Verkeersbesluit parkeerverbod deel J.F. Vlekkeplein Stampersgat

Publicatiedatum: 
1 mei 2019
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 25 april 2019 het verkeersbesluit hebben genomen tot het instellen van een parkeerverbod voor een deel van het J.F. Vlekkeplein in Stampersgat op woensdagen van 07.00 tot 13.00 uur in verband met het innemen van standplaatsen. Het verbod wordt door bebording en gele markering van het wegdeel aangegeven.

Het verkeersbesluit met de daarbij behorende tekening ligt voor een ieder ter inzage bij het OmgevingsLoket van het gemeentehuis gedurende 6 weken na de openbare bekendmaking en is ook in te zien via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.

Bezwaar

Op grond van artikel 7:1 in samenhang met artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden hiertegen bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet door de indiener worden ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een vermelding van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar berust. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge, Postbus 5, 4730 AA te Oudenbosch.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het bestreden verkeersbesluit niet. Belanghebbenden kunnen, indien onverwijlde spoed dat vereist en indien zij een bezwaarschrift als bovengenoemd hebben ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) indienen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, t.a.v. de Voorzieningenrechter, Postbus 90006, 4800 PA te Breda.

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.