Verkeersbesluiten

Publicatiedatum: 
28 okt 2020
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij verschillende verkeersbesluiten hebben genomen.

Verkeersbesluit voor het aanwijzen van 1 parkeerplaats aan de Spuilaan ter  hoogte van huisnummer 284 te Oudenbosch voor alleen het opladen van elektrische voertuigen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 19 oktober 2020 het verkeersbesluit hebben genomen om:

  • Eén parkeerplaats bij de laadpaal aan de Spuilaan thv huisnummer 284 te Oudenbosch aan te wijzen als parkeerplaats voor alleen het opladen van elektrische voertuigen;
  • Dit besluit kenbaar te maken aan de weggebruikers door middel van het plaatsen van bord E4 uit bijlage I van het RVV1990 met onderbord met daarop de tekst ‘alleen voor opladen elektrische voertuigen’.

Verkeersbesluit Populierenstraat 2 in Oudenbosch

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 19 oktober 2020 het verkeersbesluit hebben genomen om :

  • Om ten behoeve van de bewoner van de Populierenstraat 2 in Oudenbosch voor de  woning een parkeerplaats aan te wijzen en in te richten als een kenteken gebonden  gehandicaptenparkeerplaats door plaatsing van het bord E6 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met daaronder een onderbord met het kenteken van de auto van de aanvrager, conform bijgaande situatietekening;
  • De in sub 1 genoemde bebording weer wordt verwijderd op het moment dat er sprake is van verhuizing van de aanvrager of wanneer de aanvrager niet langer voldoet aan de richtlijnen inzake de toewijzing van kenteken gebonden gehandicaptenparkeerplaatsen waarbij wordt aangetekend dat het in dat geval gebeurt zonder opnieuw een verkeersbesluit te nemen.

In verband met de maatregelen tegen het Coronavirus kunnen we het  verkeersbesluit  niet ter inzage leggen bij het Omgevingsloket. Heeft u vragen over het  verkeersbesluiten dan kunt u het beste telefonisch contact opnemen met de gemeente Halderberge en vragen naar de vakgroep Verkeer.

Bent u het niet eens met het besluit?

Als u belanghebbende bent, kunt u een  bezwaarschrift indienen. U kunt dit digitaal indienen via onze website www.halderberge.nl/bezwaar-en-beroep door te klikken op de button “Direct online bezwaar maken”. U kunt ook een brief sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge, Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch.

In het bezwaarschrift zet u:

  • uw naam en adres;
  • de datum van uw bezwaarschrift;
  • een omschrijving van het besluit, waartegen u bezwaar maakt;
  • waarom u het niet eens bent met het besluit;
  • uw handtekening;
  • uw e-mailadres (als u digitaal wilt communiceren met de gemeente).

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit? Daarmee voorkomt u dat uw bezwaarschrift niet ontvankelijk is, omdat het te laat binnen is. Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen, indien u het bezwaar schriftelijk indient!

Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt niet. U kunt als directe spoed dat vereist en als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) indienen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, T.a.v. de Voorzieningenrechter, Postbus 90006, 4800 PA te Breda. U kunt dit ook digitaal indienen via www.rechtspraak.nl.

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.