Stem op uw favoriet: Cultuurprijs 2020

Wethouder Hans Wierikx maakte op woensdagavond 1 juli, op voordracht van de jury voor de Cultuurprijzen, de genomineerden voor de Halderbergse Cultuurprijzen bekend.
De genomineerden zijn dit jaar: Mark Buijs (inspirator cultureel erfgoed), Aad Rijpsma (schilder/kunstenaar) en Joep de Wildt (tonprater). Stemmen op uw favoriet kan tot 1 oktober.

  1. Stap 1 van 2. Actieve stap: Begin
  2. Stap 2 van 2: Voltooid
Ik stem op:

Verkeersbesluit: aanwijzen parkeerplaats Stellekreek 18 Stampersgat opladen elektrische voertuigen

Publicatiedatum: 
9 sep 2020
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 9 september 2020 het verkeersbesluit hebben genomen om:

Eén parkeerplaats bij de laadpaal aan de Stellekreek ter hoogte van huisnummer 18 in Stampersgat  aan te wijzen als parkeerplaats voor alleen het opladen van elektrische voertuigen;

dit besluit kenbaar te maken aan de weggebruikers door middel van het plaatsen van bord E4 uit bijlage I van het RVV1990 met onderbord met daarop de tekst ‘alleen voor opladen elektrische voertuigen’.

Het verkeersbesluit ligt na telefonische afspraak ter inzage bij de Vakgroep Verkeer.

Bezwaar

Op grond van artikel 7:1 in samenhang met artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt hiertegen bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet door de indiener worden ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een vermelding van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar berust. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge, Postbus 5, 4730 AA in Oudenbosch.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het bestreden verkeersbesluit niet. Belanghebbenden kunnen, indien onverwijlde spoed dat vereist en indien zij een bezwaarschrift als bovengenoemd hebben ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) indienen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, t.a.v. de Voorzieningenrechter, Postbus 90006, 4800 PA in Breda.

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.