Stem op uw favoriet: Cultuurprijs 2019

De jury voor de Cultuurprijs Halderberge maakte tijdens het 4e Halderbergs Cultuur Café de genomineerden voor de Halderbergse Cultuurprijzen bekend. Stem nu op uw favoriet! Dit kan de hele maand september.

Ik stem op:

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Vierschaarstraat 12a, Oud Gastel’

Publicatiedatum: 
11 sep 2019
Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening het college van Halderberge op 3 september 2019 voor het wijzigen van een agrarische bestemming naar een woonbestemming aan de Vierschaarstraat 12a, Oud Gastel het wijzigingsplan ‘Vierschaarstraat 12a, Oud Gastel’ NL.IMRO.1655.BPW6018-C001 ongewijzigd heeft vastgesteld.

Inzage 

Het vastgestelde wijzigingsplan met alle bijbehorende stukken is te downloaden of te raadplegen via de gemeentelijke website en de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het collegebesluit met alle bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 12 september 2019 gedurende zes weken (tot en met 23 oktober 2019) tijdens de openingstijden ook ter inzage in het gemeentehuis bij het Omgevingsloket, Parklaan 15 in Oudenbosch. 

Beroep 

Gedurende zes weken, met ingang van de terinzagelegging van het collegebesluit, het wijzigingsplan en bijbehorende stukken, kan tegen het besluit van het college tot vaststelling van het wijzigingsplan schriftelijk beroep worden ingesteld. 

Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan bij het college kenbaar te maken.

Voorlopige voorziening 

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Indien beroep is ingesteld en onverwijlde spoed dat vereist, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling. Het beroep of verzoek moet tenminste bevatten naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden van het bezwaar of beroep. 

Gedurende de beroepstermijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld dan wel een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend, bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
Burgers kunnen met hun DigiD ook beroep indienen via het digitale loket op de website van de Raad van State.

Inwerkingtreding wijzigingsplan 

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.