Vooraankondiging bestemmingsplan Jasmijnlaan 3 in Oudenbosch

Publicatiedatum: 
17 nov 2021
Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge kennis dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor de Jasmijnlaan 3 in Oudenbosch.

Directe aanleiding voor het bestemmingsplan aan de Jasmijnlaan 3 in Oudenbosch het voornemen om in totaal 34 woningen te realiseren, daar waar de geldende bouw- en gebruiksregels dit niet toestaan.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen stukken ter visie worden gelegd. Ook is het niet mogelijk voor onafhankelijke instanties advies uit te brengen over het voornemen.

Wanneer het ontwerpbestemmingsplan gereed is, zal deze ter visie worden gelegd voor een ieder ten behoeve van het indienen van zienswijzen. Hierover volgt te zijner tijd een publicatie in de Halderbergse Bode, het Gemeenteblad en langs elektronische weg (www.ruimtelijkeplannen.nl).

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met mw. A. Schut, van team Ontwikkeling van de gemeente Halderberge via 14 0165.