Vooraankondiging bestemmingsplannen Halderberge

Publicatiedatum: 
26 mei 2021
Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge kennis dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor een aantal locaties.

Oudenbosch, voormalig Sportpark Pagnevaart

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het voormalig sportpark Pagnevaart en gronden ten zuiden daarvan, te Oudenbosch. De locatie is gelegen in het zuidoosten van de kern, omsloten door de Pagnevaartweg en de Acer Flamingolaan. Directe aanleiding voor een bestemmingsplan is het voornemen van de gemeente om een woonwijk te realiseren van circa 110 woningen, daar waar de geldende bouw- en gebruiksregels dit niet toestaan.

Hoeven, Bovenstraat 53

Aanleiding voor het bestemmingsplan is het voornemen om een kleinschalige sauna/wellness te realiseren binnen de bestaande bedrijfsbebouwing. Het bestemmingsplan voorziet in een nieuwe juridisch-planologische regeling om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen stukken ter visie worden gelegd. Ook is het niet mogelijk voor onafhankelijke instanties advies uit te brengen over het voornemen.

Wanneer het ontwerpbestemmingsplan gereed is, zal deze ter visie worden gelegd voor een ieder ten behoeve van het indienen van zienswijzen. Hierover volgt te zijner tijd een publicatie in de Halderbergse Bode, de Staatscourant en langs elektronische weg (www.ruimtelijkeplannen.nl).

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met het team Ontwikkeling van de gemeente Halderberge, mw. A. Schut.