Vooraankondiging bestemmingsplannen Halderberge

Publicatiedatum: 
26 mei 2021
Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge kennis dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor een aantal locaties.

Oudenbosch, Groene Woud 1

Directe aanleiding voor het bestemmingsplan is het voornemen van een initiatiefnemer om de bedrijfsbestemming om te zetten behoeve van het realiseren van een woning.

Hoeven, Bosschendijk 215 en 140a

Aanleiding voor het bestemmingsplan is het voornemen om de bedrijfswoning af te splitsen van het tuincentrum om deze vervolgens als burgerwoning in gebruik te nemen.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen stukken ter visie worden gelegd. Ook is het niet mogelijk voor onafhankelijke instanties advies uit te brengen over het voornemen.

Wanneer het ontwerpbestemmingsplan gereed is, zal deze ter visie worden gelegd voor een ieder ten behoeve van het indienen van zienswijzen. Hierover volgt te zijner tijd een publicatie in de Halderbergse Bode, de Staatscourant en langs elektronische weg (www.ruimtelijkeplannen.nl).

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met het team Ontwikkeling van de gemeente Halderberge, mw. A. Coppens.