Verkeersbesluiten week 48 

Publicatiedatum: 
27 nov 2019
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 20 november 2019 het verkeersbesluit hebben genomen tot het toewijzen van een kenteken gebonden gehandicaptenparkeerplaats:
  • Hoeven: Pinksterbloemlaan, ter hoogte van huisnummer 27
  • Oudenbosch: West Vaardeke, ter hoogte van huisnummer 76
  • Oudenbosch: Pagnevaartweg, ter hoogte van huisnummer 13

De  verkeersbesluiten met de daarbij behorende tekeningen liggen voor een ieder ter inzage bij het OmgevingsLoket van het gemeentehuis gedurende 6 weken na de openbare bekendmaking.

Bezwaar

Op grond van artikel 7:1 in samenhang met artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden hiertegen bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet door de indiener worden ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een vermelding van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar berust. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge, Postbus 5, 4730 AA in Oudenbosch.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het bestreden verkeersbesluit niet. Belanghebbenden kunnen, indien onverwijlde spoed dat vereist en indien zij een bezwaarschrift als bovengenoemd hebben ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) indienen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, t.a.v. de Voorzieningenrechter, Postbus 90006, 4800 PA in Breda.

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.