Voorontwerpbestemmingsplan Uythof Bovendonk in Hoeven

Publicatiedatum: 
8 jan 2020
Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge maken bekend dat met ingang van 9 januari 2020, gedurende zes weken (tot en met woensdag 19 februari 2020) voor een ieder het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Uythof Bovendonk in Hoeven’ ter inzage ligt. Voor de komende jaren staat de restauratie en ontwikkeling van het complex Bovendonk in de planning. Om deze ontwikkeling te realiseren wordt een nieuw bestemmingsplan voor zowel het gebouw als de buitenruimte voorbereid.

Het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt gedurende zes weken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis voor een ieder ter inzage bij het omgevingsloket, Parklaan 15 in Oudenbosch. Het plan is tevens digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1655.BP2013-A001)

Inspraak

Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld gedurende de inzagetermijn (t/m 19 februari 2020) een schriftelijke inspraakreactie in te dienen. Voor zover de inspraakreactie zich richt op het voorontwerpbestemmingsplan, zal deze ter behandeling worden voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. 
Een schriftelijke reactie kunt u dan ook richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge, Parklaan 15, Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch.

Vervolg

Nadat de inspraakprocedure is afgelopen worden de ingekomen reacties in behandeling genomen. Als het nodig is, wordt het plan hier op aangepast. Alle reacties worden in ieder geval schriftelijk beantwoord in een Inspraaknota. Daarna leggen wij het bestemmingsplan als ontwerp ter inzage. Een ieder heeft dan de gelegenheid om formeel een zienswijze in te brengen tegen het ontwerpbestemmingsplan. Als de ter inzage termijn voorbij is, wordt aan de raad een voorstel gedaan tot vaststelling van het bestemmingsplan. In dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. In het vervolg van de procedure komt het bestemmingsplan nogmaals ter inzage te liggen als (eventueel gewijzigd) vastgesteld bestemmingsplan. De mogelijkheid bestaat tot slot nog om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.