Bekendmakingen grondzaken en vastgoed

Voornemen tot verpachting van een perceel landbouwgrond aan de Bovendonksestraat / Bovenstraat in Hoeven.

“Didam”-arrest

De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 het zogenaamde “Didam”-arrest gewezen. Dit arrest bevestigt dat gemeenten in Nederland bij een voorgenomen verpachting van grond transparant moeten handelen en mededingingsruimte moeten bieden. Het bieden van mededingingsruimte kan achterwege blijven als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de verpachting. In dat geval moet het voornemen tot de een-op-een verpachting  gemotiveerd bekend worden gemaakt.

Verpachting van een perceel landbouwgrond aan de Bovendonksestraat / Bovenstraat in Hoeven op basis van een geliberaliseerde pachtovereenkomst voor de duur van 1 jaar.

De gemeente Halderberge is voornemens om het kadastrale perceel H798 aan de Bovendonksestraat/Bovenstraat in Hoeven te verpachten aan de huidige pachter. De gemeente is van oordeel dat deze pachter de enige serieuze gegadigde is die voor de pacht in aanmerking komt. De verpachting vindt plaats op basis van de koopovereenkomst die in juni 2021 is gesloten met betrekking tot de aankoop van deze gronden. Op basis van deze overeenkomsten staat het de gemeente niet vrij om deze percelen aan een derde te verpachten.

Reactie

Indien een derde het niet eens is met de voorgenomen verpachting, dient hij binnen 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie een kort geding aanhangig te maken. Indien een derde gedurende deze periode geen kort geding aanhangig maakt, verwerkt deze de rechten om nadien op te komen tegen de verpachting en neemt de gemeente aan dat er geen andere gegadigden zijn.

(Publicatiedatum: 29 november 2023)

Voornemen tot verpachting van percelen landbouwgrond aan de St. Bernardusstraat in Hoeven.

“Didam”-arrest

De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 het zogenaamde “Didam”-arrest gewezen. Dit arrest bevestigt dat gemeenten in Nederland bij een voorgenomen verpachting van grond transparant moeten handelen en mededingingsruimte moeten bieden. Het bieden van mededingingsruimte kan achterwege blijven als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de verpachting. In dat geval moet het voornemen tot de een-op-een verpachting  gemotiveerd bekend worden gemaakt.

Verpachting van een perceel landbouwgrond aan de St Bernardusstraat in Hoeven op basis van een geliberaliseerde pachtovereenkomst voor de duur van 1 jaar.

De gemeente Halderberge is voornemens om het kadastrale perceel H1182 aan de St. Bernardusstraat in Hoeven te verpachten aan de huidige pachter. De gemeente is van oordeel dat deze pachter de enige serieuze gegadigde is die voor de pacht in aanmerking komt omdat de huidige pachter als enige toegang heeft tot dit perceel.

Reactie

Indien een derde het niet eens is met de voorgenomen verpachting, dient hij binnen 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie een kort geding aanhangig te maken. Indien een derde gedurende deze periode geen kort geding aanhangig maakt, verwerkt deze de rechten om nadien op te komen tegen de verpachting en neemt de gemeente aan dat er geen andere gegadigden zijn.

(gepubliceerd 14 november 2023)

Bekendmaking voornemen verhuur snippergroen

“Didam”-arrest

De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 het zogenaamde “Didam”-arrest gewezen. Dit arrest bevestigt dat gemeenten in Nederland bij een voorgenomen verhuur van grond transparant moeten handelen en mededingingsruimte moeten bieden.

Voorgenomen verhuur Snippergroen

  • De betreft de volgende percelen grond:
    locatie Oudenbosch, snippergroen grenzend aan Spijperstraat 3 (4731SG), perceel kadastraal bekend gemeente Oud Gastel, sectie H nummer 2497 (deels), groot ongeveer 24 m2 ;

Motivering

Volgens de beleidsnota uitgifte beleid openbaar groen gemeente Halderberge 2012, is de eigenaar van Spijperstraat 3 te Oudenbosch de enige serieuze gegadigde. Dit is de enige tuin waar dit perceel snippergroen aan grenst en is daarom die enige gegadigde.

