Verkeersbesluit verplichte rijrichting Beatrixlaan voor huisnummers 1 t/m 29 in Oudenbosch

Publicatiedatum: 
13 jan 2021
Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge maken bekend dat zij hebben besloten om voor de Beatrixlaan, voor huisnummers 1 t/m 29, in Oudenbosch een verplichte rijrichting in te stellen met uitzondering voor (brom)fietsers.

In verband met de maatregelen tegen het coronavirus kunnen we het verkeersbesluit niet ter inzage leggen bij het Omgevingsloket. Heeft u vragen over het verkeersbesluiten dan kunt u het beste telefonisch contact opnemen met de gemeente Halderberge en vragen naar de vakgroep Verkeer.

Bent u het niet eens met het besluit?

Als u belanghebbende bent kunt u een  bezwaarschrift indienen.

U kunt dit digitaal indienen via onze website www.halderberge.nl/bezwaar-en-beroep door te klikken op de button “Direct online bezwaar maken”. U kunt ook een brief sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge, Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch.

In het bezwaarschrift zet u:

  • uw naam en adres;
  • de datum van uw bezwaarschrift;
  • een omschrijving van het besluit, waartegen u bezwaar maakt;
  • waarom u het niet eens bent met het besluit;
  • uw handtekening;
  • uw e-mailadres (als u digitaal wilt communiceren met de gemeente).

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit? Daarmee voorkomt u dat uw bezwaarschrift niet ontvankelijk is, omdat het te laat binnen is. Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen, indien u het bezwaar schriftelijk indient!

Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt niet. U kunt als directe spoed dat vereist en als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) indienen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, T.a.v. de Voorzieningenrechter, Postbus 90006, 4800 PA te Breda. U kunt dit ook digitaal indienen via www.rechtspraak.nl.

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.