Voorbereidingsbesluit “huisvesting arbeidsmigranten” gemeente Halderberge

Publicatiedatum: 
28 apr 2021
Het college van burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 15 april 2021 conform artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening een voorbereidingsbesluit heeft genomen voor het gehele grondgebied van de gemeente Halderberge.

Voorbereidingsbesluit: Huisvesting arbeidsmigranten. Tijdens de werkingsduur van dit

voorbereidingsbesluit zal een nieuw bestemmingsplan (parapluplan) in procedure worden gebracht. Hierin wordt het onlangs vastgestelde beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten vastgelegd.

Door dit voorbereidingsbesluit  is het verboden om het gebruik van de aangewezen gronden en gebouwen waar binnen de geldende bestemmingsplannen een vorm van “wonen” is toegestaan of de functieaanduiding “horeca” is opgenomen, zoals dat bestond op het moment van inwerkingtreding van dit besluit, te wijzigen in verband met  de huisvesting van arbeidsmigranten. Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van dit verbod mits is aangetoond dat de huisvesting in overeenstemming is met het vastgestelde beleid, een goed woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd en belangen van derden niet in onevenredige mate worden geschaad.

Plangebied: Het gehele grondgebied van de gemeente Halderberge.

Doel: Dit voorbereidingsbesluit heeft tot doel het voorkomen van de huisvesting van arbeidsmigranten op ongewenste locaties binnen de gemeente Halderberge.

Inzage

U kunt de stukken online inzien op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het  planidentificatienummer is: NL.IMRO.1655.VB9001-C001.

Bezwaar/beroep

Tegen dit besluit is op grond van artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Inwerkingtreding raadsbesluit

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op de dag na publicatie.