Vastgesteld wijzigingsplan ‘Strijpdreef 2 te Oud Gastel’

Publicatiedatum: 
28 okt 2020
Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening het college van Halderberge op 20 oktober 2020 voor het wijzigen van een agrarische bestemming naar een woonbestemming aan de Strijpdreef 2 te Oud Gastel het wijzigingsplan ‘Stijpdreef 2 te Oud Gastel’ NL.IMRO.1655.BPW6037-C001 gewijzigd heeft vastgesteld. De ambtshalve wijziging betreft een maatvoeringsaanduiding op de verbeelding.

Inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan met alle bijbehorende stukken is te downloaden of te raadplegen via de gemeentelijke website en de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het collegebesluit met alle bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 29 oktober 2020 gedurende zes weken (tot en met 9 december 2020) tijdens de openingstijden (of afspraak) ook ter inzage in het gemeentehuis bij het Omgevingsloket, Parklaan 15 te Oudenbosch.

Beroep

Gedurende zes weken, met ingang van de terinzagelegging van het collegebesluit, het wijzigingsplan en bijbehorende stukken, kan tegen het besluit van het college tot vaststelling van het wijzigingsplan schriftelijk beroep worden ingesteld.

Beroep kan worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze aangaande het ontwerpwijzigingsplan bij het college heeft kenbaar gemaakt;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan bij het college kenbaar te maken
  • een belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die het college van Halderberge bij de vaststelling van het plan ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan heeft aangebracht.

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Indien beroep is ingesteld en onverwijlde spoed dat vereist, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling. Het beroep of verzoek moet tenminste bevatten naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden van het bezwaar of beroep.

Gedurende de beroepstermijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld dan wel een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend, bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Burgers kunnen met hun DigiD ook beroep indienen via het digitale loket op de website van de Raad van State.

Inwerkingtreding wijzigingsplan

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.