Vooraankondiging bestemmingsplan Halderberge

Publicatiedatum: 
18 nov 2020
Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge kennis dat zij een bestemmingsplan voorbereiden.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Oudendijk 66. Directe aanleiding voor een bestemmingsplan aan de Oudendijk 66 is het voornemen van de initiatiefnemer om 2 vrijstaande woningen te realiseren op een gedeelte van dit perceel, daar waar de geldende bouw- en gebruiksregels dit niet toestaan.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat nog geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen stukken ter visie worden gelegd. Ook is het niet mogelijk voor onafhankelijke instanties advies uit te brengen over het voornemen. Naar verwachting is het ontwerpbestemmingsplan op korte termijn gereed en zal deze ter visie worden gelegd voor een ieder ten behoeve van het indienen van zienswijzen. Hierover volgt een publicatie in de Halderbergse Bode, de Staatscourant en langs elektronische weg (www.ruimtelijkeplannen.nl).

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met de heer hr. J. Tigges van de gemeente Halderberge via 14 0165.