Gemeenschappelijke Regelingen: 2023 Wat zijn het en wat kost het?

Als gemeenten samen een organisatie oprichten om voor diezelfde gemeenten taken uit te voeren, noemen we dat een Gemeenschappelijke Regeling (GR). Soms is een GR wettelijk verplicht.

Gemeente Halderberge besteedt zo ook een aantal werkzaamheden uit. De GGD bijvoorbeeld voert voor 16 gemeenten gezondheidstaken uit en het Werkplein Hart van West-Brabant regelt voor 6 gemeenten alles voor onder andere de bijstandsuitkeringen. De gemeente bepaalt het beleid, de GR voert dit uit. Elke gemeente die meedoet, betaalt een bijdrage aan de GR. Als we het samen doen zijn we minder kwetsbaar, bundelen we de krachten, is kwaliteit beter te garanderen en kost het minder geld. We leggen u in deze infographic uit welk werk de gemeente Halderberge aan een GR uitbesteedt en wat dat kost.

West-Brabants Archief (WBA)

Het West-Brabants Archief zorgt ervoor dat informatie vindbaar en toegankelijk blijft. Belangstellenden kunnen informatie opvragen uit de archieven van de deelnemende gemeenten.

  • Aantal deelnemers 9
  • Bijdrage Halderberge in 2023 € 252.000
  • Kosten per inwoner € 8,12

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant voert een aantal milieutaken (vergunningen, toezicht en handhaving) voor de deelnemende gemeenten uit. Daarnaast adviseert de OMWB de gemeente op tal van milieu-onderwerpen.

Aantal deelnemers 26
Bijdrage Halderberge in 2023 € 626.000
Kosten per inwoner € 20,17

Regio West-Brabant (RWB)

De Regio West-Brabant behartigt de belangen van de deelnemers richting provincies, het Rijk en de EU in Brussel. De focus van RWB ligt op het versterken van het economisch vestigingsklimaat. Daarom werkt RWB (met NV Rewin) samen met ondernemers en onderwijs in de Economic Board West-Brabant. Daarnaast voert RWB de deeltaxi uit.

Aantal deelnemers 16
Bijdrage Halderberge in 2023 € 634.000
Kosten per inwoner € 20,42

Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)

De belastingsamenwerking verzorgt de heffing en inning van lokale belastingen en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet WOZ.

Aantal deelnemers 13
Bijdrage Halderberge in 2023 € 619.000
Kosten per inwoner € 19,94

Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant (VRMWB)

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zorgt voor goede samenwerking tussen brandweer, politie, GGD en gemeente bij grote calamiteiten en voor de voorbereiding daarop.

Aantal deelnemers 24
Bijdrage Halderberge in 2023 € 1.857.000
Kosten per inwoner € 59,82

Werkplein Hart van West-Brabant

Werkplein Hart van West-Brabant verstrekt (bijstands-)uitkeringen en probeert uitkeringsgerechtigden en mensen met een indicatie Banenafspraak of Beschut Werkzo snel en goed mogelijk weer naar werk te leiden. Het Werkplein Hart van West-Brabant coördineert en begeleidt ook asielstatushouders en hun nareizende familieleden bij hun inburgering, zodat zij zo snel en goed mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving.

Aantal deelnemers 6
Bijdrage Halderberge in 2023 € 1.735.000
Kosten per inwoner € 55,89

Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten Regionaal Bureau Leren (RBL)

Deze regeling richt zich op het verminderen van het aantal leerlingen dat voortijdig met een opleiding stopt.

Aantal deelnemers 16
Bijdrage Halderberge in 2022 € 17.000
Kosten per inwoner € 0,55

Regionale Ambulancevoorziening Brabant (RAV)

De RAV verzorgt in de deelnemende gemeenten het ambulancevervoer. Het ambulancevervoer wordt betaald vanuit zorgverzekeringen, dus niet door de gemeente.

Aantal deelnemers 41
Bijdrage Halderberge in 2023 € 0,00
Kosten per inwoner € 0,00

Werkvoorzieningsschap Westelijk Noord-Brabant (WVS)

WVS voert de Wet Sociale Werkvoorziening uit biedt beschutte werkplekken aan mensen vanuit de Participatiewet. WVS biedt daarnaast kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bijvoorbeeld door leerwerktrajecten. WVS werkt nauw samen met het Werkplein Hart van West-Brabant.

Aantal deelnemers 9
Bijdrage Halderberge in 2023 € 747.000
Kosten per inwoner € 24,06

Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD West-Brabant)

De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van iedereen. Bij de GGD kun je onder andere terecht voor vaccinaties, vragen en advies over infectieziekten en gezondheid. De GGD voert in Halderberge de jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar uit.

Aantal deelnemers 16
Bijdrage Halderberge in 2023 € 1.171.000
Kosten per inwoner € 37,72

Geweld in afhankelijkheidsrelaties en meldpunt Crisiszorg West-Brabant

Veilig Thuis is er voor iedereen – kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen – , die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, zowel aan slachtoffers, omstanders als professionals. Het meldpunt crisiszorg biedt toegang tot crisiszorg voor zowel burgers als professionals en is 24/7 bereikbaar.

Aantal deelnemers 14
Bijdrage Halderberge in 2023 € 241.000
Kosten per inwoner € 7,76

Totale kosten

Totale kosten voor Halderberge zijn € 7.899.000. Dit is 8,69% van de totale begroting van de gemeente Halderberge. Kosten per inwoner zijn € 254,47.