Reactie

Bent u het oneens met de voorgenomen bezwaring van de grond? Maak dan uiterlijk binnen 20 dagen na de datum van deze publicatie uw bezwaar schriftelijk kenbaar aan het college van burgemeester en wethouders per brief via Postbus 5, 4730 AA, Oudenbosch en/of per e-mail aan gemeente@halderberge.nl.

Publicatiedatum: 14 november 2023

Voornemen tot verpachting van percelen landbouwgrond nabij de St. Bernardusstraat in Hoeven.

“Didam”-arrest

De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 het zogenaamde “Didam”-arrest gewezen. Dit arrest bevestigt dat gemeenten in Nederland bij een voorgenomen verpachting van grond transparant moeten handelen en mededingingsruimte moeten bieden. Het bieden van mededingingsruimte kan achterwege blijven als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de verpachting. In dat geval moet het voornemen tot de een-op-een verpachting  gemotiveerd bekend worden gemaakt.

Verpachting van een perceel landbouwgrond nabij de St Bernardusstraat in Hoeven op basis van een geliberaliseerde pachtovereenkomst voor de duur van 1 jaar.

De gemeente Halderberge is voornemens om het kadastrale perceel H1570 nabij de St. Bernardusstraat in Hoeven te verpachten aan de huidige pachter. De gemeente is van oordeel dat deze pachter de enige serieuze gegadigde is die voor de pacht in aanmerking komt omdat de huidige pachter als enige toegang heeft tot dit perceel. 

Reactie

Indien een derde het niet eens is met de voorgenomen verpachting, dient hij binnen 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie een kort geding aanhangig te maken. Indien een derde gedurende deze periode geen kort geding aanhangig maakt, verwerkt deze de rechten om nadien op te komen tegen de verpachting en neemt de gemeente aan dat er geen andere gegadigden zijn.

(gepubliceerd 14 november 2023)

Bekendmaking voornemen vestiging opstalrecht ten behoeve van Concordia Florebith

“Didam”-arrest

De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 het zogenaamde “Didam”-arrest gewezen. Dit arrest bevestigt dat gemeenten in Nederland bij een voorgenomen vestiging zakelijk recht op openbare gronden transparant moeten handelen en mededingingsruimte moeten bieden. Dit zodat iedere gegadigde kenbaar kan maken dat ook zij in aanmerking komt voor het vestigen van een zakelijk recht.

Voorgenomen vestiging zakelijk recht van opstal

De gemeente Halderberge heeft het voornemen om overeenkomstig artikel 5:101 BW een recht van opstal te vestigen op een perceel grond ten behoeve van handboogvereniging Concordia Florebith. De gemeente is van oordeel dat Concordia Florebith de enige serieuze gegadigde is die in aanmerking komt om op deze grond een opstalrecht te vestigen. De vestiging van het recht van opstal vindt plaats op basis van een besluit genomen in juli 2020 om deze grond beschikbaar te stellen voor het realiseren van een eigen accommodatie. De locatie was het voorterrein van het hoofdveld van v.v. Victoria wat niet door hen werd gebruikt en was de enige mogelijke locatie op een sportpark die voldoet aan specifieke afmetingen die nodig zijn voor een handboogaccommodatie.

De betreft de volgende percelen grond:

  • locatie Oudenbosch, Albanoweg 5b (4731 VG), perceel kadastraal bekend gemeente Oudenbosch, sectie B nummer 3546 (deels), groot ongeveer 387 m2;

Reactie

Indien een derde het niet eens is met de voorgenomen verpachting, dient hij binnen 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie een kort geding aanhangig te maken. Indien een derde gedurende deze periode geen kort geding aanhangig maakt, verwerkt deze de rechten om nadien op te komen tegen de verpachting en neemt de gemeente aan dat er geen andere gegadigden zijn.

(publicatiedatum: 30 oktober 2023)