Voorbereidingsbesluit Ministers EZ en I&M 380 kV Oost Zuid-West

Publicatiedatum: 
11 okt 2017
De ministers van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (I&M) bereiden een rijksinpassingsplan voor waarin de nieuwe hoogspanningverbinding ZW380 kV Oost tussen Rilland en Tilburg wordt vastgelegd. Hiervoor hebben zij een voorbereidingsbesluit genomen. Dit besluit treedt vanaf 13 oktober 2017 voor één jaar in werking.

Voor de gemeente Halderberge heeft dit besluit betrekking op het gebied waarbinnen het voorgenomen tracé ten westen van de A17 is gepland. En het gebied waarbinnen een gedeelte van de bestaande 380 kV verbinding (tussen Pietseweg en Standdaarbuiten) wordt verplaatst en het ondergrondse 150 kV kabelstuk (ter hoogte van het Kromstraatje) is gepland.

De ligging van het tracé komt overeen met het eerder genomen tracébesluit van de ministers op 7 juli jongstleden. Het voorbereidingsbesluit heeft betrekking op een groter gebied dan uiteindelijk voor het tracé benodigd is, zodat er nog ruimte is voor de nadere uitwerking en optimalisaties van het tracé.

Waarom een voorbereidingsbesluit?

Met een voorbereidingsbesluit willen de ministers voorkomen dat ontwikkelingen plaatsvinden in het gebied die later de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding belemmeren of onmogelijk maken.

Bij de zonering van het gebied is rekening gehouden met het vervolgproces. Het tracé zal komende periode namelijk verder door het ministerie en initiatiefnemer TenneT worden uitgewerkt. In bepaalde gebieden, waaronder in Halderberge, volgt er nog een optimalisatietraject. Door een bredere zonering in deze gebieden wordt zeker gesteld dat er zich in de directe nabijheid van het tracé geen ontwikkelingen voordoen die aanpassingen in het tracé onmogelijk maken.

Vanaf het moment dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt, 13 oktober 2017, gelden in het gebied beperkingen voor het bouwen of uitvoeren van overige werken en werkzaamheden, waarvoor een omgevingsvergunning nodig is en die niet te combineren zijn met de nieuwe hoogspanningsverbinding.

Aanvraag omgevingsvergunning

Als u een aanvraag indient bij de gemeente voor een omgevingsvergunning voor het bouwen of voor het uitvoeren van overige werken en werkzaamheden in het gezoneerde gebied, dan moet rekening worden gehouden met dit voorbereidingsbesluit. Dat kan betekenen dat de aanvraag wordt aangehouden.

Meer informatie

Het gebied waarvoor deze beperking geldt, is aangegeven op de kaart bij het voorbereidingsbesluit. Deze kaart is vanaf 13 oktober aanstaande te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het besluit en de bijbehorende kaart liggen met ingang van vrijdag 13 oktober 2017 tot en met donderdag 23 november 2017 tijdens de reguliere openingstijden ook op de gemeentehuizen van alle betrokken gemeenten, waaronder gemeente Halderberge, Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch.