Verkeersbesluit: instellen verplichte rijrichting kruising Ste. Bernaertsstraat-Baarlebossche

Publicatiedatum: 
6 nov 2019
Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge maken bekend dat zij hebben besloten om voor de Ste. Bernaertsstraat komende vanaf de Bosschendijk ter hoogte van de kruising met de Baarlebossche een verplichte rijrichting rechtdoor in te stellen uitgezonderd (brom)fietsers.

Het verkeersbesluit met de daarbij behorende tekening ligt voor een ieder ter inzage bij het OmgevingsLoket van het gemeentehuis gedurende 6 weken na de openbare bekendmaking.

Bezwaar

Op grond van artikel 7:1 in samenhang met artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt hiertegen bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet door de indiener worden ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een vermelding van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar berust. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge, Postbus 5, 4730 AA te Oudenbosch.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het bestreden verkeersbesluit niet. Belanghebbenden kunnen, indien onverwijlde spoed dat vereist en indien zij een bezwaarschrift als bovengenoemd hebben ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) indienen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, t.a.v. de Voorzieningenrechter, Postbus 90006, 4800 PA te Breda.

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.