Planschade

Planschade is financiële schade die een persoon of een bedrijf lijdt als gevolg van een planologische maatregel. Zo’n maatregel is in de meeste gevallen een wijziging van het bestemmingsplan of een omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan.
Schade door een verandering van een planologische maatregel, zoals een nieuw bestemmingsplan leidt niet altijd tot een tegemoetkoming in de planschade. Meer informatie over planschade, zoals voorbeelden van planschade en de procedure, leest u in de folder pdf planschade (PDF, 148.45 KB)

Wordt er in de buurt van uw woning of bedrijfsgebouw gebouwd? Is uw pand daardoor minder waard geworden of loopt u inkomsten mis? Als deze bouw eerst niet in het bestemmingsplan paste en nu wel door een maatregel van de gemeente, dan kunt u een tegemoetkoming in de vergoeding van planschade aanvragen.

Wat u moet weten

U kunt mogelijk in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de vergoeding van planschade als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De schade komt voort uit een planologische wijziging zoals een nieuw bestemmingsplan of een besluit om van een bestemmingsplan af te wijken.
  • Deze wijziging is onherroepelijk vastgesteld. Onherroepelijk wil zeggen dat er geen bezwaar- of beroepsprocedures meer mogelijk zijn.
  • De schade was niet te voorzien, te voorkomen of te beperken.
  • U lijdt schade doordat uw woning of bedrijfsgebouw minder waard is geworden of doordat u inkomsten misloopt. Let op: als huurder hebt u geen recht op vergoeding voor waardevermindering van uw woning of bedrijfsgebouw.
  • U vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat de planologische wijziging onherroepelijk is geworden.
  • U hebt niet op een andere manier een tegemoetkoming of compensatie voor de schade ontvangen.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot tegemoetkoming in planschade brengt de gemeente kosten in rekening. Dit bedrag krijgt u terug als positief of gedeeltelijk positief op de aanvraag wordt beslist.

Tegemoetkoming planschade

U dient uw aanvraag om tegemoetkoming in de planschade schriftelijk in.

In de aanvraag om planschade moet in ieder geval staan:

  • Welk besluit of welke bepaling de schade veroorzaakt of heeft veroorzaakt.
  • Om wat voor schade het gaat (bijv. waardedaling van uw huis of inkomstenverlies).
  • Een indicatie van de schade.

U kunt uw aanvraag richten aan:
 
Gemeente Halderberge
College van burgemeester en wethouders
Postbus 5
4730 AA  Oudenbosch
 
Voor meer informatie over dit onderwerp neemt u contact op met het omgevingsloket van de gemeente Halderberge.

Wat vindt u van de informatie op deze pagina?