Inzage openbare stukken en een Woo-verzoek indienen

De gemeente geeft u allerlei informatie via brieven, de Halderbergse Bode, de gemeentelijke website, folders, nieuwsbrieven, telefonisch, aan het loket etc.. Als u nog iets anders of iets meer wilt weten, kunt u een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie. Dit is een Woo-verzoek.

Woo is de afkorting die wordt gebruikt voor de Wet open overheid. Deze wet regelt uw recht op informatie van de overheid, dus ook van de gemeente. Iedereen kan een Woo-verzoek doen.

Indienen van een Woo-verzoek

U kunt een Woo-verzoek mondeling of schriftelijk indienen.

In het verzoek moet u aangeven over welke aangelegenheid u informatie wenst te ontvangen. Als u al weet welke documenten u wilt hebben, geeft u dat aan in uw verzoek.

Uw verzoek wordt getoetst aan de Woo en u ontvangt zo spoedig mogelijk bericht.

De beslissing op een Woo-verzoek wordt zo spoedig mogelijk genomen, met een maximale termijn van 4 weken. Deze beslistermijn kan met nog eens 2 weken verlengd worden. Dit moet schriftelijk en gemotiveerd aan u worden medegedeeld, voordat de eerste termijn is verstreken. Als de gemeente vermoedt dat een derde bezwaar heeft tegen openbaarmaking, kunnen de termijnen worden opgeschort om die derde de gelegenheid te geven een zienswijze in te dienen.

Woo-verzoek indienen met DigiD

Woo-verzoek indienen met e-Herkenning