Stem op uw favoriet: Cultuurprijs 2019

De jury voor de Cultuurprijs Halderberge maakte tijdens het 4e Halderbergs Cultuur Café de genomineerden voor de Halderbergse Cultuurprijzen bekend. Stem nu op uw favoriet! Dit kan de hele maand september.

Ik stem op:

Verkeersbesluiten verkeersmaatregelen Centrum Oudenbosch 

Publicatiedatum: 
11 sep 2019
Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge hebben besloten om voor de doorgaande route Oudenbosch onderstaande verkeersmaatregelen te treffen:
Tracédeel  Inhoud besluit
Ste. Bernaersstraat-Markt-Zandeweg Opheffen voorrang kruisingen St. Bernaertsstraat en Markt
Ste. Bernaersstraat-Markt-Zandeweg Aanleggen voetgangersoversteekplaats  Markt, Pastoor  Hellemonsstraat en Zandeweg

De verkeersbesluiten met de daarbij behorende tekeningen liggen voor een ieder ter inzage bij het OmgevingsLoket van het gemeentehuis gedurende 6 weken na de openbare bekendmaking.

Bezwaar

Op grond van artikel 7:1 in samenhang met artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt hiertegen bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet door de indiener worden ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een vermelding van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar berust. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge, Postbus 5, 4730 AA te Oudenbosch.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het bestreden verkeersbesluit niet. Belanghebbenden kunnen, indien onverwijlde spoed dat vereist en indien zij een bezwaarschrift als bovengenoemd hebben ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) indienen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, t.a.v. de Voorzieningenrechter, Postbus 90006, 4800 PA te Breda.

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.