat uit een oorkonde, waarin de vakjury de motivering voor de toekenning vermeldt, plus een geldbedrag van € 500,00. Deze prijs wordt toegekend aan één persoon of organisatie die ook aan de onder 1.1, 1.2 en 1.3. genoemde criteria voldoet. De Aanmoedigingsprijs wordt toegekend aan een persoon of organisatie die naar mening van de vakjury nu of in de toekomst van grote waarde kan zijn voor de
cultuur in Halderberge of een extra stimulans ter verdere ontwikkeling van de persoon/organisatie mag krijgen.

2. Samenstelling vakjury

2.1 De vakjury bestaat uit drie of vijf leden.

2.2 Het is toegestaan om gedurende maximaal 1 jaar een extra lid zonder stemrecht onderdeel te laten uitmaken van de vakjury.

2.3 Ieder jurylid wordt telkens voor een periode van maximaal vier jaar benoemd door de zittende leden. Volgens een door de vakjury op te stellen rooster van aftreden worden per jaar maximaal 2 leden vervangen. Aftredende leden zijn maximaal twee perioden herkiesbaar. Een rooster van aftreden wordt opgesteld door de voorzitter.

2.4 De leden benoemen uit hun midden een voorzitter.

2.5. De leden zijn woonachtig in de gemeente Halderberge. Ze vormen een redelijke afspiegeling van de bevolking van Halderberge, in termen van diversiteit, leeftijd, geslacht en woonplaats.

2.6 Vacatures in de vakjury kunnen voor alle inwoners van Halderberge worden opengesteld door middel van een melding in de lokale media. De zittende leden kiezen uit de reflectanten de nieuwe leden en hanteren daarbij, in aanvulling op 2.4, als criteria:
(1) hun vaardigheid om culturele activiteiten zoals hier bedoeld objectief te kunnen beoordelen; (2) hun verdiensten en/of deskundigheid in een of meer van de hier relevante culturele disciplines.

3. Werkwijze vakjury

3.1 Alle leden van de vakjury hebben in alle zaken volwaardig stemrecht. Bij staking der stemmen beslist de voorzitter.

3.2 Alle leden van de vakjury zijn tegenover derden tot geheimhouding van hun werkzaamheden verplicht. De uiteindelijke uitslag van de Cultuurprijs Vakjury Halderberge, de Jeugd Cultuurprijs en de Aanmoedigingsprijs wordt vertrouwelijk medegedeeld aan de voorzitter van de werkgroep Cultuurmaand. De werkgroep is aangesteld door de gemeente Halderberge om de activiteiten van de Cultuurmaand te organiseren.

3.3 De vakjury vergadert minimaal zesmaal per jaar. Van elke vergadering worden notulen gemaakt die na goedkeuring door de leden definitief worden vastgesteld.

3.4 Gemeente Halderberge erkent de leden als vrijwilligers en zorgt voor een vrijwilligersverzekering.

3.5 De onkosten die de leden van de vakjury maken voor de uitvoering van de beoordeling van relevante culturele activiteiten worden vergoed door de gemeente Halderberge met Reglement Cultuurprijzen Halderberge pagina 2 van 4 een maximum van € 750,00 voor de voltallige jury. Na overhandiging van een betalingsbewijs kan de voorzitter de door hen gemaakte kosten declareren. Reiskosten worden vergoed voor een bedrag van € 0,21 per kilometer.

4. Toekenning Cultuurprijzen

4.1 De vakjury beoordeelt de prestaties van de voor de prijzen in aanmerking komende cultuurbeoefenaars en legt dit schriftelijk vast. Ieder lid kan naar eigen bevindingen een kandidaat voor de Cultuurprijzen voordragen. Kandidaten kunnen ook door andere personen of organisaties worden voorgedragen aan de vakjury.

4.2 De vakjury nomineert drie weken voor de landelijk vastgestelde zomervakantie uit de voorgedragen kandidaten drie kandidaten en/of organisaties voor de Cultuurprijs Halderberge. De feitelijke beoordeling van de vakjury vindt plaats aan de hand van de vastgestelde criteria conform het beoordelingsformulier van de vakjury en wordt schriftelijk vastgelegd.

4.3 De genomineerden worden zo snel mogelijk bekendgemaakt. Het publiek kan via de stemmodule op de gemeentelijke website een stem uitbrengen op één van de genomineerden.

4.4 Ieder lid van de vakjury brengt zijn/haar voorkeur uit op de genomineerden in de volgorde één, twee, drie. Op basis van deze uitslagen wordt, indien er geen gedeelde plaatsen zijn, bepaald wie namens de vakjury de Cultuurprijs Vakjury Halderberge wint. Indien de telling leidt tot gedeelde plaatsen, volgt een tweede stemronde op basis van de twee kandidaten met de meeste stemmen.

4.5 De genomineerde die de meeste publieksstemmen krijgt, wint de Cultuurprijs Publiek Halderberge (+ jaartal). De voorzitter van de werkgroep Cultuurmaand stelt het aantal stemmen vast en daarmee de uitslag van de publieksstemmen. Indien de telling leidt tot een gedeelde eerste en tweede plaats, dan stelt de portefeuillehouder Cultuur vast wie er namens het publiek heeft gewonnen.

4.6 De vakjury stelt in een vergadering vast wie de Jeugd Cultuurprijs, de
Aanmoedigingsprijs en de Oeuvreprijs krijgen.

4.7 De portefeuillehouder Cultuur maakt de winnaars bekend. De voorzitter van de vakjury reikt de oorkondes van de vakjury uit aan de winnaars en genomineerden. De oorkonde met daarin verwoord de motivering van de vakjury is door de gezamenlijke vakjury gemaakt. De motivering wordt openbaar gemaakt door de voorzitter van de vakjury.

4.8. Over de uitslag van de diverse prijzen kan niet worden gecorrespondeerd.

5. Geschillen

5.1 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de portefeuillehouder Cultuur van de gemeente Halderberge, na de vakjury te hebben gehoord.

Datum ondertekening 6 juni 2023

Voor akkoord:

Namens het college van burgemeester en wethouders,
De heer J.H.A. Mollen, wethouder

Datum ondertekening:

Voor akkoord:

Voorzitter vakjury Cultuurprijs Halderberge
Mevrouw M.M. Eigeman-de Regt