Vastgesteld wijzigingsplan ‘Gastelsedijk Zuid 4 Oud Gastel’

Publicatiedatum: 
8 mei 2019
Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening het college van Halderberge op 30 april 2019 vanwege de bouwvlakvergroting voor een productiegerichte paardenhouderij het wijzigingsplan ‘Gastelsedijk Zuid 4 te Oud Gastel’ NL.IMRO.1655.BPW6017-C001 ongewijzigd heeft vastgesteld.

Inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan met alle bijbehorende stukken is te downloaden of te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het collegebesluit met alle bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 9 mei 2019 gedurende zes weken (tot en met 19 juni 2019) tijdens de openingstijden ook ter inzage in het gemeentehuis bij het Omgevingsloket, Parklaan 15 Oudenbosch.

Beroep

Gedurende zes weken, met ingang van de terinzagelegging van het collegebesluit, het wijzigingsplan en bijbehorende stukken, kan tegen het besluit van het college tot vaststelling van het wijzigingsplan schriftelijk beroep worden ingesteld.
Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan bij het college kenbaar te maken.

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Indien beroep is ingesteld en onverwijlde spoed dat vereist, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling. Het beroep of verzoek moet tenminste bevatten naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden van het bezwaar of beroep.

Gedurende de beroepstermijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld dan wel een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend, bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Burgers kunnen met hun DigiD ook beroep indienen via het digitale loket op de website van de Raad van State.

Inwerkingtreding wijzigingsplan

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.