Wat kan de Wmo-raad voor u betekenen

Alle inwoners van Halderberge moeten mee kunnen doen in de samenleving. Iedereen moet zo lang mogelijk op een prettige manier zelfstandig kunnen wonen en voor zichzelf kunnen zorgen. Dat geldt voor jonge en gezonde mensen, maar ook voor ouderen, voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, met psychische en/of sociale problemen. Met deze wet kunnen mensen die hulp nodig hebben, bij het deelnemen aan het leven van alle dag en/of maatschappelijke participatie, door de gemeente worden geholpen.

De gemeente is wettelijk verplicht er voor te zorgen dat de burgers voldoende inspraak en medezeggenschap krijgen bij de voorbereiding en de uitvoering van het WMO-beleid. Hiervoor is de WMO-raad ingesteld. Deze bestaat uit vrijwilligers afkomstig uit verschillende geledingen én woonkernen van Halderberge.

De WMO-raad

De WMO-raad is een onafhankelijk adviesorgaan, dat het college van Burgermeester en Wethouders (B&W) adviseert over de ontwikkeling en de uitvoering van het WMO-beleid door de gemeente. Zij behartigt de collectieve belangen van inwoners die gebruik (willen) maken van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Doel van de WMO-raad

Het doel is om inwoners en instellingen de mogelijkheid te bieden inbreng te hebben op het gemeentelijk beleid Maatschappelijke Ondersteuning in brede zin. Daarbij is er aandacht voor de positie van ouderen, jongeren, minima, chronisch zieken, psychiatrische patiënten, lichamelijk gehandicapten, vluchtelingen, mensen met een beperking, allochtonen en mantelzorgers.

Om goede adviezen aan het college te kunnen geven, moeten de leden als een spin in het web van de samenleving functioneren om de juiste signalen op te vangen. Het is dus geen éénrichtingsverkeer, want ook de inwoners kunnen direct, b.v. via e-mail, contact zoeken met de WMO-raad en hun verhaal of vraag kwijt.

Huidige aandachtspunten 

Het gebied van aandacht voor de WMO-raad is erg groot, waardoor niet alle punten tegelijk evenveel aandacht kunnen krijgen. Momenteel zijn onderwerpen zoals de wijkteams, hulp in het huishouden, armoedebeleid, schuldhulpverlening, jeugdzorg en mantelzorg- en cliëntondersteuning aan de orde.

Contact en informatie

Heeft u een vraag, idee of opmerking … neem dan gerust contact met ons op en stuur een e-mail naar: wmoraad.halderberge@gmail.com 

Uw Reactie
Uw Reactie