Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaats Kerketiend 16 Oudenbosch voor opladen elektrische voertuigen 

Publicatiedatum: 
9 okt 2019
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 2 oktober 2019 het verkeersbesluit hebben genomen om:
  1. één parkeerplaats bij de laadpaal aan de Kerketiend  thv huisnummer 16 in Oudenbosch aan te wijzen als parkeerplaats voor alleen het opladen van elektrische voertuigen;
  2. dit besluit kenbaar te maken aan de weggebruikers door middel van het plaatsen van bord E4 uit bijlage I van het RVV1990 met onderbord met daarop de tekst ‘alleen voor opladen elektrische voertuigen’.

Het verkeersbesluit ligt na telefonische afspraak ter inzage bij de Vakgroep Verkeer en is gepubliceerd in de Staatscourant

Bezwaar

Op grond van artikel 7:1 in samenhang met artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt hiertegen bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet door de indiener worden ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een vermelding van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar berust. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge, Postbus 5, 4730 AA te Oudenbosch.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het bestreden verkeersbesluit niet. Belanghebbenden kunnen, indien onverwijlde spoed dat vereist en indien zij een bezwaarschrift als bovengenoemd hebben ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) indienen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, t.a.v. de Voorzieningenrechter, Postbus 90006, 4800 PA te Breda.

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.